Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 

1. KONKURS – wydarzenie prowadzone w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. ORGANIZATOR – NAV agency sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, NIP: 521-386-34-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000781701, kapitał zakładowy 5000 zł.
3. FUNDATOR NAGRÓD – Frisco.pl
4. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
6. SKLEP – internetowy punkt sprzedaży https://www.frisco.pl/ na terenie Polski.
7. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, zamieszkała w Polsce, posiadająca konto w serwisie Facebook lub Instagram, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Frisco.pl.
8. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie.
9. ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 niniejszego Regulaminu.
10. FANPAGE INSTAGRAM – profil firmowy sklepu Frisco.pl w serwisie Instagram, znajdujący się pod adresem https://www.instagram.com/friscopl/
11. FANPAGE FACEBOOK – profil firmowy sklepu Frisco.pl w serwisie Facebook, znajdujący się po adresem https://www.facebook.com/FriscoPL/
12. ZGŁOSZENIE – odpowiedź na Zadanie konkursowe przesłana za pośrednictwem Fanpage Instagram lub Fanpage Facebook

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Konkurs trwa od dnia 15.07.2022 r. do dnia 28.08.2022 r. (okres zbierania Zgłoszeń) i został podzielony na trzy tury:
a. I TURA: od 15.07.2022 godz. 15:00:00 – do 29.07.2022 godz. 10:59:59
b. II TURA: od 29.07.2022 godz. 11:00:00 – do 12.08.2022 godz. 10:59:59
c. III TURA: od 12.08.2022 godz. 11:00:00 – do 28.08.2022 godz. 23:59:59
W każdej z tur zostanie wyłonionych 5 Laureatów Nagrody Głównej oraz 25 Laureatów Nagrody I stopnia.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna w czasie jego trwania:
a. prawidłowo rozwiązać Zadanie konkursowe zgodnie z ust. 4 poniżej,
b. przesłać Zadanie konkursowe za pośrednictwem Fanpage Instagram lub Fanpage Facebook.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiego zdjęcia lub filmu obrazującego odpowiedź na pytanie „Jak kolekcjonujesz wakacyjne wspomnienia?” oraz, w zależności od dowolnej decyzji Uczestnika:
a. opublikowaniu go na profilu Uczestnika w serwisie społecznościowym Instagram w formie publicznego posta/rolki z hasztagiem #ZabierzFriscoNaWakacje oraz oznaczeniem Fanpage Instagram @friscopl https://www.instagram.com/friscopl/.
b. opublikowaniu go na serwisie społecznościowym Facebook w komentarzu pod przypiętym postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/FriscoPL/.

5. Wybór Uczestnika odnośnie:
a. formy realizacji Zadania konkursowego (zdjęcie lub film)
b. sposobu zgłoszenia Zadania konkursowego (Fanpage Instagram lub Fanpage Facebook zgodnie ze szczegółami wskazanymi w ust. 4 powyżej)
jest całkowicie dobrowolny i nie ma żadnego wpływu na Uczestnictwo w Konkursie ani szanse na uzyskanie Nagrody.
6. Relacje i Stories nie są brane pod uwagę w Konkursie.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA

 

1. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.
2. Zadanie konkursowe nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
a) Uczestnik jest wyłącznym autorem Zgłoszenia,
b) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia,
c) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.
3. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało opublikowane w serwisie Instagram lub Facebook zgodnie z §2 ust. 4 powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci Internet, z których korzysta Uczestnik.

