Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN PROGRAMU „GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI FRISCO.PL”

REGULAMIN   PROGRAMU „GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI FRISCO.PL”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest FRISCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-840), przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000401344, REGON: 145819360, NIP: 113284798, BDO: 000109941 o kapitale zakładowym w wysokości 3 097 369,90 PLN opłacony w całości, zwana dalej "Organizatorem" lub "Frisco".
2. Zobowiązanie Frisco pod nazwą „Gwarancja świeżości Frisco.pl" dotyczy:
2.2. Gwarancji świeżości produktów zamówionych w sklepie Frisco.pl dostępnym pod adresem www.frisco.pl.
3. Program odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Program trwać będzie od dnia 01.05.2021 roku od godz. 00.00 do odwołania.
§ 2.
Uczestnicy Programu
1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie zakupów w sklepie Frisco.pl.
3. Każdy Uczestnik Programu może uczestniczyć w Programie dowolną ilość razy.
§3
Zasady Programu

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI
Frisco zwróci Ci pieniądze jeśli nie będziesz zadowolony ze świeżości produktów
zamówionych w sklepie Frisco.pl
1. W przypadku niezadowolenia Uczestnika programu ze świeżości produktów spożywczych z kategorii owoce, warzywa, świeże mięso i wędliny (z wyjątkiem paczkowanych), ryby i owoce morza, zlokalizowanych w kategorii „Świeże” na stronie www.frisco.pl, zamówionych w sklepie Frisco.pl Uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy na saldo w sklepie Frisco.pl za zakupione produkty oraz kupon o wartości 10zł na poczet przyszłych zakupów w sklepie Frisco.pl Kod rabatowy jest jednorazowy i ważny przez 30 dni od daty otrzymania kuponu. Nie dotyczy alkoholu. Nie łączy się z programami rabatowymi.
2. Wszystkie reklamacje związane z jakością produktów zostaną rozpatrzone na korzyść klienta, o ile nie są wynikiem cech charakterystycznych dla danego produktu.

3. Frisco jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych produktów wolnych od wad. Frisco jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny oraz Ustawą o prawach konsumenta.

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Programu, należy kierować do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail bok@frisco.pl.
  2. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przesłanie zdjęcia dokumentującego wady produktu podlegającego reklamacji wraz ze zdjęciem etykiety otrzymanego produktu.
  3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestników, które są zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 4.
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Programu.
2. Reklamacje związane z Programem należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta w formie e-mailowej na adres: bok@frisco.pl lub pisemnie, na adres Frisco S.A. , ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja– GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI FRISCO.PL ".
3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji oraz zakres czynności, jakich uczestnik żąda od Organizatora, a także zdjęcie produktu podlegającego reklamacji oraz jego etykiety.
4. Frisco.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
§ 5.
Postanowienia końcowe
7.1. Program odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
7.2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.frisco.pl.
7.3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Sporządzono w Warszawie w dniu 30.04.2021 r.