Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ POSIADACZOM KARTY DUŻEJ RODZINY

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ

POSIADACZOM KARTY DUŻEJ RODZINY

 

  1. Definicje

 

Frisco – Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, nr BDO: 000109941 o kapitale zakładowym w wysokości 3 097 369,90 PLN (opłaconym w całości). Dane kontaktowe: adres e-mail: bok@frisco.pl, tel: 22 331 50 00.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin Przyznawania Dodatkowych Uprawnień Posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

 

Regulamin programu lojalnościowego – Regulamin programu lojalnościowego „Frisco FRIENDS”, dostępny na stronie internetowej https://www.frisco.pl/stn,pomoc/
page,topic/id,360015628279
.

 

Ustawa o karcie dużej rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

 

Karta – środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z art. 2 Ustawy o karcie dużej rodziny.

 

Członek rodziny wielodzietnej – członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu art. 4 Ustawy o karcie dużej rodziny, który posiada Kartę.

 

  1. Postanowienia ogólne

 

2.1 Regulamin określa dodatkowe uprawnienia, które Frisco przyznaje Członkom rodzin wielodzietnych.

 

2.2 Uprawnienia, które Frisco przyznaje posiadaczom Karty Dużej Rodziny nie dotyczą zakupów realizowanych za pośrednictwem Kont Frisco Biznes.

 

2.3 Aby skorzystać z dodatkowych uprawnień, wskazanych w punkcie 3 Regulaminu, Członek rodziny wielodzietnej powinien:

 

2.2.1 założyć konto w sklepie internetowym Frisco.pl dostępnym pod adresem www.frisco.pl

 

            2.2.2 Dodać Kartę Dużej Rodziny w zakładce „Karty zniżkowe” w Panelu Klienta

 

            2.2.3 Podać numer Karty Dużej Rodziny oraz zaakceptować Regulamin.

 

  1. Uprawnienia posiadaczy Karty

 

3.1 Członkowie rodzin wielodzietnych są uprawnieni do:

 

3.1.1 otrzymania stałego rabatu w wysokości 10% (dziesięć procent) na produkty z kategorii: warzywa i owoce;

 

3.1.2 przystąpienia (korzystania z benefitów) w ramach programu lojalnościowego „Frisco FRIENDS” już od pierwszych zakupów w sklepie Frisco.pl

 

3.2 Zgodnie z punktem II Regulaminu programu lojalnościowego, Członek rodziny wielodzietnej staje się uczestnikiem programu lojalnościowego „Frisco FRIENDS” automatycznie po zrobieniu pierwszych zakupów w sklepie Frisco.

 

3.3 Uprawnienie do wcześniejszego przystąpienia do programu lojalnościowego „Frisco FRIENDS” nie wpływa w żaden sposób na pozostałe warunki tego programu. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystają z benefitów programu lojalnościowego „Frisco FRIENDS” na takich samych zasadach jak pozostali uczestnicy, z wyłączeniem uprawnienia do wcześniejszego przystąpienia do programu. Członkowie rodzin wielodzietnych nie nabywają poszczególnych benefitów objętych programem, a jedynie otrzymują możliwość wcześniejszego przystąpienia.

 

3.4 Frisco jest uprawniona do zmiany benefitów przysługujących wszystkim osobom korzystającym z programu lojalnościowego „Frisco FRIENDS”, a także do rezygnacji z tego programu w całości.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

4.1 Frisco zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Frisco.

 

4.2 Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej https://www.frisco.pl/stn,
wszystkie-regulaminy
.

 

4.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 sierpnia 2021 r.