§4
PRZYZNANIE NAGRODY

 

1. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) Nagród, w tym 15 Nagród I stopnia i 75 Nagród II stopnia.
2. Nagrodą I stopnia jest bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym Frisco.pl o wartości 250 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 28 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy. Łączna wartość każdej Nagrody I stopnia wraz z podatkiem wynosi 278 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100) brutto.
Aby wykorzystać otrzymany bon podarunkowy, Laureat powinien:
a. założyć konto w sklepie internetowym Frisco.pl (jeżeli go nie posiada),
b. zrobić zakupy
c. wpisać numer bonu podarunkowego w zakładce „Kupony rabatowe” w Profilu Klienta lub w podsumowaniu zamówienia.
Bon może być wykorzystany na asortyment sklepu Frisco.pl z wyłączeniem produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz produktów tzw. żywienia początkowego niemowląt. W przypadku, kiedy Uczestnik doda do koszyka produkty wyłączone z promocji, rabat nie obejmie tych produktów.
Bon jest jednorazowego użytku i jest ważny do dnia 31.10.2022 r. W przypadku dokonania przez Laureata zakupów o łącznej wartości powyżej 250 zł, różnicę winien on pokryć z innych środków. W przypadku dokonania przez Laureata zakupów o łącznej wartości poniżej 250 zł, różnica nie jest zwracana, a bon nie może być ponownie wykorzystany.
3. Nagrodą II stopnia jest bon zniżkowy do wykorzystania w sklepie internetowym Frisco.pl o wartości 150 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 17 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy. Łączna wartość każdej Nagrody II stopnia wraz z podatkiem wynosi 167 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100) brutto. Aby wykorzystać otrzymany bon zniżkowy, Laureat powinien:
a. założyć konto w sklepie internetowym Frisco.pl (jeżeli go nie posiada),
b. zrobić zakupy w sklepie Frisco.pl za minimum 250 zł,
c. Wpisać kod znajdujący się na bonie zniżkowym w Profilu Klienta lub w podsumowaniu zamówienia.

Bon może być wykorzystany na asortyment sklepu Frisco.pl z wyłączeniem produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz produktów tzw. żywienia początkowego niemowląt. W przypadku, kiedy Uczestnik doda do koszyka produkty wyłączone z promocji, rabat nie obejmie tych produktów.
Bon jest jednorazowego użytku i jest ważny do dnia 31.10.2022 r. W przypadku dokonania przez Laureata zakupów o łącznej wartości poniżej 250 zł, Laureatowi nie przysługuje zniżka. Bon zniżkowy nie łączy się z innymi rabatami, a wartość wszystkich produktów w zamówieniu zostanie proporcjonalnie pomniejszona o łączną kwotę 150 zł.
4. Łączna pula Nagród w Konkursie wynosi 16 695 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia złotych, 00/100) brutto, w tym:
a. Nagrody I stopnia: 4170 zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych, 00/100) brutto.
b. Nagrody II stopnia: 12 525 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) brutto.
5. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia poszczególnej tury.
6. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komisję konkursową („Komisja”), która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Komisja w zależności od decyzji Agencji może być jedno lub kilkuosobowa.
7. Komisja ocenia przesłane Zgłoszenia oraz wybiera te wyróżniające się pod względem kreatywności, oryginalności i pomysłowości.
8. Komisja wybierze w każdej turze także Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowane Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku kiedy jeden lub więcej spośród Laureatów utraci prawo do Nagrody. Komisja wybierze nie więcej niż 5 Laureatów Rezerwowych. Komisja z góry ustali kolejność powiadamiania Laureatów Rezerwowych o nagrodzie na wypadek, gdyby jeden lub więcej Laureatów utraciło prawa do Nagrody.
9. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe wydanie wszystkich Nagród, czyli nie będzie już możliwości wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych, Nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.
10. Przez niemożność wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych rozumie się sytuacje, kiedy:
a. Lista możliwych do wybrania Uczestników Konkursu wyczerpie się przed wydaniem wszystkich Nagród
b. Komisja uzna, że jakość pozostałych Zgłoszeń, dokonanych przez Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, nie pozwala na ich nagrodzenie.
11. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej
z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.

