Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pod nazwą

„Kubuś Zaprasza do świata wyobraźni” w sklepach na terenie Polski

 

 

 

 • 1 Nazwa Konkursu

 

Niniejszy   Regulamin    określa    warunki,    na    jakich    odbywa    się    Konkurs    pod    nazwą

„KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI” w sklepach stacjonarnych na terenie Polski  oraz w sklepie internetowym sieci Carrefour: zakupycodzienne.carrefour.pl i www.frisco.pl (zwany dalej „Konkursem”).

 

 1. Organizator Konkursu „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI” oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie o grach losowych z dnia 19 listopada 2009

 

 1. Organizator Konkursu oświadcza, że wynik Konkursu nie jest zależny od

 

 

§ 2 Organizator

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Kańduła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ulicy Ślężnej 146/148, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 753-215-35-12 oraz statystyczny REGON: 020845503, zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest MGD MWS z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355.

 

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach stacjonarnych na terenie Polski oraz w sklepie internetowym carrefour.pl i www.frisco.pl.

 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2019 i kończy się w dniu 30 listopada 2019 r.

Jest to okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

 

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja Konkursowa, powołana przez

 

 

§ 4 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby w wieku powyżej

 

a poniżej 18. roku życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego, nabywające określone

w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne.

 

 1. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny

 

 1. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku

 

 

§ 5 Przebieg Konkursu

 

 1. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnia zakup czterech produktów marki Kubuś (zwanych dalej: „Produktami  Promocyjnymi"),  w  tym:  Kubuś  GO!,  Kubuś  100%,  Kubuś  300  ml,  a następnie wykonanie zadania konkursowego oraz pozostałych postanowień Wykaz wszystkich Produktów Promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2019 r. o godzinie 00:01 i trwa do 30 listopada 2019 r. do godziny 23:59. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są  dostępne  w  sprzedaży,  jednak  ich  zakup  nie  uprawnia  do  udziału   w

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być konsument, o którym mowa w 4 ust. 1 (zwany dalej:

„Uczestnik”), który w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. spełni łącznie następujące warunki:

 

 1. dokona w dowolnym sklepie stacjonarnym na terenie Polski lub w sklepie internetowym sieci Carrefour: zakupycodzienne.carrefour.pl i frisco.pl jednorazowo zakupu przynajmniej czterech Produktów Promocyjnych marki Kubuś objętych promocją. Zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony dowodem zakupu – paragonem fiskalnym lub fakturą w przypadku zakupu w sklepie internetowym;

 

 1. wykona zadanie konkursowe polegające na: przeczytaniu określonego poniżej tekstu i zarejestrowaniu nagrania dźwiękowego odczytanego tekstu w formie pliku mp3 lub m4a.

 

Tekst do przeczytania i zarejestrowania:

 

–  Och, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy?

 • Abym Cię mogła lepiej widzieć!

 

 1. załączy do formularza na stronie Konkursu basniowykubus.pl zarejestrowany przez siebie plik w formacie mp3 lub m4a o maksymalnej wielkości 20 megabajtów;

 

 1. zarejestruje swój paragon lub fakturę (w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym) przez formularz zgłoszeniowy na stronie basniowykubus.pl, potwierdzając równocześnie zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;

 

 1. zachowa oryginał dowodu zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury (w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym) z okresu sprzedaży Produktów Promocyjnych.

 

 1. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:

 

 1. jest czytelny i autentyczny, został wystawiony przez dowolny sklep stacjonarny na terenie Polski lub sklep internetowy, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu;

 

 1. nie jest uszkodzony i nie budzi wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon fiskalny nie jest naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

 

 1. na liście zakupów na paragonie lub fakturze jest słowo lub oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy czterech Produktów Promocyjnych;

 

 1. data i godzina wystawienia paragonu lub faktury przypada w terminie dokonywania

Zgłoszeń określonym w § 3 ust. 2 i przed wysłaniem Zgłoszenia.

