Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

Regulamin Loterii Promocyjnej
o Nazwie

„Wygraj 100.000 zł na wszystko co kochasz”

 

 1. Postanowienia ogólne
 • 1

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Wygraj 100.000 zł na wszystko co kochasz” (dalej: „Loteria”).

 • 2

Podmiotem urządzającym Loterię  jest Grzegrzółka&Ko sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON: 140487829 (dalej: „Organizator”).

 

 • 3

 

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 847 – dalej: „Ustawa”), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie niniejszego regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin”).

 • 4

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 • 5

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy.

 

 • 6
 1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 30.09.2019 roku do 28.03.2020 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania zgłoszeń w Loterii obejmuje okres od dnia 01.10.2019 roku do 09.12.2019 roku.

 

 1. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki Velvet wytwarzane przez lub dla Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach (dalej: „Produkty”) dostępne w  sklepach (w tym sklepach internetowych) prowadzących sprzedaż detaliczną Produktów na terenie Polski. Do udziału w Loterii uprawnia zakup co najmniej jednego Produktu dokonany w dniach od 01.10.2019 roku do 09.12.2019

 

 1. Dla celów Loterii za datę zakupu Produktu uznaje się datę sprzedaży wskazaną na dowodzie zakupu, o którym mowa w § 9 ust. 2 lit. a Regulaminu.

 

 1. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
 • 7

Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie internetowej Organizatora: www.grzegrzolka.pl oraz w biurze Organizatora tj. Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia, tj.: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni: 27, 30, 31 grudnia 2019 r.). Ponadto w dniach 01.10.2019 roku do 28.03.2020 roku Regulamin Loterii dostępny jest na stronie na www.loteriavelvet.pl.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Loterii
 • 8
 1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba , posiadająca adres do przesłania nagrody i ewentualnej korespondencji w sprawie Loterii na terytorium Polski, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (czyli dokonująca wskazanego poniżej zakupu promocyjnego niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

 1. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, która spełni poniższe warunki:
  1. w terminie od dnia 01.10.2019 roku do dnia 09.12.2019 roku dokona zakupu udokumentowanego na paragonie, lub tzw. fakturze konsumenckiej wystawionej dla Uczestnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej: „Dowód Zakupu promocyjnego”) przynajmniej jednego Produktu (dalej: „Zakup promocyjny”) w dowolnym
   sklepie na terenie Polski; Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać wymogi wskazane w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,
  2. w terminie od godz. 10:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.10.2019 roku, a od godz. 06:00:00 do godz. 23:59:59 w dniach od 02.10.2019 do 09.12.2019 roku dokonała prawidłowego zgłoszenia w Loterii (dalej: „Zgłoszenie”) w sposób określony w ust. 7 niniejszego paragrafu.

 

 1. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach i MDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 

 1. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wglądu do oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego zgłoszonego w Loterii – w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać oryginał Dowodu Zakupu promocyjnego do wglądu w sposób określony w § 12 ust. 5-7 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.

 

 1. Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać następujące warunki:
  1. Dowód Zakupu promocyjnego jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują, ani nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. Dowód Zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować powstanie wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny w sposób, który utrudnia jego weryfikację;
  3. na liście zakupów na Dowodzie Zakupu promocyjnego jest słowo lub słowa pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu,
  4. data widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego przypada w okresie od 01.10.2019 roku do 09.12.2019 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data dokonania Zgłoszenia do Loterii. W przypadku, gdy data widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego jest tożsama z datą dokonania Zgłoszenia do Loterii, wówczas godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego musi być wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia. Data i godzina na Dowodzie Zakupu promocyjnego nie może być późniejsza niż dzień i godzina dokonania Zgłoszenia.

 

 1. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu (np. z uwagi na niejednoznacznie określoną nazwę Produktu na Dowodzie Zakupu promocyjnego lub brak marki zakupionego Produktu), wówczas Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych Dowodu Zakupu promocyjnego, na którym znajdować się będzie adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, w którym został dokonany Zakup promocyjny, potwierdzająca fakt zakupu Produktu spełniającego warunki Regulaminu (poprzez odręczny wpis wskazujący pełną nazwę zakupionego Produktu, z uwzględnieniem jego marki). Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką tego sklepu i czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji.

