Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Wygraj wycieczkę do Azji ”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą pod nazwą „Wygraj wycieczkę do Azji ” ( zwany dalej „Konkursem”). Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm).
 2. Operatorem Konkursu jest Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, nr BDO: 000109941 (dalej „Operator”).
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest De Care Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą w Czosnowie, Pieńków 147 A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS0000431445 ; NIP 118-00-32-372 (dalej „Organizator”). Organizator jest wydającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm).
 4. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca w serwisie Frisco.pl zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie określonych w § 1 pkt. 7, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. ( dalej „Uczestnik”). W Konkursie mogą brać udział osoby będące zarejestrowane w bazie Operatora Konkursu jako Klient sklep internetowego Operatora , który zaakceptował  regulamin sklep internetowego FRISCO.pl „Dane przekazane Operatorowi Konkursu zawarte w zgłoszeniu danych  Klienta  muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 5. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony sklepu internetowego Frisco.pl
 6. Konkurs trwa od 15 stycznia 2020 roku od godz. 00:00,  do  dnia 11 lutego 2020 roku do godz. 23:59:59.
 7. Do udziału w Konkursie upoważnia zakup w sklepie Frisco.pl dowolnego produktu Organizatora z linii produktowej „House of Asia” dostępnego w czasie trwania Konkursu – od 15 stycznia 2020 do 11 lutego 2020 roku (dalej „Produkty House of Asia”)
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Operatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz dzieci. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu dotyczących tego warunku.
 9. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 10. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 11. Organizator oświadcza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez Operatora Konkursu jako administratora danych osobowych w ramach ewidencji Klientów dokonujących zakupu, a będą wykorzystywane przez Fundatora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  o ochronie danych osobowych (U. z 2019 poz. 1781, z późn. zm.).

 

 • 2

NAGRODY

 

 1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:
  1. Nagroda główna – Voucher o wartości 10 000 zł na wycieczkę do Azji z biurem podróży ITAKA, do wykorzystania na azjatyckie destynacje w okresie 18 miesięcy licząc od wyłonienia Laureata, tj. 14 lutego 2020 roku.
  2. Nagroda tygodniowa – 12 zestawów produktów House of Asia, wraz z upominkami od biura podróży ITAKA, każdy o wartości 250 zł.
  3. Nagroda gwarantowana- książka kucharska „Azjatyckie Inspiracje”, do odbioru za 1 gr. Liczba książek kucharskich jest ograniczona i wynosi 1000 szt.

 

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Aby odebrać nagrodę gwarantowaną za 1 GR: dokonać jednorazowo zakupu w sklepie Frisco.pl o wartości co najmniej 100 zł, w tym  produktów House of Asia o wartości co najmniej 50 zł.
  2. Aby wziąć udział w konkursie o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną:
 2. dokonać jednorazowo zakupu w sklepie Frisco.pl o wartości co najmniej 100 zł, w tym produktów House of Asia o wartości co najmniej 50 zł.
 3. wykonać zadanie konkursowe: „Ugotuj azjatyckie danie dla bliskiej osoby z użyciem dowolnego produktu/ów House of Asia i uwiecznij je na zdjęciu”. Na zdjęciu powinien być widoczny produkt/y House of Asia.
 4. Wysłać zgłoszenie konkursowe z załączonym zdjęciem opisanym w pkt.2 w formacie jpg lub png (waga pliku nie może przekraczać 10 MB) za pomocą platformy promocyjnej na stronie https://www.frisco.pl/stn,konkurs/n,houseofasia
 5. Realizacja Zadania Konkursowego „Ugotuj azjatyckie danie dla bliskiej osoby z użyciem dowolnego/ych produktu/ów House of Asia i uwiecznij je na zdjęciu” nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu Frisco.pl, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe.
 6. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się
  z Regulaminem, prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy, potwierdzić akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola zgody w formularzu zgłoszeniowym, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 7. Jedno zamówienie/transakcja (zakup) na stronie Frisco.pl spełniająca warunki w konkursie upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia konkursowego.
 8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie dowolnej liczby zgłoszeń konkursowych pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości złożonych zamówień/transakcji (zakupów) Produktów House of Asia.
 9. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1-5 tego paragrafu.

 