 

 1. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec

 

 1. Jeden dowód zakupu można zgłosić tylko jeden

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

 

 1. Jeśli Uczestnik Konkursu zgłosi wielokrotnie ten sam numer paragonu fiskalnego lub faktury, Organizator do etapu wyłonienia Zwycięzców w Konkursie kwalifikuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie o tym numerze paragonu lub

 

 1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne.

 

 1. W Konkursie uwzględniane są jedynie Zgłoszenia dokonane przez stronę konkursową

www.basniowykubus.pl

 

 1. Organizator zastrzega, iż Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, sprzeczne z prawem lub sprzeczne z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, lub naruszające prawa osób trzecich nie są uwzględniane w Konkursie i traktowane są jako Zgłoszenia nieprawidłowe.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia poprzez stronę basniowykubus.pl

 

§ 6 Nagrody i ich przyznawanie

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 

 1. nagroda I stopnia, na którą składają się:
  • NAGRANIE DŹWIĘKOWE odczytanej publikacji książkowej w formie własnego audiobooka wspólnie z aktorką Małgorzatą Sochą w studiu nagrań STORYTEL w Warszawie. Studio mieści się: ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa - II piętro, pokój 213.
  • KWOTA W WYSOKOŚCI 1200 ZŁ (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto przeznaczona na dojazd zwycięzcy wraz z osobami towarzyszącymi na miejsce nagrania audiobooka w studiu nagrań STORYTEL w Warszawie. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% całkowitej wartości nagrody I stopnia w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody w wysokości 11,11% całkowitej wartości nagrody I stopnia zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że ta część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

 

Nagranie przewidziane jest w grudniu 2019.

 

Organizator przewidział w Konkursie 1 (słownie: jedną) nagrodę I stopnia;

 

 

 1. nagrody II stopnia, na każdą z nich składają się:
  • MIKROFON BEZPRZEWODOWY o wartości 79,99 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
  • dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości całkowitej nagrody II stopnia, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody II stopnia zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30

1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody II stopnia nie będzie wydawana Zwycięzcy.

 

Organizator przewidział w Konkursie 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) nagród II stopnia.

 

 1. Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora w składzie 4-osobowym (zwane dalej: „Jury Konkursowe”) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej wybierze kolejno 1 (słownie: jedną) pracę konkursową, której autor będzie zwycięzcą nagrody I stopnia oraz 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) kolejnych prac konkursowych, których autorzy będą zwycięzcami nagrody II stopnia, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tekstu, walory artykulacyjno-dykcyjne.

 

 1. Uczestnikowi, który stał się zwycięzcą nagrody, nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie

 

 1. Jury Konkursowe najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r. dokona wyboru najlepszych prac konkursowych.

 

 1. Zwycięzcy o wynikach Konkursu powiadamiani będą telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia do Konkursu. Kontakt z uczestnikami przez przedstawiciela Organizatora nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców, tj. najpóźniej do 16 grudnia 2019 r. w godzinach od 9:00 - 17:00.

 

 1. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą Organizator podejmie kolejną próbę połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą w następnym dniu roboczym w godzinach 9:00 - 17:00. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się próby telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą, Zwycięzca traci prawo do

 

 1. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia ze Zwycięzcą z powodu: nieodbierania połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Kontakt telefoniczny odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00.