 

 1. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie od godz. 10:00:00 do godz. 23:59:59 dnia 01.10.2019 roku, a od godz. 06:00:00 do godz. 23:59:59 w dniach od 02.10.2019 do 09.12.2019 roku poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.loteriavelvet.pl. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:
 2. imię i nazwisko Uczestnika,
 3. adres e-mail Uczestnika,
 4. numer Dowodu Zakupu promocyjnego,
 5. datę Dowodu Zakupu promocyjnego,
 6. całościową kwotę do zapłaty wskazaną na Dowodzie Zakupu promocyjnego,
 7. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii,
 8. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku „Zagraj”.

 

 1. W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego. W przypadku, gdy Uczestnik wpisze w jednym Zgłoszeniu więcej niż jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego, pod uwagę będzie brany jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego wpisany jako pierwszy.

 

 1. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu.

 

 1. W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego Zakupu promocyjnego (tj. udokumentowanego na jednym Dowodzie Zakupu promocyjnego) więcej niż jednego Produktu, wówczas Uczestnik ma prawo dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w oparciu o dany Dowód Zakupu promocyjnego. Jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego może być zgłoszony przez Uczestnika w Loterii wyłącznie jeden raz. Aby dokonać kolejnego Zgłoszenia, należy dokonać kolejnego Zakupu promocyjnego, udokumentowanego kolejnym Dowodem Zakupu promocyjnego. W przypadku, gdy Uczestnik zgłosi w Loterii jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego więcej niż jeden raz, przy przyznaniu prawa do nagrody pod uwagę będzie brane jedno Zgłoszenie z numerem Dowodu Zakupu Promocyjnego dokonane jako pierwsze w kolejności.

 

 1. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji Zgłoszeń (bazie danych). Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda. Dodatkowo, na wypadek, o którym mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu,
  w systemie rejestracji Zgłoszeń zapisywane są informacje o czasie dokonania zgłoszenia
  z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku.

 

 1. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem opisanym w ust. 7 niniejszego paragrafu biorą udział w Loterii.

 

 1. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane osobiście przez Uczestnika (tj. bez użycia programów lub botów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako laureata, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.

 

 1. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail. Adres e-mail zostanie przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii zarejestrował Zgłoszenie z danym adresem e-mail. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego wcześniej Dowodu Zakupu promocyjnego, ale z użyciem innych danych osobowych, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.

III. Nagrody

 • 9
  1. W Loterii przewidziano następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
 1. jedna Nagroda główna o łącznej wartości 111.111,00 zł, na którą składa się kwota pieniężna w wysokości 100.000,00 zł, która zostanie wypłacona jej laureatowi, wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 11.111,00 zł, która zostanie przeznaczona na odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wygranej w Loterii (dalej: „Nagroda Główna”);
 2. 700 (siedemset) Nagród natychmiastowych o łącznej wartości 70.000,00 zł, z których każda nagroda to kwota pieniężna w wysokości 100 zł (dalej pojedynczo: „Nagroda Natychmiastowa”).

 

 1. Pula Nagród w Loterii ma łączną wartość 181.111,00 zł.

 

 1. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, zaś Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe.
 2. Losowanie Nagród Natychmiastowych
 • 10
  1. Losowanie godzin do Nagród Natychmiastowych odbędzie się w dniu 30.09.2019 roku w biurze Organizatora Loterii, w lokalu przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie (03-707). W trakcie losowania wylosowane zostaną godziny w formacie godzina.minuta.sekunda (dalej: „Godzina”), które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii, w celu wyłonienia laureatów Nagród Natychmiastowych. System informatyczny służy do sprawdzania, czy Uczestnik wygrał Nagrodę Natychmiastową.

