Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

REGULAMIN KONKURSU „DUET IDEALNY” W SKLEPIE INTERNETOWYM FRISCO.PL

REGULAMIN KONKURSU „DUET IDEALNY”  W SKLEPIE INTERNETOWYM FRISCO.PL

(dalej: Regulamin)

PODSTAWOWE ZASADY

 1. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy zakupią jednorazowo dwa dowolne produkty marek promocyjnych Henkel w sklepie internetowym pl oraz zgłoszą się do konkursu i udzielą najbardziej ciekawej, kreatywnej i nowatorskiej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wybrany przez Ciebie duet produktów Henkel jest Twoim ulubionym?
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 07.02.2023 r. do 28.02.2023 r. – jest to okres, w którym należy zakupić produkty marek promocyjnych Henkel oraz przesłać zgłoszenie.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu duetidealny.pl
 4. Poprzez produkty promocyjne rozumie się produkty marek: Persil, Perwoll, Bref, Somat, Clin, Silan, Pur, E, Syoss, Gliss, Nature Box, Schauma, Taft, Fa.
 5. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy do dnia 10.03.2023 r.
 6. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony sklepu internetowego pl.
 7. Do wygrania jest pobyt w Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej oraz bon podarunkowy na masaż w Insytucie kosmetycznym i SPA Yasumi.
 8. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60623 Poznań (dalej: Organizator).
 9. Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, (dalej: Henkel).

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Duet idealny” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne. 

1.       JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ

1.1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych  i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów objętych Konkursem w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik). 

1.2. W Konkursie premiowany jest jednorazowy (tzn. jedną transakcją, stwierdzoną jednym dowodem zakupu) zakup dwóch dowolnych produktów promocyjnych marek Henkel (dalej: Produkty promocyjne).

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Polski w sklepie internetowym Frisco.pl.

1.4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 07.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

(dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

1.4.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 07.02.2023r. od godziny 00:00:00 do 28.02.2023 r. do godziny 23:59:59) zakupić jednorazowo (tzn. jedną transakcją, stwierdzoną jednym elektronicznym dowodem zakupu), na terenie Polski, co najmniej dwa Produkty promocyjne i zachować oryginalny dowód zakupu;

1.4.2. w okresie od 07.02.2023 r. od godziny 00:00:00 do 28.02.2023 r. do godziny 23:59:59 zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu www.duetidealny.pl

 

1.5. Wykonanie przez Uczestnika działań opisanych w pkt 1.4. Regulaminu zwane będzie dalej „Zgłoszeniem”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu, w tym wskazanych w pkt 1.4. Regulaminu spowoduje, że Organizator nie weźmie danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu nagród.

 

1.6. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wymaga:

1.6.1. podania numeru telefonu,

1.6.2. podania adresu e-mail,

1.6.3. udzielenia odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Dlaczego wybrany przez Ciebie duet produktów Henkel jest Twoim ulubionym?” (dalej: Odpowiedź), z zastrzeżeniem, że maksymalna jej długość może wynieść 250 znaków (ze spacjami),

1.6.4. podania numeru dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 1.4.1. Regulaminu,

1.6.5. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści oraz Zasadami przetwarzania danych osobowych 

1.7. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie zgłoszenia zostanie wyświetlony automatycznie komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przesłane do Konkursu i przekazane do weryfikacji Organizatora. W przypadku, gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, wówczas Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem info@albedomarketing.pl, gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny. 

1.8. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu Produkty promocyjnego zgodnie z pkt 1.4.1. Regulaminu jest elektroniczny dowód zakupu wystawiany przez sklep Frisco.pl. W konkursie jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez numeru NIP, tzw. „faktury konsumenckie”), zawierające informacje pozwalające na ustalenie, że zakupione zostały Produkty Promocyjne (dalej: Dowód zakupu). Nie będą akceptowane inne dowody zakupu, np. faktury VAT wystawione osobie dokonującej zakupu Produktów Promocyjnych w związku i na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągi z systemu bankowości elektronicznej itp.