 

 1. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w 6 ust. 5, ust. 6 i ust. 7, zostaną poproszeni o przesłanie wiadomością elektroniczną (e-mailem) następujących danych:

 

 1. skanu lub fotografii dowodu zakupu, który został  zarejestrowany  przy  Zgłoszeniu.  W momencie, kiedy dowód zakupu będzie budził wątpliwość Organizatora, Uczestnik może zostać poproszony o dosłanie jego oryginału;

 

 1. skanu lub fotografii podpisanego przez siebie oświadczenia zwycięzcy Konkursu oraz oświadczenia rodzica/przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika Konkursu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie, iż Zwycięzca jest (bądź nie jest) pełnoletni, oraz oświadczenie, że Zwycięzca nie jest osobą, o której mowa w §4 ust. 2 i 3 Regulaminu;

 

 1. skanu lub fotografii podpisanego formularz potwierdzenia przyjęcia nagrody stanowiący załącznik nr 3 Regulaminu;

 

 1. w treści e-maila należy podać dane kontaktowe do wysyłki nagrody (dotyczy nagrody II stopnia): imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, numerem

 

 

 1. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania wiadomością e-mail na adres kubus@amooco.com nie później niż w terminie 7 dni roboczych od rozmowy telefonicznej danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody wymienionych w § 6 ust. 8, za wyjątkiem nagrody I stopnia, w tym przypadku Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania nagrody nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy

 

 1. W przypadku Zwycięzcy nagrody I stopnia Organizator ustali dokładny termin realizacji nagrania audiobooka z aktorką Małgorzatą Sochą w studiu nagraniowym STORYTEL. Zwycięzcy zostaną zaproponowane dwa terminy realizacji nagrania. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub innych przyczyn, niezależnych od Organizatora realizacja nagrania nie nastąpi w dwóch wskazanych terminach, Zwycięzca traci prawo

 

do nagrody I stopnia (nagranie audiobooka wraz z kwotą w wysokości 1200 PLN na dojazd do miejsca nagrania).

 

 1. Jeśli Zwycięzca nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym

mowa w § 6 ust. 8, lub prześle dane niepełne, oznacza, iż rezygnuje prawa do nagrody.

 

 1. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji

 

 1. Poszczególne nagrody II stopnia zostaną wydane Zwycięzcom przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 r., na adres wskazany przez Zwycięzcę.

 

 

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Każdy Uczestnik Konkursu lub osoba go reprezentująca może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora

 

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) i dokładny adres Uczestnika oraz wskazanie powodu reklamacji oraz roszczenia, a w przypadku, jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania nagrody, również czytelne zdjęcie dowodu zakupu, który podlega weryfikacji prawa do nagrody. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Amooco Agency, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni

od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

 1. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony przez Organizatora listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach

internetowych: www.basnie.kubus.pl, www.basniowykubus.pl i www.amooco.com.

 

 1. Informacje o Konkursie dostępne będą:
  1. na materiałach promocyjnych POS w sklepach na terenie kraju,
  2. w siedzibie Organizatora,
  3. na stronach internetowych: basnie.kubus.pl , www.basniowykubus.pl i www.amooco.com.

 

 1. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie

charakter informacyjny.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników

 

 

Załączniki:

 

 1. Lista Produktów Promocyjnych
 2. Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu
 3. Potwierdzenie przyjęcia i przekazania nagrody w Konkursie
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

 1. Kubuś GO!
 2. Kubuś 100%
 3. Kubuś 300 ml

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

 

 

 1. [oświadczenie składa osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych]

…………………………………………...                                                               ………………………...

imię i nazwisko Zwycięzcy                                                                               miejscowość, data

…………………………………………...

ulica i nr domu

…………………………………………...

kod pocztowy i miasto

 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat/jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”. Oświadczam również, że nie jestem osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w Konkursie stosownie do §4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

…………………………………………

(podpis czytelny)

 

b)  [oświadczenie składa osoba mająca ukończone 13 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz jej rodzic/przedstawiciel ustawowy]

 

 

………………………………                                                                               ………………………...

imię i nazwisko Zwycięzcy                                                                               miejscowość, data

…………………………………………...

ulica i nr domu

…………………………………………... kod pocztowy i miasto

 

Oświadczam, że nie ukończyłem 18 lat, lecz mam ukończone 13 lat/ posiadam ograniczoną zdolność do czynności prawnych i że uczestniczę w Konkursie „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI” po zapoznaniu się z jego Regulaminem, za zgodą mojego rodzica/przedstawiciela ustawowego. Oświadczam również, że nie jestem osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w Konkursie stosownie do §4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

…………………………………………

(podpis czytelny)

…………………………… (miejscowość i data)

-------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy

Oświadczam, w imieniu mojego dziecka/podopiecznego........................ , że uczestniczyło ono

w Konkursie „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI” za moją zgodą.

