Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: „Świąteczne prezenty od Coca-Cola”

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Świąteczne prezenty od Coca-Cola”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Świąteczne prezenty od Coca-Cola” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 (dalej „CCHBC”)

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

5. Konkurs prowadzony będzie na stronie sklepu internetowego Frisco.pl.

6. Konkurs zaczyna się 16.11.2022r. o godz. 00:00, a kończy dnia 13.12.2022r. o godz. 23:59.

7. Konkurs obejmuje wszystkie napoje z portfolio Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o dostępne w sklepie Frisco.pl, których lista stanowi Załącznik numer 1 (dalej „Produkt Promocyjny”).

8. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie od 16.11.2022r. od godz. 00:00 do 13.12.2022r. do godz. 23:59 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Frisco S.A oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 16.11.2022r. od godz. 00:00 do dnia 13.12.2022r. do godz. 23:59:

a. Dokonać jednorazowo zakupu za stronie Frisco.pl dowolnego Produktu Promocyjnego, których lista stanowi Załącznik numer 1,

b. Rozwiązać zadanie konkursowe na stronie Frisco.pl poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest Twój przepis na udane Święta?,

c. Konkurs nie działa w aplikacji mobilnej. W celu udzielenia odpowiedzi konkursowej Uczestnik może powrócić na LP konkursowe przez stronę internetową https://www.frisco.pl i po kliknięciu w przycisk "Weź udział" przy opisach nagród pojawi się pop-up konkursowy gdzie będzie można udzielić odpowiedzi. Maksymalna liczba znaków to 1.000,

d. Potwierdzić zapoznanie się z regulaminem Konkursu poprzez zaznaczenie przycisku „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść”.

2. Nabycie dowolnego produktu promocyjnego w terminie od 16.11.2022r. od godz. 00:00 do 13.12.2022r. do godz. 23:59 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że liczba dokonanych zgłoszeń odpowiada liczbie złożonych zamówień/zakupów Produktów Promocyjnych zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego na jednej fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania tylko jednego zgłoszenia w Konkursie zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie jednego zamówienia na minimum jeden (1) Produkt Promocyjny w sklepie frisco.pl, zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

3. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 i 2 tego paragrafu.

§3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1) W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a. 30 (trzydzieści) nagród głównych, w postaci Miś Świąteczny XXL – o wartości 395 zł brutto każdy wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi 44 zł przeznaczonymi na opłacenie podatku dochodowego, za uiszczenie którego odpowiada Organizator.
b. 30 (trzydzieści) nagród II stopnia, w postaci e-vouchera Empik o wartości 50 zł brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 6 zł przeznaczoną na opłacenie podatku dochodowego, za uiszczenie którego odpowiada Organizator.


2. Warunki realizacji nagród opisanych w par. 3 pkt.1 zostaną przesłane laureatom wraz z voucherami wysłanymi przez Organizatora.
3. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymania Nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody dziennej, zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2. ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 200 ze zm.). Przed wydaniem Nagrody, Organizator zatrzyma na poczet podatku dodatkową nagrodę pieniężna, o której mowa w pkt. 1 a, b i c celem odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

4. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od dnia 16.11.2022r. od godz. 00:00 do dnia 13.12.2022r. do godz. 23:59 będą rywalizować o Nagrody.

5. Laureaci nagród wybierani będą spośród wszystkich odpowiedzi nadesłanych w konkursie od dnia 16.11.2022r. od godz. 00:00 do dnia 13.12.2022r. do godz. 23:59

Najlepsze 30 rozwiązań zadania konkursowego według kolejności ocenionej przez Komisję Konkursową otrzymają jedną (1) nagrodę główną – w postaci Misia XXL Coca-Cola;


Kolejne 30 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego według kolejności ocenionej przez Komisję Konkursową otrzymają jedną (1) nagrodę II stopnia – w postaci e-vouchera Empik;


Kolejne 30 najlepszych według kolejności ocenionej przez Komisję Konkursową rozwiązania zadań konkursowych stanowić będzie listę rezerwową.

W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 10 -11 w paragrafie 3 wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą maila w ciągu 2 dni liczonych od:
a. dnia, w którym upłynął czas na weryfikację poprzednio weryfikowanego Uczestnika zgodnie z pkt 10 paragrafu 3,
b. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w punktach 10-11 paragrafu 3 do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.

 

6. Wyboru rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

7. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędą się w dniach 15 - 16.12.2022 roku.

8. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a. oryginalność wykonania zadania

b. pomysłowość i kreatywność

c. słownictwo i stylistykę

9. Do zadań Komisji należy:

a. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

b. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

10. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:

a. W dniu posiedzenia komisji, Organizator wyśle wiadomość email na adres podany w zgłoszeniu wraz z informacją o wygranej.
b. Uczestnik zostanie w nim poproszony o potwierdzenie w korespondencji zwrotnej uczestnictwa w konkursie, podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody oraz przesłanie dowodu dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o wygranej.

11. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub

b. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody.

12. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

§4

WYDANIE NAGRÓD

Nagrody główne zostaną przekazane pocztą kurierską a nagrody II stopnia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Organizatora najpóźniej do dnia 30.12.2022 roku. Nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz organizatora Konkursu.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


W celu prawidłowej realizacji Konkursu pod nazwą „Świąteczne prezenty od Coca-Cola” niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”).


CCHBC i Organizator są współadministratorami Danych Osobowych gromadzonych celu prawidłowej realizacji Konkursu, którzy wspólnie decydują o celach i środkach ich przetwarzania. W związku z powyższym CCHBC i Organizator zawarli porozumienie o współadministrowaniu Danymi Osobowymi, w którym każdy z nich zobowiązał się dokładać wszelkich starań by przetwarzanie danych osobowych realizowane w ramach Konkursu odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. Porozumienie określa przy tym odpowiednie zakresy odpowiedzialności CCHBC i Organizatora dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a jego zasadnicza treść jest dostępna poprzez kontakt ze współadministratorami w sposób opisany w §5 Regulaminu.


CCHBC i Organizator powołali w swoich organizacjach Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z którymi można kontaktować się na wskazane poniżej dane kontaktowe:
a) kontakt do IOD Organizatora: IOD@fortis.pl
b) kontakt do IOD CCHBC: DataProtectionOffice@cchellenic.com.
Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora i CCHBC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:


a) organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i żądań Uczestników związanych z Konkursem,
b) cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem, w tym roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Dane Osobowe zwycięzców będą także przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Organizator i CCHBC będą przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji opisanych wyżej celów ich przetwarzania. W szczególności, w ramach zgłoszenia konkursowego przetwarzane będą takie dane Uczestnika, jak imię i nazwisko, e-mail, odpowiedź konkursowa, informacja o spełnieniu wymogów konkursowych, informacja o dacie i godzinie zgłoszenia się do udziału w konkursie. Informacje te będą gromadzone przy pomocy usługodawcy Organizatora, prowadzącego sklep Frisco.pl.


Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie).
Dane Osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz usługodawcom Organizatora, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych Organizatorowi, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmom świadczącym usługi doradcze lub usługi archiwizacyjne.


W przypadku reklamacji dotyczących Konkursu i żądań Uczestników związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych dostęp do Danych Osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy CCHBC oraz usługodawcy tej spółki np. firmy świadczące usługi doradcze i dostarczające rozwiązania informatyczne. Ponieważ CCHBC jest spółką globalną, w ramach realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania dostęp do Danych Osobowych mogą mieć usługodawcy (spółki z tej samej grupy przedsiębiorstw lub podmioty trzecie) z kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym przepisy prawne w takim kraju mogą zapewnić standard niższy niż obowiązujące w EOG. W takiej sytuacji CCHBC zapewni, że w odniesieniu do Danych Osobowych dostępnych poza EOG stosowane będą odpowiednie zabezpieczenia. Niektóre kraje poza EOG, takie jak Kanada i Szwajcaria, zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważną ochronę z przepisami prawnymi o ochronie danych obowiązującymi w EOG i w związku z tym nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń prawnych. W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób, takich jak Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Nigeria, Rosja, Serbia, Ukraina, przekazanie Danych Osobowych nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które nakładają równoważne zobowiązania w zakresie ochrony danych bezpośrednio na odbiorcę, chyba że obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych będą zezwalać na dokonanie przekazania bez takich formalności. W celu uzyskania dostępu do informacji o stosowanych zabezpieczeniach w przypadku transferu danych poza EOG należy złożyć zapytanie wykorzystując w tym celu dane kontaktowe wskazane w § 5 Regulaminu.


Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, a także organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym itd.).


Dostęp do Danych Osobowych mają zawsze tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator i CCHBC dbają o to, aby ich pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane Konkursy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.


Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W przypadku Danych Osobowych zwycięzców przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu udokumentowania wywiązania się ze zobowiązań publicznoprawnych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych będzie niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń Uczestników lub osób trzecich takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.


Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora i CCHBC z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
c) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez CCHBC lub Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).


Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.


CCHBC i Organizator w drodze porozumienia ustalili, iż w ramach Konkursu rolę punktu kontaktowego dla Uczestników, których dotyczą Dane Osobowe pełni Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem pisząc listownie na adres: ul. Jana Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa lub kontaktując się z powołanym u Organizatora Inspektorem Ochrony Danych (kontakt do IOD: IOD@fortis.pl).

§6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres mailowy promocje@fortis.pl lub „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 do dnia 04.01.2023. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie, www.promocje.fortis.pl i www.frisco.pl

3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.

4. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło), na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

5. Nagrody przedstawione na wizerunkach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnić się od nagród wydanych w Konkursie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r.

 

 

Załącznik numer 1

Lista produktów biorących udział w konkursie:
Coca-Cola – wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Fanta– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Sprite– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Kropla Beskidu– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Cappy– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Fuzetea– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Monster– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco

Burn– wszystkie pojemności i warianty dostępne w czasie konkursu w Frisco