1.9. Data i godzina zakupu Produktu promocyjnego widniejąca na elektronicznym dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia. Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

1.10. Jeden dowód zakupu, bez względu na liczbę zakupionych Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia. Każdy prawidłowo przesłany formularz zgłoszeniowy  to jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie (w tym zwłaszcza na podstawie odrębnego dowodu zakupu). 

1.11. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do przedstawienia wszystkich Dowodów zakupu (oryginałów lub kopii), na podstawie których Uczestnik dokonał zgłoszeń do Konkursu. Jeśli Uczestnik nie przedstawi wszystkich ww. dokumentów, wówczas Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu takiego Uczestnika z Konkursu.

 

1.12. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Odpowiedzi, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

2.       CO MOŻNA WYGRAĆ

2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

2.1.1. 2 nagrody główne (słownie: dwa) w postaci vouchera kwotowego na usługi w Hotelu

Bania o wartości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100),                oraz 20 nagród II stopnia (słownie: dwadzieścia), w postaci vouchera na masaż do Instytutu kosmetycznego i SPA Yasumi o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100).  

2.2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem Nagrody, ponieważ wraz z nagrodą zostaje mu przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu).

2.3. Voucher kwotowy na usługi w Hotelu Bania ważny jest do 07.04.2024 r.  Vouchera nie można wykorzystać w celu uiszczenia opłaty klimatycznej. Voucher kwotowy należy wykorzystać jednorazowo i nie podlega wymianie na gotówkę. Regulamin hotelu Bania dostępny jest https://hotelbania.pl/

 

2.4. Szczegóły dotyczące wykorzystania e-vouchera do Instytutu kosmetycznego i SPA YASUMI dostępne są pod adresem https://yasumi.pl/download/Regulamin_bony_yasumi_pl.pdf

 

3.       ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając zwłaszcza kryteria opisane w pkt A. Regulaminu. 

3.2. Zasady wybierania zwycięzców są następujące:

3.2.1. po zakończeniu okresu trwania Konkursu zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców nagrody głównej, którzy przesłał najlepsze zdaniem jury zgłoszenie oraz dwóch zwycięzców rezerwowych; dodatkowo zostanie wyłonionych dwudziestu zwycięzców nagród II stopnia oraz dziesięciu zwycięzców rezerwowych nagród II stopnia.

3.2.2. za zgłoszenia przesłane uznaje się Zgłoszenia, które nadsyłane są w dniach od 07.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

3.2.3. Jury dokonuje wyboru zwycięzców w terminie do 7 marca 2023 r. 

3.3. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na

zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt A Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.4. Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń w Konkursie, jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej Nagrody.

3.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Jury. Organizator powiadomi zwycięzców za pomocą SMS-a o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do wydania nagrody.

3.6. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu (decyduje data doręczenia do Organizatora), zwycięzcy nagrody głównej zobowiązani są przesłać skan dokumentów na adres mailowy laureaci@albedomarketing.pl. Zwycięzcy nagrody drugiego stopnia zobowiązani są przesłać dokumenty i oświadczenia za pośrednictwem      strony   internetowej    https://wyniki.albedomarketing.pl.                             Skany powinny  zawierać:

3.6.1. dane osobowe zwycięzcy niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres email potrzebny do wysłania nagrody

3.6.2. oryginalny dowód zakupu dokumentujący zakup Produktów promocyjnych, na podstawie którego zwycięzca zgłosił się do Konkursu,

3.6.3. oświadczenia zwycięzcy o treści (każde z osobna):

3.6.3.1. „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Duet idealny” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu”;

3.6.3.2.  „Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (odpowiedzi na pytanie konkursowe) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Duet idealny” oraz Henkel z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej odpowiedzi na pytanie nagrodzonej w Konkursie, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.

Regulaminu Konkursu.” 

– zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 2 do Regulaminu i udostępnionym na stronie internetowej Konkursu. 

