Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU
„Captain Morgan Barbecue”


 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Captain Morgan Barbecue” ” zwanego (dalej Konkurs) jest spółka InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 72, KRS 0000360338; REGON: 142464028; NIP: 522 295 41 39, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest prowadzony na fanpage pod adresem https://www.facebook.com/LegendarnyKapitan/ (dalej Fanpage)
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage przez cały okres trwania Konkursu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 r. i trwa do dnia 31 lipca 2020 r. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
 7. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej obowiązków będzie należało między innymi wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzygniecie reklamacji.
 8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 • 2. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do użytkowników serwisu Facebook, którzy polubili Fanpage.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych w Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i mają miejsce zamieszkania na terenie Polski (dalej Uczestnicy).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani osoby działającą na zlecenie: Organizatora, oraz firmy Diageo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, a także członkowie ich rodzin lub osoby pozostające z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają aktywne konto w ramach serwisu Facebook i zalogują się na nie. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby korzystające z fikcyjnego konta w serwisie Facebook.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. Spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5.
  2. Polubienie Fanpage (poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”).
  3. Zakup w sieci sklepów Żabka, Delikatesy Centrum, wybranych punktach obsługiwanych przez Diageo Polska (lista sklepów załączona do regulaminu, zał. Nr 1 do regulaminu) oraz Frisco.pl w czasie trwania Konkursu dowolnego produktu marki Captain Morgan w wersji 0,5 l lub 0,7l. (dalej Produkt), zachowanie paragonu dokumentującego ten zakup. Zakup promocyjny musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (dalej Dowód Zakupu) tj. paragonem fiskalnym albo fakturą VAT wystawioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy).
  4. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej: Zgłoszenie), w terminie od 22 czerwca 2020 r. od godziny 00:01 r. do 31 lipca czerwca 2020 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Fanpage https://www.facebook.com/LegendarnyKapitan/
  5. W Zgłoszeniu należy podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, numer Dowodu Zakupu oraz wpisać pracę Konkursową (dalej Praca Konkursowa) – odpowiedź na pytanie kreatywne: „Co oznacza dla Ciebie sformułowanie Żyj jak Kapitan”” (do 1500 znaków – ilość znaków liczona ze spacjami). Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia niespełniającego zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz niespełniającego powszechnie przyjętych norm i zasad etycznych. Praca Konkursowa nie może naruszać zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  6. Dokonując Zgłoszenia uczestnik oświadcza, poprzez zaznaczenie pól wyboru tzw. checkbox że:

- zapoznał się z Regulaminem;

- akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych, określone w § 5 Regulaminu;

- ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych;

-udziela licencji na zasadach opisanych Regulaminie.

 1. Nie będzie przyjmowana do Konkursu Praca Konkursowa, która:

  1. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
  2. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
  3. zawiera przekazy reklamowe;
  4. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  5. zawiera wirusy;
  6. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu oraz udziela nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
  4. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  5. wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
  6. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.
 3. Korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 7 lit. a. – f. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 7 lit. a. – f.
 4. Licencja, o której mowa w § 2 ust. 7 lit. a. – f. obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 5. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. § 2 ust. 7 lit. a. – f. do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania nagrody w Konkursie.
 6. Uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w dniu wydania nagrody, w formie pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych § 2 ust. 7 lit. a. – f. polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu uczestnikowi Konkursu nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru nagrodzonych uczestników Konkursu, z którymi zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 7. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora, uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Pracy Konkursowej. Zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.
 8. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa o których mowa w § 2 ust. 11 nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
 9. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu musi być oryginalny, czytelny i prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i który nie jest sfałszowany.
 10. Dowód Zakupu ma dotyczyć zakupu Produktu.
 11. Na liście zakupów na Dowodzie Zakupu musi znajdować się słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu, bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu. Jeśli z treści Dowodu Zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela).
 12. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu musi zawierać się w Konkursie i nie może być późniejsza niż data Zgłoszenia.
 13. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy w serwisie Facebook (Messenger), o której mowa w 3 ust.6.
 14. Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego konta w ramach serwisu Facebook. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika przy użyciu innego konta w ramach serwisu Facebook stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
 15. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 16. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora zostanie wykluczony z Konkursu.
 17. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.
 18. Zgłoszenia do Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie danych.
 19. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane, o których mowa w Regulaminie.

 

 