 

 1. Organizator dokona losowania łącznie 700 Godzin, o których (lub po których upływie) padnie wygrana Nagrody Natychmiastowej (zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu). Godziny będą losowane z zakresu godzin od godziny 10:00:00 do godziny 23:59:59 dnia 01.10.2019 roku oraz od godziny 06:00:00 do godziny 23:59:59 na dni od 02.10.2019 roku do 09.12.2019 roku. Na każdy z tych dni zostanie wylosowane 10 (słownie: dziesięć) Godzin.

 

 1. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 14 Regulaminu (zwanej dalej: „Komisją”). Losowanie Godzin odbędzie się ręcznie – Godziny będą losowane z puli losów zawierających oznaczenie Godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej losy z oznaczeniem minut oraz sekund. Wylosowane Godziny zostaną wpisane na listę wyników losowania.

 

 1. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane zwycięskie Godziny, o których (lub po których upływie) padną wygrane. Lista wyników losowania Godzin jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla osób postronnych. Każda Nagroda Natychmiastowa wraz z odpowiadającym jej dniem i wylosowaną zwycięską Godziną zostanie wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii nie później niż do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2019 roku.

 

 1. Zwycięzcą Nagrody Natychmiastowej zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem § 8 ust. 7 Regulaminu o wylosowanej zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie). W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje wówczas prawo do Nagrody Natychmiastowej. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie). Po dokonaniu Zgłoszenia następuje udostępnienie zakrytego pola tak zwanej „eZdrapki”. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole „eZdrapki”, pod którym ukryte są napisy/symbole. W przypadku wygrania Nagrody Natychmiastowej po odsłonięciu zakrytego pola „eZdrapki”, przynajmniej trzy nazwy/symbole Nagrody Natychmiastowej będą identyczne, a na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej Nagrodzie Natychmiastowej. W przypadku niewygrania Nagrody Natychmiastowej po odsłonięciu pola „eZdrapki”, nie będzie trzech identycznych symboli/nazw zawierających informację o Nagrodzie Natychmiastowej. Nie odsłonięcie przez Uczestnika w trakcie jednej sesji całego pola „eZdrapki” uniemożliwia odczytanie wyniku Loterii i skutkuje utratą prawa do Nagrody Natychmiastowej w Loterii (w przypadku jej wygrania) – w takim wypadku ta Nagroda Natychmiastowa pozostaje nierozdysponowana.

 

 1. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody Natychmiastowej, na zasadach określonych w § 12 Regulaminu.

 

 1. Losowanie Nagrody Głównej oraz nierozdysponowanych Nagród Natychmiastowych
 • 11
 1. W dniu 12.12.2019 roku w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie
  (03-707) odbędzie się losowanie Nagrody Głównej.

 

 1. W dniu 20.12.2019 roku w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie (03-707) odbędzie się losowanie Nagród Natychmiastowych, które nie zostały rozdysponowane zgodnie z trybem § 10 ust. 5 bądź do których Uczestnicy utracili prawo zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Losowanie odbędzie się pod warunkiem, iż chociaż jedna z Nagród Natychmiastowych nie zostanie rozdysponowana.

 

 1. Losowania odbędą się w sposób ręczny. Nagrody losowane będą w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do losowania (zwanych dalej: „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23 546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, czwarta cyfrze tysięcy, piąta cyfrze dziesiątek tysięcy itd. W każdej z urn, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy
  z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23 546 Zgłoszeń, to zakres losów
  z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2, zgodnie z cyfrą dziesiątek tysięcy). Losowanie Nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie Liczby Porządkowej, do której przypisane Zgłoszenie uzyska prawo do Nagrody Głównej. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas po wylosowaniu cyfry, która tworzyłaby Liczbę Porządkową niewystępującą na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, losowanie będzie powtarzane od początku, do momentu wylosowania zestawu liczb, który pozwala na przyporządkowanie wylosowanej Liczby Porządkowej do Zgłoszenia (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano
  nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie powtarza się do momentu wylosowania zestawu cyfr, który występuje wśród Liczb
  Porządkowych). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście Zgłoszeń uprawnionych do losowania.

 

 1. Podczas losowania Nagrody głównej w pierwszej kolejności zostanie wylosowane zwycięskie Zgłoszenie do Nagrody Głównej, następnie Zgłoszenie rezerwowe 1 i Zgłoszenie rezerwowe 2
  do Nagrody Głównej.

