Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Regulamin programu lojalnościowego: "Frisco FRIENDS"

Regulamin programu lojalnościowego: "FRISCO FRIENDS"

§I 
Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego „Frisco FRIENDS” dla Klientów sklepu internetowego Frisco.pl („Program”). Organizatorem Programu jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000401344, NIP: 1132847981, Regon: 145819360, Kapitał zakładowy: 3 097 369,90 PLN („Organizator” lub „FRISCO”).
 2. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – Klient indywidualny sklepu Frisco.pl, który spełnia warunki określone w §2.
  2. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej: frisco.pl.
  3. Zakupy – zakupy produktów, których sprzedawcą jest Frisco S.A. dokonywane przez Klientów indywidualnych w sklepie internetowym Frisco.pl (zakupy nie obejmują zakupów dokonywanych przez stronę „Frisco Dla Biznesu”), z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco.
   Dla uniknięcia wątpliwości, ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o zakupach, to zwrot ten oznacza wyłącznie zakupy dokonywane przez Klientów indywidualnych (z udziału w programie wyłączne są konta dokonujące zakupów przez stronę Frisco Dla Biznesu”) z opcją dostawy za pośrednictwem dostawców Frisco (Frisco Vany). W konsekwencji zwrot „zakupy” nie dotyczy zakupów dokonywanych z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – dla zakupów takich nie mają zastosowania żadne korzyści wynikające z Programu.
 3. Program trwa od dnia 03.08.2020r. od godz. 00:00 przez czas nieokreślony.

 4. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje o zakończeniu trwania Programu, poinformuje o tym Uczestników poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Programu, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer telefonu, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika przy rejestracji w Sklepie. Informacja taka zostanie przesłana z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. W tym samym terminie Organizator umieści informacje o zakończeniu trwania Programu na stronie internetowej: www.frisco.pl.

§II

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu jest każdy zarejestrowany klient indywidualny FRISCO, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. dokonał co najmniej sześć zakupów; i
  2. nie jest nieaktywny w rozumieniu §  III poniżej niniejszego regulaminu; i
  3. wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Organizatora.
 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 1.c powyżej możliwe jest w Profilu Klienta w zakładce „Zgody”.
 3. Programem nie są objęci klienci dokonujący zakupów przez stronę Frisco Dla Biznesu posiadający konto Frisco Biznes.
 4. Uczestnik programu otrzymuje status BEST FRIEND, który widoczny jest w Panelu Klienta.
 5. Momentem dołączenia do Programu jest moment zakończenia realizacji szóstych zakupów potwierdzony wystawieniem faktury widocznej w Panelu Klienta pod warunkiem udzielenia zgody, o której mowa w pkt. 1 c. powyżej. Oznacza to, że Uczestnik może korzystać z benefitów wynikających z Programu począwszy od siódmych zakupów, z uwzględnieniem § III poniżej.

§III
Nieaktywny status

 1. W przypadku gdy Uczestnik Programu nie dokonuje zakupów przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni) od daty ostatnich zakupów uczestnictwo w programie ulega zawieszeniu.
 2. W sytuacji opisanej w pkt. 1 status widoczny w Panelu Klient będzie oznaczony jako nieaktywny. Oznacza to, że przy dokonywaniu kolejnych zakupów Klient nie korzysta z korzyści dla Uczestników Programu.
 3. Ponowna aktywacja statusu następuje wraz z zakończeniem realizacji następnego zamówienia w sklepie Frisco.pl, potwierdzonego wystawieniem faktury widocznej w Panelu Klienta oraz po udzieleniu zgód, o których mowa w § II pkt. 1 c. powyżej (jeżeli taka zgoda nie była udzielona wcześniej). Od tego momentu Klient ponownie staje się Uczestnikiem Programu i może korzystać ze wszystkich wynikających z niego benefitów.

§IV
Korzyści dla Uczestników Programu

 1. Wszystkim Uczestnikom przysługują korzyści określone przez Organizatora, w tym:
  A) niższy próg darmowej dostawy oraz niższe koszty dostawy określone na stronie -                   https://www.frisco.pl/stn,dostawa
  B) 10% rabatu na wszystkie produkty oznaczone jako „NOWOŚĆ” (nie dotyczy produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o.)
  C) 10% rabatu na jeden wybrany przez Uczestnika produkt w każdym zamówieniu (nie dotyczy produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o.)
 2. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany zakresu korzyści dostępnych dla Uczestników. Pełna i obowiązująca lista korzyści dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem: https://www.frisco.pl/stn,program-lojalnosciowy
 3. Bezpłatna dostawa określona pkt. A dotyczy dostaw za pośrednictwem dostawców Frisco (Frisco Van) – promocja nie dotyczy dostaw realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich.
 4. Określony w pkt. B rabat w wysokości 10% dotyczy wszystkich produktów, których sprzedawcą jest Frisco S.A., zebranych w dostępnej na stronie sklepu sekcji NOWOŚCI (https://www.frisco.pl/stn,nowosci) oraz oznaczonych specjalnym oznaczeniem „NOWOŚĆ”. Organizator zastrzega sobie możliwości określenia limitu sztuk produktów danego rodzaju możliwych do zakupu z przedmiotowym rabatem. Rabat nie dotyczy produktów dostępnych w sklepie Frisco.pl, których sprzedawcą jest podmiot inny niż Frisco S.A., w szczególności produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o. (informacja o sprzedawcy widnieje przy każdym produkcie – na karcie produktu, jak i w podsumowaniu danego zamówienia). Rabat nie łączy się innymi rabatami.
 5. Określony w pkt. C rabat w wysokości 10% dotyczy jednego, wybranego przez Uczestnika produktu. Uczestnik ma możliwość wybrania podczas każdych zakupów innego produktu, który zostanie objęty specjalnym rabatem. Wybór produktu jest możliwy w podsumowaniu zamówienia. Organizator zastrzega sobie możliwość określenia limitu sztuk produktów danego rodzaju możliwych do zakupu. Rabat nie dotyczy produktów dostępnych w sklepie Frisco.pl, których sprzedawcą jest podmiot inny niż Frisco S.A., w szczególności produktów, których sprzedawcą jest FR24 Sp. z o.o. (informacja o sprzedawcy widnieje przy każdym produkcie – na karcie produktu, jak i w podsumowaniu danego zamówienia). Rabat nie łączy się z innymi rabatami.

§V 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby FRISCO ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 lub e-mailem na adres bok@frisco.pl.

 2. FRISCO rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie na adres do korespondencji Uczestnika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§VI 
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. FRISCO może wprowadzić zmiany do Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu zostanie ogłoszona przez FRISCO na stronie internetowej www.frisco.pl.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie FRISCO, na stronie internetowej: www.frisco.pl.