 • 4

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od dnia 15 stycznia 2020 roku do dnia 11 lutego 2020 roku będą rywalizować o Nagrody.
 2. Laureat nagrody głównej będzie wybrany spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń konkursowych spełniających warunki.
 3. Laureaci nagród tygodniowych będą wybierani w następujących terminach:
  1. Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń konkursowych przesłanych w terminie od 15 stycznia 2020 roku do 21 stycznia 2020 roku otrzymają nagrodę tygodniową (1),
  2. Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń konkursowych przesłanych w terminie od 22 stycznia2020 roku do 28 stycznia 2020 roku otrzymają nagrodę tygodniową (2),
  3. Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń konkursowych przesłanych w terminie od 29 stycznia.2020 roku do 04 lutego 2020 roku otrzyma nagrodę tygodniową (3),
  4. Autorzy trzech najlepszych zgłoszeń konkursowych przesłanych w terminie od 05 lutego 2020 roku do 11 lutego  2020 roku otrzyma nagrodę tygodniową (4).
 4. Wyboru najlepszych zgłoszeń konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób reprezentujących Organizatora. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.
 5. Posiedzenia Komisji Konkursowej przyznającej :
  1. Nagrody tygodniowe odbywać się będą w dniach 24 stycznia 2020 roku , 31 stycznia 2020 roku, 07 lutego 2020 roku, 14 lutego 2020 roku.
  2. Nagrodę główną odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 roku.
 6. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
  1. obecność jednego z produktów House of Asia na przesłanym zdjęciu,
  2. oryginalność wykonania zadania,
  3. pomysłowość i kreatywność.
 7. Do zadań Komisji należy:
  1. Ocena prawidłowości dokonanych zgłoszeń
  2. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
  3. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 8. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
  1. W ciągu 5 dni roboczych od daty posiedzenia komisji, Organizator wyśle wiadomość email z adresu kontakt@houseofasia.pl na adres podany w zgłoszeniu wraz z informacją o wygranej.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 9. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
  1. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
  2. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody.
 10. Za Nagrodę nie przysługuje zwycięzcy ekwiwalent pieniężny ani żadna inna forma rekompensaty. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po wręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
 11. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
 12. Nagrody rzeczowe będą wysyłane wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator ma obowiązek udokumentowania przekazania nagrody poprzez zachowanie potwierdzenia otrzymania nagrody w postaci dokumentu przewozowego od firmy kurierskiej.
 13. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymania Nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 11,11% wartości Nagrody dziennej, zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2. ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 200 ze zm.). Przed wydaniem Nagrody, Organizator zatrzyma na poczet podatku nagrodę pieniężna, o której mowa w 2 pkt. 1 c) celem odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 14. Organizator konkursu wyśle do zwycięzców maila z adresu kontakt@houseofasia.pl z oświadczeniem potwierdzenia odbioru nagrody tygodniowej i głównej. Zwycięzca w terminie 5 dni od otrzymania nagrody zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na otrzymanego maila.
 • 4

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagroda gwarantowana zostanie dołączona do zamówienia na stronie Frisco.pl i dostarczona na adres zarejestrowany w profilu Uczestnika.
 2. Nagrody tygodniowe i nagroda główną zostaną nadane przez Organizatora przesyłką kurierską, na adres zarejestrowany w profilu Uczestnika, najpóźniej do dnia 21.02.2020 roku.
 3. Nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz organizatora Konkursu.

 

 • 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Przetwarzanie danych osobowych Organizator powierzył Operatorowi zgodnie z art.4 pkt.8 i at.19 RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe będą gromadzone przez Operatora za zgodą Uczestnika i udostępniane Organizatorowi w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Pracownicy Organizatora przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 15 stycznia 2020 do 28 lutego 2020. roku.
 5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
 6. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. adres dostawy zakupionych produktów,
  4. numer telefonu
  5. inne dane niezbędne do rozliczenia obowiązku podatkowego w przypadku osoby, która otrzyma Nagrodę tj. PESEL i adres zamieszkania
 7. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
  4. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego Inspektora Ochrony Danych ( kontakt@houseofasia.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora.
 9. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu zgłoszeń konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą ogłoszenia informacji o wygranej, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatom, w tym: wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, a w szczególności obejmuje rozpowszechniania utworu w sieci Internet na poniższych portalach i stronach:
  1. https://houseofasia.pl/
  2. https://www.facebook.com/houseofasiapl/
  3. https://www.instagram.com/houseofasiapl/
  4. https://www.decare.pl/
  5. https://www.facebook.com/DeCarePrzysmakiSwiata/
  6. https://www.instagram.com/decare/
 11. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zgłoszeń konkursowych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do opublikowanego Zadania konkursowego w tym zdjęcia dania konkursowego przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały w pełni i wyłącznie Uczestnikowi w dacie Zgłoszenia Konkursowego i dacie wydania przyznanej nagrody.
 12. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Laureatów nagród tygodniowych i nagrody głównej prawo do upublicznienia imienia i miejscowości zamieszkania Uczestnika na wymienionych w pk.10 polach eksploatacji.
 13. Zwycięzca nagrody głównej zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi krótkiego wywiadu w formie telefonicznej lub mailowej w terminie do 28 lutego 2020 roku.
 • 6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu oraz nie później niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania listy Laureatów Konkursu. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres mailowy kontakt@houseofasia.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu na adres e-mailowy Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Komisja.
 2. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadamiany mailowo w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

 

 • 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020 roku.

2    Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage’u House of Asia na kanale Facebook oraz stronie www.fisco.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@houseofasia.pl. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowanego przez operatorów telekomunikacyjnych, internetowych itp., jak również za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie oraz za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem zamieszkania uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, pośredników pocztowych i kurierskich a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, konfigurację urządzeń́ Uczestnika Konkursu oraz ustawienia i działania sieci Internet wynikające ze świadczenia usług  przez dostawcę sieci Internet.
 4. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą̨ wpływać́ na i interpretację̨ postanowień́ niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć miedzy Organizatorem, a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sad powszechny.
 8. Nagrody przedstawione na grafikach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnić się od nagród wydanych w Konkursie.