Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin konkursu FRISCO PŁACI TWOJE RACHUNKI 4 x 6000 zł na odciążenie budżetu domowego

Regulamin konkursu FRISCO PŁACI TWOJE RACHUNKI 4 x 6000 zł na odciążenie budżetu domowego

 

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem Konkursu „FRISCO PŁACI TWOJE RACHUNKI: 4 x 6000 zł na odciążenie budżetu domowego” (dalej „Konkurs”) jest Frisco S.A z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000261409, REGON: 140558972, NIP 1132619524, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony frisco.pl/stn,konkurs/n,konkurs_frisco_2022 .
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego. 
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs trwać będzie od dnia 19.10.2022roku od godz.00:00 do dnia 27.12.2022 roku do godziny 23:59 włącznie.
 6. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być , pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące przedsiębiorstwa jednoosobowego, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia i tym samym brak możliwości udziału w Konkursie.
 4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. Dokonanie jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł, zawierających przynajmniej 1 produkt z oferty promocyjnej wyszczególnionej na stronie: frisco.pl/stn,konkurs/n,konkurs_frisco_2022;
  2. Wykonanie zadania opisanego szczegółowo w §3 Regulaminu,

które łącznie stanowią Zadanie Konkursowe.

 1. Przed wysyłaniem zgłoszenia konkursowego każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu, potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie pole w formularzu konkursowym, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu; wyrażenie zgody następuje poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail bok@frisco.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”) jest łącznie: dokonanie jednorazowo zakupów na stronie www.frisco.pl o wartości minimum 100 zł brutto zawierających przynajmniej 1 produkt z oferty promocyjnej wykazanej na stronie internetowej frisco.pl/stn,konkurs/n,konkurs_frisco_2022 oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:
 • Dla etapu I (od 1 do 5 tygodnia trwania Konkursu): „Za co kochasz Frisco.pl?”
 • Dla etapu II (od 6 do 10 tygodnia trwania Konkursu): „Podaj 3 powody, dla których polecasz Frisco.pl innym”
 1. Odpowiedź na pytania konkursowe „Za co kochasz Frisco.pl?” oraz „Podaj 3 powody, dla których polecasz Frisco.pl innym” powinny spełniać następujące zasady:
  • nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków,
  • nie może naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych,
  • nie może być uprzednio nigdzie opublikowana,
  • powinna stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej każdego z Uczestników, w szczególności nie może stanowić cudzego utworu, jego kopii ani opracowania.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zapewnia, że jest autorem odpowiedzi na pytanie i przysługują mu do niej niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 3. Zadanie Konkursowe, które nie spełnia określonych w Regulaminie wymogów, nie będzie uwzględniane w Konkursie, a Uczestnik, który zgłosił Zadanie, nie będzie uprawniony do ubiegania się o Nagrody. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po zakończeniu Konkursu, Organizator ma prawo cofnąć decyzję o przyznaniu nagrody i domagać się jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości według cen z momentu ubiegania się o zwrot.
 4. W Konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5.
 5. W Konkursie nie biorą udziału zgłoszenia konkursowe obejmujące zamówienie, które Uczestnik anulował, odstąpił od umowy sprzedaży lub które nie zostało opłacone w terminie.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może uczestniczyć w konkursie dowolną liczbę razy, tj. może dokonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, o ile każdorazowo spełni jego wymagania.

§ 4. [NAGRODY]

 1. W Konkursie do wygrania są:
  - 4 nagrody główne, które przypadną zwycięzcom Konkursu w dwóch pięciotygodniowych etapach (po 2 sztuki w każdym etapie- co 5 tygodni).
  - 30 nagród tygodniowych, które przypadną Uczestnikom Konkursu w dwóch pięciotygodniowych etapach (po 15 nagród w każdym etapie – po 3 nagrody przypadające na każdy tydzień trwania konkursu).
 2. Nagroda główna jest realizowana poprzez przelew na konto zwycięzcy 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
 3. Nagrodami tygodniowymi jest łącznie 30 voucherów o wartości 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) każdy, przeznaczonych do zapłaty za towary nabywane w sklepie internetowym Frisco.pl.
 4. Do nagród, o których mowa w pkt. 2 oraz pkt. 3, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu zwycięzcy Konkursu oraz osób otrzymujących wyróżnienia, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Nagrody tygodniowe nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 6. Laureat nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 7. Zasady wykorzystania voucherów:
  1. Vouchery są unikalne i ważne rok od momentu otrzymania ich na podany adres mailowy.
  2. Za otrzymane Vouchery nie można dokonać płatności za produkty z działu alkoholi.
  3. Vouchery łączą się z programami rabatowymi oraz programami oszczędnościowymi.
  4. Vouchery należy wpisać w pole „Kod rabatowy (voucher)” podczas składania zamówienia.
  5. Użytkownikowi Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy (tj., kwoty przewyższającej wartość vouchera) przelewem lub kartą płatniczą (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż wartość Vouchera.
  7. Vouchery posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać płatności, ponieważ tracą swoją wartość.
  8. Każdy voucher przypisany jest do konkretnego konta w sklepie Frisco.pl i ID klienta. Oznacza to, że zwycięzca może posługiwać się voucherem tylko w ramach swojego konta na Frisco.pl, z którego pochodziło zgłoszenie konkursowe.

 

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Nagrody główne otrzymają osoby, które prześlą za pomocą formularza konkursowego najciekawsze propozycje odpowiedzi na pytanie wskazane w § 3 pkt. 1 i 2 powyżej. Pod uwagę będą brane, w szczególności, oryginalność, kreatywność i jakość uzupełnienia zdania.
 2. Nagrody tygodniowe otrzymają osoby, które w danym tygodniu trwania Konkursu prześlą za pomocą formularza konkursowego najciekawsze propozycje odpowiedzi na pytanie „Za co kochasz Frisco.pl?” oraz „Podaj 3 powody, dla których polecasz Frisco.pl innym”.
 3. Laureaci nagród głównych będą wybierani w pierwszej kolejności i nie mogą być równocześnie odbiorcami nagród tygodniowych.
 4. Wyboru zwycięzców – laureatów Nagrody głównej i nagród tygodniowych – dokona specjalna komisja konkursowa złożona z trzech wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora (zw. dalej: „Komisją”).
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu dla nagród tygodniowych (3 zwycięzców w każdym tygodniu) odbędzie się w dwóch etapach:
 • Dla etapu I: rozstrzygnięcie do 06.12.2022 r. dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach:
  1. 19-10-2022 – 25-10-2022 do godziny 23:59 włącznie
  2. 26-10-2022 - 01-11-2022 do godziny 23:59 włącznie
  3. 02-11-2022 - 08-11-2022 do godziny 23:59 włącznie
  4. 09-11-2022 - 15-11-2022 do godziny 23:59 włącznie
  5. 16-11-2022 - 22-11-2022 do godziny 23:59 włącznie
 • Dla etapu II: rozstrzygnięcie do 10.01.2023 r. dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach:
  1. 23-11-2022 - 29-11-2022 do godziny 23:59 włącznie
  2. 30-11-2022 – 06-12-2022 do godziny 23:59 włącznie
  3. 07-12-2022 – 13-12-2022 do godziny 23:59 włącznie
  4. 14-12-2022 – 20-12-2022 do godziny 23:59 włącznie
  5. 21-12-2022 – 27-12-2022 do godziny 23:59 włącznie
 1. WYBÓR laureatów Nagród głównych odbędzie się w dwóch etapach i dokonany zostanie spośród Uczestników - autorów najlepszych odpowiedzi:
  1. Rozstrzygnięcie do 06-12-2022 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 19-10-2022 – 22-11-2022 do godziny 23:59 włącznie
  2. Rozstrzygnięci do10-01-2023 - dla odpowiedzi, które spłynęły w dniach 23-11-2022 – 27-12-2022 do godziny 23:59 włącznie
 1. Komisja dokonuje wyboru laureatów wedle swego swobodnego uznania. Przy wyborze Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie Organizatora.
 2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Nagroda główna zostanie przelana bezpośrednio na numer konta bankowego wskazany przez Laureata w odpowiedzi na wiadomość informującą o wygranej.
 3. Nagroda tygodniowa zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (.
 4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane osoby uznane decyzją Komisji Konkursowej za zwycięzców Konkursu oraz uzasadnienie wyboru.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z laureatem z tego powodu, laureat traci prawo do nagrody.
 6. W przypadku, gdyby podany przez daną osobę adres e-mail był nieprawidłowy lub też dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną z informacją o przyznaniu nagrody było niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności, w związku z przepełnieniem skrzynki danej osoby) Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania w jakikolwiek inny sposób dalszych prób skontaktowania się z laureatem, czego wynikiem jest utrata prawa do nagrody dla danego laureata.

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Frisco S.A., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na ww. adres siedziby, jak również mailowo na adres bok@frisco.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będących laureatami przetwarzane są dodatkowo w celu wydania nagrody oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, związanych m.in. z rozliczeniem podatku.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków podatkowych Administratora, podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie tego obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań. Dostęp do danych laureatów mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. np. USA, Japonia, Australia, do których transfer jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim poprzez:
  - nawiązywanie współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony,
   -  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   -  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   -  inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

  Uczestnik ma prawo uzyskać kopię wspomnianych standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Administratora.

 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi ewentualnych postępowań reklamacyjnych, a w przypadku laureatów – dodatkowo przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących rachunkowości i podatków.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędna dla uczestnictwa w Konkursie.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

§ 7. [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnicy poprzez wykonanie Zadania Konkursowego do Konkursu (w szczególności, przesłanie odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji (oraz wyrażają zgodę na udzielenie przez Organizatora sublicencji innym podmiotom) na korzystanie z utworu (w postaci odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo oraz nieodpłatnie na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w telewizji i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach reklamowych, w tym prowadzonych w Internecie, telewizji i w prasie oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników przekazu obrazu. Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa Uczestnika.
 2. Z chwilą wydania nagrody laureatowi Konkursu (zarówno nagrody głównej, jak i nagród wyróżnień), Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zadania Konkursowego (w postaci odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe) oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń terytorialnych, bezterminowo, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia Zadania Konkursowego polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w ustępie powyżej. Laureat akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa laureata.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem odpowiedzi na pytanie składające się na Zadanie Konkursowe, zawierające wady prawne, i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8. [ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Frisco S.A ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, z dopiskiem "Reklamacje - Konkurs FRISCO PŁACI TWOJE RACHUNKI: 4 x 6000 zł na odciążenie budżetu domowego” , nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje nadane po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Konkurs odbywa się według zasad Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.frisco.pl.
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.