 

…………………………………………

(podpis czytelny)

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE POD NAZWĄ „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”

 

Sporządzone pomiędzy: AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław

reprezentowanym przez: Grzegorz Kańduła

zwanym dalej Przekazującym

 

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................................................................................................................

(adres)

 

zwanym dalej Przyjmującym

 

 1. Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”

Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci MIKROFON BEZPRZEWODOWY O WARTOŚCI 79,99 ZŁ.

 

………………………………………Wrocław, data przekazania i przyjęcia, miejscowość

 

 

czytelne podpisy:

 

……………………………….                                           .................................................

Przekazujący                                                         Przyjmujący (Zwycięzca Konkursu)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE POD NAZWĄ „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”

 

Sporządzone pomiędzy: AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław

reprezentowanym przez: Grzegorz Kańduła

zwanym dalej Przekazującym

 

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................................................................................................................

(adres)

 

zwanym dalej Przyjmującym

 

 1. Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”

Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci:

 

NAGRANIE AUDIOBOOKA WSPÓLNIE Z MAŁGORZATĄ SOCHĄ WRAZ Z KWOTĄ 1200 ZŁ

NA DOJAZD NA MIEJSCE NAGRANIA

 

 

………………………………………Wrocław, data przekazania i przyjęcia, miejscowość

 

 

czytelne podpisy:

 

……………………………….                                           .................................................

Przekazujący                                                         Przyjmujący (Zwycięzca Konkursu)

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMINU KONKURSU

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu

 „KUBUŚ ZAPRASZA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI”

 

 1. Na podstawie   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego  i   Rady   (UE)   nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL119 z 05.2016
 2. str. 1, dalej: „RODO”), informujemy że, że administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:
 • AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ulicy Ślężnej 146/148,
 • spółka będąca właścicielem marki „Kubuś”, na rzecz której organizowany jest konkurs promocyjny: Grupa Maspex z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34- 100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
  • przez administratora danych osobowych – AMOOCO Grzegorz Kańduła :
 2. w celu związanym z organizacją konkursu, w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przez administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. k.:
 4. w celu marketingu bezpośredniego, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Kubuś”, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 1 lit. f RODO).
 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 7. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Uczestnikowi przysługuje:

 

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych

danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 1. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do administratora danych osobowych - Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu

marketingu bezpośredniego dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.

 

 1. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, innego niż marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 6 powyżej.
 2. Realizacja praw uczestnika, określonych w pkt. 5 i 7 powyżej, jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na następujący adres korespondencyjny lub e-mailowy:
 3. w przypadku administratora AMOOCO Grzegorz Kańduła, adres korespondencyjny Ślężna

146/148, 53-111 Wrocław lub adres e-mail:odo@amooco.com;

 1. w przypadku administratora Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. – na adres korespondencyjny: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, lub adres e-mail powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodkonkursy@maspex.com,
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 3. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych AMOOCO Grzegorz Kańduła podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie i księgowo.

 

 1. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych

- Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. Organizatora Konkursu, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

 

12.W przypadku administratora danych osobowych – AMOOCO Grzegorz Kańduła, dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. W przypadku administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do czasu realizacji jego uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie działań promocyjnych na rzecz marki „Kubuś” lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu, a także przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim (poza Europejski Obszar Gospodarczy), będących dostawcami usług informatycznych w USA, podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield, tj. na podstawie art. 45 ust. 1 RODO, co dotyczy m.in. administratorów portalu Facebook. W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG innym podmiotom, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie.

14 Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.