 

 1. Podczas losowania Nagród Natychmiastowych do każdej z Nagród, do których Uczestnicy utracili prawo zgodnie z Regulaminem, bądź które nie zostały przyznane na podstawie § 10 ust. 5 Regulaminu, zostanie wylosowane po 1 (słownie: jednym) zwycięskim Zgłoszeniu.

 

 1. Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych w § 12 Regulaminu.

 

 1. Weryfikacja prawa do Nagrody w Loterii i sposób jej przyznania

 

 • 12

 

 1. O prawie do Nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od:
  1. dnia uzyskania prawa do Nagrody Natychmiastowej zgodnie z trybem § 10 ust. 5 Regulaminu,
  2. dnia losowania Nagrody Głównej i Nagród Natychmiastowych, o którym mowa w § 11 Regulaminu,
  3. dnia, w którym uprzednio weryfikowana osoba utraciła prawo do Nagrody Głównej.

Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej Nagrodzie oraz trybie jej wydania, a także link do formularza zwycięzcy (dalej: „Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez Organizatora na adres mailowy, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Za dni robocze uważa się na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo Organizator może skontaktować się telefonicznie z laureatami Nagród celem poinformowania ich o wyniku losowaniu oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.

 

 1. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o Nagrodzie spełnić łącznie poniższe warunki:
 2. prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu) oraz
 3. dołączyć do Formularza czytelny skan lub czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu promocyjnego, który został podany w treści zwycięskiego Zgłoszenia, oraz
 4. kliknąć ikonkę „Wyślij”.

Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w powyższym terminie, link do Formularza traci ważność, a Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

 1. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane:
 2. w przypadku Nagród Natychmiastowych: imię, nazwisko, numer telefonu, numer konta lub (w przypadku braku konta i wypłaty Nagrody przekazem pocztowym) adres zamieszkania Uczestnika,
 3. w przypadku Nagrody Głównej: imię, nazwisko, numer telefonu, numer konta Uczestnika, numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania i datę urodzenia), obywatelstwo, państwo urodzenia, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 1. Dowód Zakupu promocyjnego musi:
  1. zawierać numer tożsamy z numerem wskazanym w wylosowanym Zgłoszeniu,
  2. zawierać datę i kwotę zakupu tożsamą z danymi podanymi w wylosowanym Zgłoszeniu,
  3. dotyczyć Zakupu Promocyjnego dokonanego w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu, nie późniejszym jednak niż termin, w którym dokonano Zgłoszenia w Loterii.

Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. W takim wypadku Nagrody Natychmiastowe wylosowane zgodnie z trybem § 11 ust. 2 Regulaminu nie zostaną przyznane żadnemu z Uczestników i pozostają do dyspozycji Organizatora. Natomiast w przypadku utraty prawa do Nagrody Głównej, prawo do tej Nagrody przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe 1, a następnie ewentualnie jako Zgłoszenie rezerwowe 2.

 

 1. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej zgodnie z trybem ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu kopii (skanu lub zdjęcia) Dowodu Zakupu promocyjnego, Organizator ma prawo zażądać wglądu do oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego. Takie żądanie może zostać zgłoszone w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej w terminie do 14 dni od daty wysłania przez zwycięzcę Formularza, najpóźniej jednak do dnia 23.01.2020 roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał Dowodu Zakupu promocyjnego (którego kopię przesłał w sposób określony w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu) przesyłką kurierską lub pocztową (list polecony) na adres podany w wysłanej przez Organizatora wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu tego terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez Organizatora żądania oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego.

 

 1. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania wszystkich Dowodów Zakupów promocyjnych zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika Zgłoszeń w Loterii. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 23.01.2020 roku. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w sposób określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niespełnienie ww. warunków w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora skutkuje utratą prawa do Nagrody.

