Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Formularz odstąpienia od umowy FR24 sp. z o. o.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

                                                                     Adresat:

                                                                       FR24 sp. z o. o.
                                                                       Klaudyn, ul. Zorzy 4
                                                                       05 – 080 Izabelin
e-mail: fr24spzoo@gmail.com

                                                                       Nr tel.: +48 785 103 175

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących towarów:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

Data odbioru: 


______________________________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 


______________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów):

______________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

______________________________________________________________________________

 

Data:

______________________________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić