Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ ROK ZAKUPÓW”

REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ ROK ZAKUPÓW”

 

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. KONKURS – akcja promocyjna odbywająca się w okresie 01.02.2023 – 31.03.2023 r. (okres zbierania zgłoszeń) przeznaczona dla klientów Sklepu, umożliwiająca jego Uczestnikom wygranie Nagrody.
2. ORGANIZATOR – NAV agency sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, NIP: 521-386-34-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000781701, kapitał zakładowy 5000 zł.
Organizator działa na zlecenie Fundatora.
3. FUNDATOR – fundator Nagród w Konkursie: Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, nr BDO: 000109941, kapitał zakładowy: 8 597 369,90 PLN.
4. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. Uczestnik przez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie potwierdza, iż zapoznał się i zgadza się na zapisy Regulaminu.
6. SKLEP – sklep internetowy pod adresem Frisco.pl.
7. ZAKUP PROMOCYJNY – każdy jednorazowy zakup dokonany w Sklepie, obejmujący co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny. Zakup promocyjny powinien być dokonany w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. (decyduje data dokonania płatności za Zakup Promocyjny).
8. PRODUKT PROMOCYJNY – produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu, oznaczony symbolem „produkt konkursowy” .
9. UCZESTNIK – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, zamieszkała w Polsce, nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Fundatora.
10. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie
11. ZGŁOSZENIE – zgłoszenie przez Stronę www.frisco.pl zawierające odpowiedź na Zadanie, opisane w §2 niniejszego Regulaminu.
12. ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 niniejszego Regulaminu.
13. STRONA – serwis internetowy pod adresem frisco.pl, na którym prowadzony jest Konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2023 do 31.03.2023 r. (okres zbierania Zgłoszeń) i jest podzielony na Etapy:
a. Etap I: 01.02 – 07.02.2023 r
b. Etap II: 08.02 – 14.02.2023 r
c. Etap III: 15.02 – 21.02.2023 r
d. Etap IV: 22.02 – 28.02.2023 r
e. Etap V: 01.03 – 07.03.2023 r
f. Etap VI: 08.03 – 14.03.2023 r
g. Etap VII: 15.03 – 21.03.2023 r
h. Etap VIII: 22.03 – 31.03.2023 r.
2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna w okresie trwania Konkursu:
a. dokonać Zakupu Promocyjnego,
b. prawidłowo wykonać Zadanie konkursowe,
c. zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia przez Stronę.
3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu dokonają w Sklepie jednorazowego Zakupu Promocyjnego, a następnie wykonają Zadanie.
4. W przypadku dokonania wielokrotności Zakupu Promocyjnego (zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego) ujętego w jednej transakcji, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Zakup Promocyjny (nawet taki, który obejmuje więcej niż jeden Produkt promocyjny) uprawnia do dodania jednego Zgłoszenia.
5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną, większą ilość razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być poparte osobnym Zakupem Promocyjnym (tj. osobną transakcją).
6. Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jak oszczędzasz z Frisco?” i przesłaniu zgłoszenia za pomocą Strony.
7. Formularz umożliwiający dodanie Zgłoszenia, a tym samym udział w Konkursie, jest dostępny bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za Zakup Promocyjny. Jeżeli Uczestnik nie chce dokonywać Zgłoszenia bezpośrednio po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, może to uczynić później, w każdym czasie (nie później niż do 31.03.2023 r, godz. 23:59:59), a formularz umożliwiający dodanie zgłoszenia znajdzie na stronie konkursowej https://www.frisco.pl/stn,konkurs/n,wygraj_rok_zakupow_frisco_2023 po kliknięciu przycisku „weź udział”.
8. W przypadku zapłaty za zamówienie kartą przy odbiorze, Uczestnik może dokonać Zgłoszenia bezpośrednio po złożeniu zamówienia w Sklepie.
9. W przypadku braku finalizacji zamówienia np. poprzez rezygnację lub brak zapłaty, nie będzie ono brane pod uwagę w przydzielaniu Nagród.
10. Organizator ustala limit 1000 znaków ze spacjami dla jednego Zgłoszenia.
11. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń (pod warunkiem dokonania kolejnych Zakupów Promocyjnych w ramach odrębnych transakcji), jak również może wygrać dowolną liczbę Nagród w całym Konkursie.
12. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie informatycznym zbierającym Zgłoszenia.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA

1. Zadanie może zostać wykonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał Zakupu Promocyjnego.
2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane przez Stronę i zostały doręczone Organizatorowi w czasie trwania Konkursu.
3. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.
4. Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
a) Uczestnik jest jego wyłącznym autorem,
b) Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Zgłoszenia,
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.
5. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela Organizatorowi i Fundatorowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji na korzystanie ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu działań marketingowych Organizatora lub Fundatora. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania z rozwiązania Konkursu przedstawionego w Zgłoszeniu w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowe, bez limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b. obrót egzemplarzami, na których utrwalono materiały lub ich części opatrzone ww. rozwiązaniem Konkursu w oryginale lub w kopii poprzez wprowadzanie do obrotu;
c. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług.


§4
PRZYZNANIE NAGRODY

1. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 202 Nagrody, w tym 2 Nagrody Główne i 200 Nagród II stopnia, w tym:
a. Po jednej Nagrodzie Głównej dla Etapów I-IV łącznie oraz Etapów V-VIII łącznie Konkursu
b. Po 25 Nagród II stopnia dla każdego z Etapów Konkursu.
2. Nagrodą Główną jest zestaw 52 voucherów do wykorzystania na zakupy w sklepie Frisco.pl o wartości 300 zł każdy (łączna wartość voucherów to 15600 zł), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1733 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy, która zostanie potrącona przy przekazaniu nagrody. Łączna wartość każdej Nagrody Głównej wraz z podatkiem wynosi 17 333 zł. Vouchery zachowują ważność przez 1 rok od daty wydania ich Laureatom. Warunki korzystania z voucherów będących Nagrodą Główną obejmują następujące zastrzeżenia:
a. W przypadku dokonania zakupów o wartości powyżej wartości vouchera, osoba wykorzystująca voucher pokrywa różnicę z własnych środków.
b. Jeżeli wartość vouchera przekroczy wartość zakupów, niewykorzystana różnica powiększy saldo konta osoby dokonującej zamówienia i zostanie odjęta od wartości koszyka przy kolejnych zakupach.
c. Voucher może być wykorzystany na zakup dowolnego asortymentu Sklepu, z wyjątkiem napojów alkoholowych oraz kosztów dostawy
d. Podczas jednego zamówienia możliwe jest wykorzystanie tylko jednego vouchera.
3. Nagrodą II stopnia jest voucher do wykorzystania na zakupy w sklepie Frisco.pl o wartości 300 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 33 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy, która zostanie potrącona przy przekazaniu nagrody. Łączna wartość każdej Nagrody II stopnia wraz z podatkiem wynosi 333 zł. Vouchery będące Nagrodami II stopnia zachowują ważność do 31.12.2023 r.
4. Całkowita pula Nagród w Konkursie wynosi 101 266 zł, w tym:
a. Nagrody Główne: 34 666 zł
b. Nagrody II stopnia: 66 600 zł
5. W celu przyznania Nagród, Organizator wyłoni komitet konkursowy („Komitet”) powołany przez Organizatora.
6. Komitet wybiera Uczestników, którym zostaną przyznane Nagrody. Komitet kieruje się kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia.
7. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda II stopnia nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia każdego z Etapów zbierania zgłoszeń do Konkursu.
8. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda Główna nastąpi:
a. W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia etapu IV, dla Nagrody Głównej przewidzianej dla Etapów I-IV Konkursu
b. W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia etapu VIII, dla Nagrody Głównej przewidzianej dla Etapów V – VIII Konkursu.
9. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda Główna będzie dokonany spośród jedynie tych Uczestników, którym wcześniej przyznano Nagrody II stopnia.
10. Komitet, oprócz Laureatów, wybierze także Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowanie Powiadomienie, o którym mowa w §. 5 ust. 1 w przypadku, kiedy jeden lub więcej spośród Laureatów utraci prawo do Nagrody. Komitet wybierze nie więcej niż 5 Laureatów Rezerwowych Nagród II stopnia i nie więcej niż 1 Laureata Rezerwowego Nagrody Głównej, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Komitet z góry ustali kolejność powiadamiania Laureatów Rezerwowych o nagrodzie na wypadek, gdyby jeden lub więcej Laureatów utraciło prawa do Nagrody.
11. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe wydanie wszystkich Nagród, czyli nie będzie już możliwości wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych, Organizator nie przewiduje przesuwania Nagród pomiędzy Etapami Konkursu, tj. Nagrody niewydane w danym Etapie nie powiększają puli Nagród w kolejnym bądź kolejnych Etapach.
12. Przez niemożność wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych rozumie się sytuacje, kiedy:
a. Lista możliwych do wybrania Uczestników Konkursu wyczerpie się przed wydaniem wszystkich Nagród,
b. Komitet uzna, że pozostałe Zgłoszenia, dokonane przez Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, nie pozwalają na ich nagrodzenie – nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
13. Uczestnik zwolni Organizatora i Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej
z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.