 • 3. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród Uczestników Konkursu, którzy najciekawiej, w najbardziej kreatywny sposób w ocenie Komisji wykonali Pracę Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 145 autorów najciekawszych Prac Konkursowych.
 3. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
 4. Komisja dokona wyboru zwycięzców do dnia 05.08.2020 r.
 5. W Konkursie zostanie przyznanych 145 nagród:
  • Nagroda Główna – 5 x Voucher na BARBECUE Z KAPITANEM I JEGO ZAŁOGĄ w jednym z terminów:  08, 09, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28 albo 29 sierpnia 2020 r. (do wyboru przez zwycięzcę): Nagroda Główna obejmuje: udział Kapitana, Morganetek i barmana w imprezie prywatnej zwycięzcy, na której mogą przebywać tylko osoby (do 20 osób), które ukończyły 18 lat. Czas trwania imprezy maksymalnie do 3 godzin (maksymalny czas imprezy wraz z przygotowaniem trwa od 18.00 do 22.00). Impreza może zostać zorganizowana w miejscach typu: mieszkanie prywatne, przydomowy ogródek na posesji wolnostojącej (nie na osiedlu), wynajęty lokal usługowy pod organizacje imprezy prywatnej, wynajęty lokal gastronomiczny (osobna sala). Nagroda Główna obejmuje animację zabawy w stylu Kapitana, oraz dodatkowe atrakcje (dalej Set). Set zawiera: nagrody BBQ (głośnik JBL, fartuch barmański, 6 x Tankard), 3 butelki Captain Morgan Spiced Gold do drinków wykonanych przez Kapitana, składniki do Captain & Cola i Captain Mojito, lód do przygotowania maksymalnie 35 drinków oraz karty KAPITANA do gry. Jeżeli zwycięzca na imprezę prywatną zaprosi osoby, które nie ukończyły 18 lat, zostaną one poproszone o opuszczenie imprezy. W przypadku odmowy, impreza zostanie zmodyfikowana i przeprowadzona w sposób taki, aby nie naruszać zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Organizator zapewnia ochronę imprezy. Nagroda Główna o wartości 3500 zł wraz z nagrodą pieniężną 385 zł. Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Nagroda dodatkowa – głośnik JBL, fartuch barmański, 2 x Tankard, zestaw narzędzi grillowych Cutlery, zestaw narzędzi grillowych Iron – 140 nagród. Wartość nagrody 393,31 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 44 zł. Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Zwycięzcy nagród są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy w serwisie Facebook (Messenger). Wiadomość jest wysyłana w przeciągu dwóch dni roboczych po wyłonieniu zwycięzców. W wiadomości zwycięzcy są powiadamiani o dalszych krokach postępowania.
 7. W wiadomości, w celu weryfikacji prawa do nagrody, zwycięzca jest proszony o przesłanie w ciągu czterech dni roboczych na adres e-mail Organizatora promocje@incubi.pl wypełnionego i podpisanego formularza (dalej Formularz) oraz zdjęcia / skanu Dowodu Zakupu, którego numer został wpisany w zwycięskim Zgłoszeniu. Formularz do pobrania ze strony incubi.pl Formularz należy czytelnie wypełnić, podpisać i w formie skanu przesłać na adres e-mail określony powyżej. W Formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody (adres na terenie Polski), numer telefonu (tożsamy z tym, który został wpisany w Zgłoszeniu) i zaakceptować w formie oświadczeń wymagane Regulaminem warunki. W razie uzasadnionych wątpliwości, przed wydaniem nagrody, Organizator ma prawo zweryfikować wiek Zwycięzcy. Poprzez żądanie przedstawienia w terminie 3 dni roboczych odpowiednich dokumentów potwierdzających wiek zwycięzcy.
 8. Jeżeli Organizator nie otrzyma wysłanych zgodnie z procedurą opisaną w 3 ust.7 danych, oświadczeń i Paragonu, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną do jego dyspozycji mogą być następnie stosownie do jego decyzji przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień Regulaminu.
 9. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone na Fanpagu najpóźniej do dnia 07.08 .2020 r.
 10. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 11. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej na inną nagrodę.
 12. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca nie nabywa lub traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczaniu Nagrody, Zwycięzca obowiązany jest do jej zwrotu.
 13. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 14. Nagrody zostaną wysłane pocztą albo kurierem na adres podany przez zwycięzcę.
 15. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do dnia 14.08.2020 r.
 16. Nieodebranie nagrody wysłanej przez Organizatora oznacza rezygnację z nagrody.

 

 

 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu na piśmie, przez cały okres Konkursu, najpóźniej do 30 dni od daty wydania nagród.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie.

 

 

 

 

 

 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Prawnie usprawiedliwiony cel stanowi realizacja Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody.
 4. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie na adres Administratora lub poprzez wysłanie e-maila na adres promocje@incubi.pl
 5. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO.

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących autorstwa nadesłanych Zgłoszeń, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród.
 4. W przypadku naruszenia przez uczestnika przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnic Organizatora oraz inne podmioty, z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tych praw.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

Oświadczenie Zwycięzcy

Ja, _______________________ zam. w ________ legitymujący się dowodem osobistym Nr ______ wydanym przez __________________niżej podpisany potwierdzam przeniesienie na InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 72 (dalej Organizator) na zasadach określonych w szczególności w treści niniejszego oświadczenia, autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w postaci odpowiedzi na pytanie (dalej Utwór), zgłoszonej przez mnie w ramach organizowanego przez Organizatora konkursu „Barbecue z Captain Morgan” (dalej Konkurs). Jednocześnie oświadczam, że: 1. przeczytałem i regulamin Konkursu „Barbecue z Captain Morgan”, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia; 2. przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Utworu; 3. Utwór wykonałem osobiście w zakresie mojej indywidualnej twórczości i wkładu intelektualnego. Niniejszym potwierdzam przeniesienie na Organizatora jako podmiotu przyrzekającego nagrodę w Konkursie, w chwili wydania mi nagrody, autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 7 lit a. - f. regulaminu tj. na polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
 4. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
 5. wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
 6. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.

 Dodatkowo zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu – w tym w szczególności zobowiązuję się powstrzymywać od wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu i zezwalam Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacji, zmiany, tłumaczenia, dostosowywania Utworu. Z tytułu przeniesienia przez Organizatora majątkowych praw autorskich do Utworu, Organizator przyznał mi nagrodę w Konkursie, która w całości zaspakaja moje roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu i powstrzymania się od wykonywania osobistych praw majątkowych do Utworu. Niniejsze oświadczenie może być odwołane lub zmienione tylko za zgodą Organizatora.

 

Warszawa, dnia ………….. r.

 

 _________________________ Imię i nazwisko

 

Przyjmuję powyższe oświadczenie w imieniu InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 72.

Warszawa, dnia ………….. r.

 

_________________________ Imię i nazwisko

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

<wykaz sklepów sieci Eurocash>