Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

Bądź jak Mikołaj”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Bądź jak Mikołaj” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 4. Konkurs prowadzony będzie na stronie sklepu internetowego pl
 5. Konkurs zaczyna się 12.11.2019 roku, a kończy dnia 16.12.2019 roku.
 6. Konkurs obejmuje wszystkie napoje Coca-Cola dostępne w sklepie Frisco.pl, t.j: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry Coke, Fanta (wszystkie smaki), Sprite, Kinley, Fuzetea, Kropla Beskidu, Kropla Delice, Monster, Burn, Cappy, Powerade w czasie trwania Konkursu – od 11.2019 do 16.12.2019 roku (dalej „Produkt Promocyjny”)
 7. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie od 11.2019 do 16.12.2019 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Frisco.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 11.2019 roku do dnia 16.12.2019 roku:
 2. Dokonać jednorazowo zakupu w sklepie Frisco.pl Produktów Promocyjnych opisanych w 1 pkt 6 o wartości minimum 30 zł PLN,
 3. Wypełnić zgłoszenie konkursowe na stronie sklepu Frisco.pl polegające na rozwinięciu zdania Jestem jak Mikołaj bo….,
 4. Odpowiedź należy przesłać w postaci tekstu, zdjęcia, skanu pracy plastycznej w postaci pliku: pdf, jpg, jpeg, bmp, png (łączna waga plików nie może przekraczać 20 MB).
 5. Nabycie Produktów Promocyjnych za minimum 30 zł w terminie od 11.2019 do 16.12.2019 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości złożonych zamówień/zakupów Produktów Promocyjnych zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zakupu Produktów Promocyjnych za minimum 30 PLN na jednej fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania tylko jednego zgłoszenia w Konkursie zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie jednego zamówienia na minimum jeden (1) Produkt Promocyjny w sklepie frisco.pl, zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.
 6. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 i 2 tego paragrafu.

 

 • 3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

Nagroda Tygodniowa: Duży Miś (80 cm) Coca-Cola o wartości 166 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 18 zł brutto. Łączna ilość nagród to 5 sztuk.

 

 1. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymania Nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody dziennej, zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2. ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 200 ze zm.). Przed wydaniem Nagrody, Organizator zatrzyma na poczet podatku nagrodę pieniężna, o której mowa w pkt. 1 celem odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 2. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od dnia 12.11.2019 roku do dnia 16.12.2019 roku będą rywalizować o Nagrody.
 3. Laureaci nagród tygodniowych będą wybierani w następujących terminach:
  Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego przesłane w terminie od 12.11.2019 do 17.11.2019 otrzyma nagrodę tygodniową (1)

Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego przesłane w terminie od 18.11.2019 do 24.11.2019 otrzyma nagrodę tygodniową (2)

Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego przesłane w terminie od 25.11.2019 do 01.12.2019 otrzyma nagrodę tygodniową (3)

Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego przesłane w terminie od 02.12.2019 do 08.12.2019 otrzyma nagrodę tygodniową (4)

Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego przesłane w terminie od 09.12.2019 do 16.12.2019 otrzyma nagrodę tygodniową (5)

 1. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.
 2. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w dniach 11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 10.12.2019, 18.12.2019 roku.
 3. Do każdej nagrody tygodniowej Komisja Konkursowa wybierze 3 zgłoszenia rezerwowe.
 4. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
  1. oryginalność wykonania zadania
  2. pomysłowość i kreatywność
  3. słownictwo i stylistykę
 5. Do zadań Komisji należy:
  1. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  2. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 6. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
  1. W ciągu 5 dni od daty posiedzenia komisji, Frisco.pl wyśle wiadomość email na adres podany w zgłoszeniu wraz z informacją o wygranej.
 7. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
  1. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
  2. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody.
 8. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 

 • 4

WYDANIE NAGRÓD

Nagrody zostaną przekazane wysyłką kurierską na adres dostawy zakupionych produktów najpóźniej do dnia 15.01.2020 roku. Niewydane nagrody przechodzą na rzecz organizatora Konkursu.

 

 • 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 12.11.2019 do 15.01.2019 roku.
 5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
 6. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. adres dostawy zakupionych produktów,
 4. numer telefonu
 5. inne dane niezbędne do rozliczenia obowiązku podatkowego w przypadku osoby, która otrzyma Nagrodę.
  1. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
  2. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
  3. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  4. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
  5. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  6. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.
  7. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
  8. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: IOD@fortis.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora.
  9. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 • 6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres mailowy promocje@fortis.pl lub „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie, promocje.fortis.pl i www.frisco.pl
 3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło), na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

 

 1. Nagrody przedstawionena wizerunkach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnić się od nagród wydanych w Konkursie.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r.