Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin Konkursu pod nazwą „WYGRYWAJ Z INDYKPOLEM!”

prowadzonego w sklepie www.frisco.pl.

 

 

 • 1 Nazwa Konkursu

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą
  „WYGRYWAJ Z INDYKPOLEM!”, prowadzony w sklepie internetowym www.frisco.pl (zwany dalej „Konkursem”).

 

 1. Organizator Konkursu WYGRYWAJ Z INDYKPOLEM!” oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest loterią fantową, loterią promocyjną ani inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

 

 

 1. Organizator Konkursu oświadcza, że wynik Konkursu nie jest zależny od przypadku.

 

 

 • 2 Organizator

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Kańduła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ulicy Ślężnej 146/148, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 753-215-35-12 oraz statystyczny REGON: 020845503, zwaną dalej „Organizatorem”.

 

 

 • 3 Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowany za pośrednictwem strony sklepu internetowego frisco.pl.

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 16 września 2020 r od godz. 00:00 do dnia 13 października 2020 r do godz. 23:59.

 

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

 

 

 • 4 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 16 września 2020 r. od godz. 00:00 do 13 października 2020 r. do godz. 23:59 nabędą określony w niniejszym Regulaminie Produkt Promocyjny, wykonają zadanie konkursowe i zgłoszą prawidłowo swój udział w Konkursie.

 

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora.

 

 1. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 • 5 Przebieg Konkursu

 

 1. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnia zakup jednorazowo minimum dwóch, dowolnych produktów marki INDYKPOL, zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi", dostępnymi w okresie trwania Konkursu w ofercie frisco.pl, a następnie wykonanie zadania konkursowego oraz wypełnienie pozostałych postanowień Regulaminu. Lista Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 16 września 2020 r. o godzinie
  00:00 i trwa do 13 października 2020 r. do godziny 23:59. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,
  o którym mowa w 4 ust. 1 Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”), który w okresie od 16 września 2020 r. do 13 października 2020 r. spełni łącznie następujące warunki:

 

 1. dokona poprzez stronę frisco.pl jednorazowo zakupu minimum dwóch, dowolnych Produktów Promocyjnych marki INDYKPOL. Zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu - fakturą;

 

 1. wykona przez stronę frisco.pl zadanie konkursowe tj. odpowie na pytanie: „Opisz jak ze smakiem spędzasz weekend” i tym samym zgłosi się do Konkursu. Zgłoszenie konkursowe może liczyć nie więcej niż 1 000 znaków. W zadaniu konkursowym brana będzie pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność odpowiedzi. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu, potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez wybór odpowiedniego pola zgody w formularzu konkursowym, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez frisco.pl w czasie wskazanym w § 3 pkt 2.

 

 1. zachowa dowodu zakupu w formie faktury, potwierdzającej transakcję z okresu sprzedaży Produktów Promocyjnych. Komisja Konkursowa nie ocenia odpowiedzi dla anulowanych zamówień.

 

 1. Dowód zakupu (faktura) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:

 

 1. jest czytelny, autentyczny i pochodzi z frisco.pl, w którym organizowany jest Konkurs,

 

 1. nie jest uszkodzony i nie budzi wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych faktur;

 

 1. na liście zakupów na fakturze jest słowo lub oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy minimum dwóch dowolnych produktów marki INDYKPOL, a data i godzina złożenia zamówienia przypada w terminie dokonywania Zgłoszeń określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu oraz przed wysłaniem Zgłoszenia.

 

 1. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie, niezależnie od jego etapu i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

 1. Jeden zakup dokonany na frisco.pl (faktura) upoważnia do jednokrotnego udziału w Konkursie.

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie (tzn. m.in., że podstawą każdego Zgłoszenia jest osobna faktura).

 

 

 1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne.

 

 

 1. Organizator zastrzega, iż Zgłoszenia, zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, sprzeczne
  z prawem, sprzeczne z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, nie będą uwzględniane w Konkursie i traktowane będą jako Zgłoszenia nieprawidłowe.

 

 

 

 • 6 Nagrody i ich przyznawanie

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 

 1. Dwie nagrody I stopnia:

 

Na każdą nagrodę I stopnia składają się:

 

 • Hulajnoga elektryczna FIAT F500-F80 o wartości 1390 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych brutto),

 

 • Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości ww. kwoty,
  w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

 1. Dziesięć nagród II stopnia:

 

Na każdą nagrodę II stopnia składają się:

 

 • Kod rabatowy o wartości 50 zł brutto na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto), przeznaczony do wykorzystania na zakupy za min. 100 zł brutto w sklepie frisco.pl, ważny do dnia 31 grudnia 2020 roku do godz. 23:59 włącznie.

