Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin programu lojalnościowego: "Frisco FRIENDS"

Regulamin programu lojalnościowego: "Frisco FRIENDS"

§I 
Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego „Frisco FRIENDS” dla Klientów sklepu internetowego Frisco.pl („Program”). Organizatorem Programu jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000401344, NIP: 1132847981, Regon: 145819360, Kapitał zakładowy: 3 097 369,90 PLN („Organizator” lub „FRISCO”).
 2. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – Klient indywidualny sklepu Frisco.pl, który spełnia warunki określone w §2.
  2. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej: frisco.pl.
  3. Zakupy – zakupy produktów, których sprzedawcą jest Frisco S.A. dokonywane przez Klientów indywidualnych w sklepie internetowym Frisco.pl (zakupy nie obejmują zakupów dokonywanych przez stronę „Frisco Dla Biznesu”), z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco.
   Dla uniknięcia wątpliwości, ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o zakupach, to zwrot ten oznacza wyłącznie zakupy dokonywane przez Klientów indywidualnych (z udziału w programie wyłączne są konta dokonujące zakupów przez stronę Frisco Dla Biznesu”) z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco (Frisco Vany). W konsekwencji zwrot „zakupy” nie dotyczy zakupów dokonywanych z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – dla zakupów takich nie mają zastosowania żadne korzyści wynikające z Programu.

 3. Program trwa od dnia 03.08.2020r. od godz. 00:00 przez czas nieokreślony.

 4. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje o zakończeniu trwania Programu, poinformuje o tym Uczestników poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Programu, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer telefonu, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika przy rejestracji w Sklepie. Informacja taka zostanie przesłana z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. W tym samym terminie Organizator umieści informacje o zakończeniu trwania Programu na stronie internetowej: www.frisco.pl.

§II

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu jest każdy zarejestrowany klient indywidualny FRISCO, który dokonał co najmniej sześć zakupów i nie jest nieaktywny w rozumieniu §  III poniżej niniejszego regulaminu.
 2. Programem nie są objęci klienci dokonujący zakupów przez stronę Frisco Dla Biznesu posiadający konto Frisco Biznes.
 3. Uczestnik programu otrzymuje status BEST FRIEND, który widoczny jest w Panelu Klienta.
 4. Momentem dołączenia do Programu jest moment zakończenia realizacji szóstych zakupów potwierdzony wystawieniem faktury widocznej w Panelu Klienta. Oznacza to, że Uczestnik może korzystać z benefitów wynikających z Programu począwszy od siódmych zakupów, z uwzględnieniem § III poniżej.

§III
Nieaktywny status

 1. W przypadku gdy Uczestnik Programu nie dokonuje zakupów przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni) od daty ostatnich zakupów uczestnictwo w programie ulega zawieszeniu.
 2. W sytuacji opisanej w pkt. 1 status widoczny w Panelu Klient będzie oznaczony jako nieaktywny. Oznacza to, że przy dokonywaniu kolejnych zakupów Klient nie korzysta z korzyści dla Uczestników Programu.
 3. Ponowna aktywacja statusu następuje wraz z zakończeniem realizacji następnego zamówienia w sklepie Frisco.pl, potwierdzonego wystawieniem faktury widocznej w Panelu Klienta. Od tego momentu Klient ponownie staje się Uczestnikiem Programu i może korzystać ze wszystkich wynikających z niego benefitów.

§IV
Korzyści dla Uczestników Programu

 1. Wszystkim Uczestnikom przysługują korzyści określone przez Organizatora, w tym:
 1. A) niższy próg darmowej dostawy oraz niższe koszty dostawy określone na stronie - https://www.frisco.pl/stn,dostawa
 2. B) 10% rabatu na wszystkie produkty oznaczone jako „NOWOŚĆ” (nie dotyczy produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o.)
 3. C) 10% rabatu na jeden wybrany przez Uczestnika produkt w każdym zamówieniu (nie dotyczy produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o.)
 4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany zakresu korzyści dostępnych dla Uczestników. Pełna i obowiązująca lista korzyści dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem: https://www.frisco.pl/stn,program-lojalnosciowy
 5. Bezpłatna dostawa określona pkt. A dotyczy dostaw za pośrednictwem dostawców Frisco (Frisco Van) – promocja nie dotyczy dostaw realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich.
 6. Określony w pkt. B rabat w wysokości 10% dotyczy wszystkich produktów, których sprzedawcą jest Frisco S.A., zebranych w dostępnej na stronie sklepu sekcji NOWOŚCI (https://www.frisco.pl/stn,nowosci) oraz oznaczonych specjalnym oznaczeniem „NOWOŚĆ”. Organizator zastrzega sobie możliwości określenia limitu sztuk produktów danego rodzaju możliwych do zakupu z przedmiotowym rabatem. Rabat nie dotyczy produktów dostępnych w sklepie Frisco.pl, których sprzedawcą jest podmiot inny niż Frisco S.A., w szczególności produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o. (informacja o sprzedawcy widnieje przy każdym produkcie – na karcie produktu, jak i w podsumowaniu danego zamówienia). Rabat nie łączy się innymi rabatami.
 7. Określony w pkt. C rabat w wysokości 10% dotyczy jednego, wybranego przez Uczestnika produktu. Uczestnik ma możliwość wybrania podczas każdych zakupów innego produktu, który zostanie objęty specjalnym rabatem. Wybór produktu jest możliwy w podsumowaniu zamówienia. Organizator zastrzega sobie możliwość określenia limitu sztuk produktów danego rodzaju możliwych do zakupu. Rabat nie dotyczy produktów dostępnych w sklepie Frisco.pl, których sprzedawcą jest podmiot inny niż Frisco S.A., w szczególności produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o. (informacja o sprzedawcy widnieje przy każdym produkcie – na karcie produktu, jak i w podsumowaniu danego zamówienia). Rabat nie łączy się z innymi rabatami.

§V 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby FRISCO ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 lub e-mailem na adres bok@frisco.pl.

 2. FRISCO rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie na adres do korespondencji Uczestnika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§VI 
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. FRISCO może wprowadzić zmiany do Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu zostanie ogłoszona przez FRISCO na stronie internetowej www.frisco.pl.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie FRISCO, na stronie internetowej: www.frisco.pl.