§5
PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Po wyłonieniu Laureatów każdego Etapu, w ciągu 3 dni roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem e-mailowo na adres zadeklarowany przez Uczestnika na jego koncie w Sklepie. Organizator poprosi o przekazanie danych osobowych Laureata takich jak:
a) imię i nazwisko,
b) miejscowość zamieszkania
Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wskazanej w Powiadomieniu.
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem.
3. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże wymaganych danych osobowych niezbędnych do wydania Nagrody lub do celów podatkowych, traci prawo do Nagrody.
4. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1.
5. Przekazanie Nagród nastąpi w drodze elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przy wydaniu Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze, a następnie odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.
7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne.

§6
REKLAMACJE


1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Regulaminie lub elektronicznej na adres help@navagency.com w terminie do 15.05.2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora) z rekomendowanym dopiskiem „Reklamacja Konkurs „Wygraj rok zakupów””. Reklamacje wniesione po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.
3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest NAV agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677, ul. Taśmowa 3).
2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail
c. Numer telefonu
d. Miejscowość zamieszkania
Administrator może też przetwarzać inne dane osobowe, w zakresie dowolnie podanym przez Uczestników.
3. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), Administrator informuje Uczestników, iż:
a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:
i. realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z par 2 pkt 2 Regulaminu oraz
ii. w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §6 Regulaminu (realizacja prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
iii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa § 6 Regulaminu;
c. dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z tym Konkursem, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;
d. dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 6 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego.;
e. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora podany w ust. 2 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com.
f. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt 1 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt 3 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;
g. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;
h. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji;
i. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Laureatów Konkursu, iż:
a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:
i. wydania Nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych),
ii. realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
iii. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);
b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Laureatów Konkursu żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie §6 Regulaminu;
c. dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania Nagród, wskazany w §5 Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §. 6 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);
d. dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z tym Konkursem, w szczególności Fundatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane osobowe mogą być również ujawnione firmom świadczącym usługi doręczenia przesyłek w celu wysyłki Nagrody oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej
e. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt 3 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com. Laureat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;
f. dane osobowe Laureatów są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od Nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Laureatów nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
g. w przypadku przyjęcia Nagród Laureat nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych powyżej. Laureat może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;
h. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydania przyznanej w Konkursie Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji;
i. dane Laureatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Regulamin udostępniany będzie na stronie www.navagency.com, na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
5. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to help@navagency.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)