 

 • Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości ww. kwoty,
  w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody II stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym
  od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

 1. Zasady wykorzystania kodów rabatowych:
 2. kody rabatowe są unikalne i ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku do godz. 23:59 włącznie;
 3. za otrzymane kody rabatowe nie można dokonać płatności za produkty z działu alkoholi;

 

 1. kody rabatowe łączą się z programami rabatowymi i programami oszczędnościowymi;

 

 1. kod rabatowy należy wpisać w pole „Kod rabatowy (voucher)” podczas składania zamówienia;

 

 1. Użytkownikowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał;

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy (tj., kwoty przewyższającej wartość kodu rabatowego) gotówką lub kartą kredytową (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż wartość kody rabatowego;

 

 1. kody rabatowe posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać płatności.


 1. Jury składające się z przedstawicieli Organizatora w składzie 4-osobowym (zwane dalej: „Jury Konkursowym”) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej wybierze w oparciu
  o kryterium kreatywności, pomysłowości oraz oryginalności przesłanych odpowiedzi kolejno:

 

 

 • 2 (słownie: dwie) prace konkursowe spośród wszystkich Zgłoszeń, których autorzy otrzymają po jednej nagrodzie I stopnia;

 

 • 10 (słownie: dziesięć) prac konkursowych spośród wszystkich Zgłoszeń, których autorzy otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia;

 

 

 1. Uczestnikowi, który stał się Zdobywcą nagrody, nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

 1. Jury Konkursowe najpóźniej do dnia 21 października 2020 dokona wyboru najlepszych prac konkursowych.

 

 1. Zwycięzcy o wynikach Konkursu powiadamiani będą o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej przez Organizatora na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców, tj. najpóźniej do 30 października 2020 r.

 

 1. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu, zwycięża traci prawo do nagrody.

 

 1. W przypadku, gdyby podany przez daną osobę adres e-mail był nieprawidłowy lub też dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną z informacją o przyznaniu nagrody było niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności, w związku z przepełnieniem skrzynki danej osoby) Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania w jakikolwiek inny sposób dalszych prób skontaktowania się ze zwycięzcą, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla danego zwycięzcy.

 

 1. Zwycięzcy w przesłanym mailu z informacją o wygranej, zostaną poproszeni o przesłanie wiadomością elektroniczną (e-mailem) na adres konkurs@amooco.com:

 

 1. skanu lub fotografii dowodu zakupu (faktura) potwierdzającego zakup minimum dwóch Produktów Promocyjnych marki Indykpol;

 

 1. skanu lub fotografii podpisanego przez siebie oświadczenia Zwycięzcy Konkursu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie, iż Zwycięzca jest pełnoletni oraz oświadczenie, że Zwycięzca nie jest osobą, o której mowa w §4 ust. 2 i 3 Regulaminu;

 

 1. skanu lub fotografii podpisanego formularza potwierdzenia przyjęcia nagrody, stanowiącego Załącznik nr 3 Regulaminu;

 

 1. w treści e-maila należy podać dane kontaktowe do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, numerem telefonu, a w przypadku nagrody II stopnia adres e-mail, na który ma zostać wysłany kod rabatowy na zakupy we frisco.pl.

 

 1. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania wiadomością e-mail na adres konkurs@amooco.com nie później niż w terminie 7 dni roboczych od mailowego powiadomienia ich o wynikach konkursu danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody wymienionych w 6 ust. 10 Regulaminu.

 

 1. Jeśli Zwycięzca nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa w 6 ust.11 Regulaminu, lub prześle dane niepełne, oznacza to, iż rezygnuje z prawa do nagrody.

 

 1. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

 1. Nagrody będą wysłane na wskazany przez Zwycięzcę adres (w przypadku nagrody I stopnia) lub na adres e-mail (w przypadku nagrody II stopnia) najpóźniej do dnia 15 listopada 2020 r.


 

 • 7 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Każdy Uczestnik Konkursu lub osoba go reprezentująca może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu.