§5
WYDANIE NAGRODY

 

1. Po wyłonieniu Laureatów każdej tury, w ciągu 3 dni roboczych, Organizator powiadomi Laureatów („Powiadomienie”) o wygranej, poprzez:
a. W odniesieniu do Laureatów wybranych spośród zgłoszeń z portalu Instagram: publikację posta lub relacji, w którym oznaczone będą profile Laureatów za pomocą znaku @, oraz komentarze z prośbą o wiadomość prywatną pod zwycięskimi postami konkursowymi
b. W odniesieniu do Laureatów wybranych spośród zgłoszeń z portalu Facebook. publikację posta lub relacji, w którym podane będą imiona i pierwsze litery nazwiska Laureatów (pobrane z profili Laureatów) oraz komentarze z prośbą o wiadomość prywatną pod komentarzami zawierającymi zwycięskie posty konkursowe
W odpowiedzi na ww. wiadomości prywatne, Organizator poprosi Laureatów o przekazanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania i adresu e-mail niezbędnego do wysyłki Nagrody, oraz niezbędnych oświadczeń potwierdzających prawo Uczestnika do udziału w Konkursie i Nagrody.
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia Powiadomienia.
3. W sytuacji, gdy Laureat nie zareaguje na prośbę o wiadomość prywatną lub nie przekaże wymaganych danych osobowych, traci prawo do Nagrody, a Organizator powiadomi o wygranej pierwszego z Laureatów Rezerwowych
4. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 1 tygodnia od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1.
5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe. 

§6
REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora wskazany w Regulaminie lub elektronicznej na adres help@navagency.com w terminie do 29.09.2022 r (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora) wyłącznie z dopiskiem „ŁAP wspomnienia, ŁAP vouchery”.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy informowani są za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja została zgłoszona) na adres wskazany w reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik informowany jest w terminie nie dłuższym niż do dnia 06.10.2022 r (decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację).
4. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7
DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest Organizator, czyli NAV agency sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, NIP 521 386 34 37, zwana dalej Administratorem. Z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym u Administratora można kontaktować się pod adresem: help@navagency.com lub pisemnie na adres NAV agency Sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników i Laureatów zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzeniem”).
3. Administrator przetwarza dane Uczestników w następującym zakresie:
a. Imię i nazwisko (w odniesieniu do Uczestników biorących udział w Konkursie za pomocą portalu Facebook)
b. Nazwa profilu (mogąca zawierać imię i nazwisko) w odniesieniu do Uczestników biorących udział w Konkursie za pomocą portalu Instagram
4. Administrator przetwarza dane Laureatów w następującym zakresie:
a. Adres e-mail
b. Imię i nazwisko
c. Miejscowość zamieszkania
5. Administrator może dodatkowo przetwarzać dane Uczestników, którzy:
a. złożyli reklamację, w zakresie dobrowolnie podanym przez Uczestników.
6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a. realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem/Laureatem Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj.: niezbędność przetwarzania tych danych do zawarcia i wykonania umowy o realizację Konkursu, w tym wydania nagród;
b. rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20);
c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
7. Odbiorcami danych Uczestników i Laureatów są podmioty, które wspomagają organizację Konkursu, wśród których znajdują się podmioty, z których Administrator korzysta przy organizacji Konkursu, ich podwykonawcy, firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, agencje marketingowe wykonujące dla Administratora akcje marketingowe, promocyjne i inne, które mają zawartą z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie uregulowanym w tej umowie,
8. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres trwania Konkursu oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tym związanych jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia Konkursu.
9. Uczestnikom przysługują w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 Rozporządzenia:
a. prawo do potwierdzenia, czy dane Uczestnika są przetwarzane, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu administratorowi, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą,
e. prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacji szczególnego interesu Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 Rozporządzenia,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
10. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest warunkiem umownym, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
11. Aby skorzystać z praw określonych w ust. 9 powyżej osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres help@navagency.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce z niego skorzystać (preferowany jest numer telefonu kontaktowego).
12. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą objęte mechanizmami profilowania.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.navagency.com/konkursy , https://www.frisco.pl/stn,pomoc w terminie od 15.07.2022 r. do 6.10.2022 r.
3. Regulamin Konkursu na pisemną prośbę Uczestnika Konkursu przesłany jest e-mailem na wskazany przez niego adres.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)
5. Portale Facebook i Instagram nie pomagają w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z nich do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
6. Konkurs nie jest wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Facebook ani Instagram. Serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook lub Instagram.