 

 1. Oryginał Dowodu Zakupu promocyjnego przesłanego Organizatorowi zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu musi być tożsamy z jego kopią (skanem lub zdjęciem) załączonym w Formularzu. Dowód/Dowody Zakupu promocyjnego przesłany/przesłane Organizatorowi zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu musi/muszą zawierać dane (numer, data i kwota) tożsame z danymi, jakie Uczestnik podał w Zgłoszeniu/Zgłoszeniach, które/których dokonał Uczestnik i spełnić pozostałe warunki regulaminowe.

 

 

VII. Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagrody

 • 13
 1. Wyniki losowania Nagród w postaci imienia i miejscowości zamieszkania laureata danej Nagrody dostępne będą na stronie www.loteriavelvet.pl najpóźniej od dnia 06.02.2020 roku i nie krócej niż do zakończenia Loterii.

 

 1. Nagrody Natychmiastowe zostaną wypłacone przelewem na wskazany przez laureatów numer konta albo przekazem na wskazany przez nich adres, w terminie do 20 dni od daty spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wypłaty Nagrody (w szczególności dopełniania czynności wskazanych w § 12 Regulaminu), w każdym wypadku najpóźniej do dnia 14.02.2020 roku.
 2. Nagroda Główna zostanie wypłacona przelewem na wskazany przez laureata numer konta, w terminie do 20 dni od daty spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wypłaty Nagrody (w szczególności dopełniania czynności wskazanych w § 12 Regulaminu).

 

 1. Nieodebrane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

 1. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności Organizator, jako płatnik ciążącego na laureacie Nagrody Głównej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem (wypłatą) Nagrody Głównej potrąci dodatkową kwotę pieniężną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a Regulaminu, na poczet należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.

 

 1. Na żądanie laureata Nagrody Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury wynikającej z treści art. 20 Ustawy, przy czym, zaświadczenie o uzyskanej wygranej może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata lub wydanie Nagrody.

VIII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

 • 14
 1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

 

 1. Organizator gwarantuje, iż każdy ze sposobów przeprowadzenia losowań Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród, a wygrana Nagrody zależy wyłącznie od przypadku.
 2. Postępowanie reklamacyjne
 • 15
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 28.02.2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa, lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową Organizatora: reklamacja@grzegrzolka.pl.

 

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail).

 

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

 

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 28.03.2020 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
 • 16
 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 1. Organizator informuje, że wyłącznie on ponosi wobec Uczestników odpowiedzialność z tytułu przeprowadzenia Loterii, urządzania jej zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem oraz przyznania i wydania Nagród.

 

 1. Zgodnie z Ustawą Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do kwoty odpowiadającej wartości Nagród określonej w Regulaminie.
 2. Postanowienia końcowe
 • 17
  1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 1. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
 2. Do Loterii stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy, i postanowienia Regulaminu.

XI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • 18

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), Organizator informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Loterii jest Organizator, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13,
 2. dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji Loterii przez administratora, a cel ten jest realizowany poprzez przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi oraz podatkowymi,
 3. zakres przetwarzanych danych Uczestników został wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności w 8 ust. 7, § 12 ust. 3 oraz § 15 ust. 3.
 4. dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Velvet”, wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii, rozpatrzenie ewentualnych żądań reklamacyjnych Uczestników w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed tymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami; ponadto, w zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 5. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii; w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej, podanie danych jest obowiązkiem prawnym (art. 20 ust. 5-7 Ustawy, art. 36 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115)),
 6. Uczestnikowi loterii w odniesieniu do jego danych przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia podanych danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wniosek w powyższym zakresie Uczestnik może złożyć w formie pisemnej przesyłając pocztą tradycyjną na adres administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@grzegrzolka.pl,

 1. administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować listownie pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@grzegrzolka.pl,
 2. dane osobowe Uczestnika mogą być powierzone do przetwarzania w ramach zawartej umowy przez administratora innym podmiotom tj. w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie Nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia Nagród, a także podmiotom obsługującym administratora prawnie i księgowo, jak też pod względem bezpieczeństwa danych osobowych,
 3. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane udziałem w Loterii; dane osobowe zwycięzców Nagród będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym została wydana nagroda, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 4. dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej,

administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.