 

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres Uczestnika, wskazanie powodu reklamacji oraz roszczenia, a w przypadku, jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania nagrody, również czytelne zdjęcie dowodu zakupu, który podlega weryfikacji jako podstawa uzyskania prawa do nagrody. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Amooco Agency, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław. Reklamacja powinna wpłynąć do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 15 listopada 2020 r. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tej dacie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

 1. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: frisco.pl oraz www.amooco.com.

 

 1. Informacje o Konkursie dostępne będą w czasie jego trwania:

 

 1. na materiałach promocyjnych zamieszczonych na stronie frisco.pl

 

 1. w siedzibie Organizatora,

 

 1. na stronie internetowej: amooco.com.

 

 1. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Lista Produktów Promocyjnych
 2. Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu
 3. Potwierdzenie przyjęcia i przekazania nagrody w konkursie
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

 

Lp.

Produkt

1

Parówki Jedynki Classic 200g

2

Parówki Jedynki z serem 200g

3

Parówki Jedynki Samo Dobro 200g

4

Parówki Jedyneczki 200g

5

Parówki Klasyczne 215g

6

Parówki Jedynki Chillove 200g

7

Parówki Jedynki Kiełbanos 200g

8

Parówki Hot Dog 600g

9

Kiełbasa Zawijana 280g-420g

10

Kiełbaski Grillove z indyka mix 470g

11

Szynka Guliwer z indyka plastry 150g

12

Szynka złota z piersi indyka 300g

13

Pasztet domowy z indyka 200g

14

Pasztet Samo Dobro 210g

15

Mięso na kotlety 500g

16

Sznycle z fileta indyka 360g

17

Filet z piersi indyka 800g

18

Mini steki z polędwiczki z indyka  380g

19

Polędwiczka z indyka  380g

20

Mięso udowe z indyka 800g

21

Mięso z uda indyka na gulasz 400g

22

Udo z indyka 504g

23

Szynka Delikatesowa z piersi Indyka (120-180g)

24

Pasztet żurawina 96g-146g

25

Pasztet śliwka 96g-146g

26

Alba Filet gotowany z indyka 120-180g

27

Kiełbasa Biała z indyka 640g-960g

28

Kiełbasa pieprzowa 120g-180g

29

Filet specjał 120g-180g

30

Bianka 120g-180g

31

Smakołyk puchatka 120g-180g

32

Costa polędwica z indyka 120g-180g

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

 

 

[oświadczenie składa osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych]:

 

…………………………………………...                                                              ………………………...

imię i nazwisko Zwycięzcy                                                                             miejscowość, data

…………………………………………...

ulica i nr domu

…………………………………………...

kod pocztowy i miasto

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „WYGRYWAJ Z INDYKPOLEM!”. Oświadczam również, że nie jestem osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w Konkursie stosownie do
§4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

 

 

…………………………………………

(czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE POD NAZWĄ

„WYGRAJ Z INDYKPOLEM!”

 

Sporządzone pomiędzy:

AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu

 1. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław

reprezentowanym przez: Grzegorz Kańduła

zwanym dalej Przekazującym

 

oraz

 

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................................................................................................................

(adres)

 

zwanym dalej Przyjmującym

 

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „WYGRAJ Z INDYKPOLEM!” Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………data przekazania i przyjęcia, miejscowość

 

 

czytelne podpisy:

 

……………………………….                                         .................................................  

Przekazujący                                                             Przyjmujący (Zwycięzca Konkursu)

 

 

 

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIK nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL119
  z 4.05.2016 r. str. 1, dalej: „RODO”), informujemy, że administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:

 

 1. AMOOCO Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław.

 

 

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

 

 1. przez administratora danych osobowych – AMOOCO Grzegorz Kańduła:

 

 • w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń
  do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku
  z urządzeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

 • w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

 

 

 1. Realizacja praw Uczestnika, określonych w pkt. 5 powyżej, jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na następujący adres korespondencyjny lub e-mailowy:

 

 1. w przypadku administratora – AMOOCO Grzegorz Kańduła – na adres korespondencyjny: ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław lub adres e-mail: odo@amooco.com;
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
  z naruszeniem przepisów.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – AMOOCO Grzegorz Kańduła – podmiotom współpracującym z nim
  w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www,
  w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Konkursu prawnie
  i księgowo.

 

 

 1. W przypadku administratora danych osobowych – AMOOCO Grzegorz Kańduła – dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

 

 1. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.