 

 

3.7. Skan, zdjęcie  formularza zwycięzcy oraz dowodu zakupu, o których mowa w pkt 3.6. Regulaminu powinny spełniać następujące wymagania: 

3.7.1. muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu

jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki graficznej);

3.7.2. Dowód zakupu pochodzi z frisco.pl, w którym organizowany jest Konkurs,

3.7.3. w przypadku Dowodu zakupu muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data, numer Dowodu zakupu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupione zostały Produkty promocyjne. 

 

3.8. W przypadku, gdy zwycięzca (podstawowy) dla danej Nagrody nie spełni wszystkich warunków wydania mu danej nagrody określonych w Regulaminie, prawo do tej nagrody przechodzi na zwycięzcę rezerwowego. Jeśli również zwycięzca rezerwowy dla danej Nagrody nie spełni wszystkich warunków wydania mu tej nagrody określonych w Regulaminie, to taka nagroda pozostaje własnością Organizatora. Reguły wydawania Nagród zwycięzcom (podstawowym) stosuje się również odpowiednio do wydawania tych nagród zwycięzcom rezerwowym. Zwycięzca rezerwowy zostanie poinformowany o wygranej dopiero w momencie, kiedy zwycięzca podstawowy nie spełni wszystkich warunków do wydania nagrody.

3.9. Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną do dnia 7 kwietnia 2023 r. na adres e-mail wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 3.6.1. Regulaminu. 

 

4.       REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 7 maja 2023 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:

4.2.1 na piśmie: listem poleconym na adres Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem " Reklamacja – Duet idealny”. " 

4.2.2 za pomocą środka komunikacji elektronicznej: w postaci wiadomości e-mail na adres uwagi.promocje@albedomarketing.pl z tematem „Reklamacja – Duet idealny”.

 

4.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail z wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

4.4. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora. 

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

5.       PODATKI

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są: 

6.1.1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Konkursu, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania;

6.1.2. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Góralska 3, wykonujący obowiązki organizatora Konkursu.

6.2. W Albedo Marketing Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to iod@albedomarketing.pl

6.3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Akcji promocyjnych znajduje się w załączniku do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

7.       WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Henkel Polska sp. z o. o. oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

7.2. Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki o których mowa w pkt 1.4. Regulaminu) Uczestnik potwierdza, że:

7.2.1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,

7.2.2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego odpowiedzi na pytanie konkursowe, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

7.3. Zgłoszenie w Konkursie (odpowiedź na pytanie):

7.3.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

7.3.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

7.3.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marek Henkel

7.3.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

7.3.5.nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

7.4. Oryginalny dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:

7.4.1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

7.4.2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych;

7.4.3. na liście zakupów jest oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów promocyjnych

7.5. Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupów odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych dowodów zakupów  odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.

7.6. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród. 

7.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 8.2.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub Henkel Polska w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

7.8. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

7.8.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;

7.8.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

7.8.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

7.9. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (odpowiedzi na pytanie konkursowe), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie jako pierwsze zostało zarejestrowane przez system teleinformatyczny przyjmujący zgłoszenia. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej odpowiedzi na pytanie konkursowe przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

7.10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

7.11. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

7.12. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

7.13. Regulamin jest dostępny na regulaminy.albedomarketing.pl oraz frisco.pl 

7.14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. 

7.15. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. 

7.16. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7.17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 NUMER DOWODU ZAKUPU FRISCO.PL – WIZUALIZACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY 

 

W związku z wygraną w konkursie pt. „Duet idealny” organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.

 1. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES E-MAIL DO WYSYŁKI NAGRODY

 

NUMER TELEFONU

 

 

 

 1. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):

Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Duet idealny” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu.”

 

…………………………………………………………………..    data i czytelny podpis zwycięzcy

 

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (odpowiedzi na pytanie konkursowe) w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Duet idealny” oraz Henkel z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz Henkel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej odpowiedzi na pytanie nagrodzonej w Konkursie, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6. Regulaminu Konkursu.

 

 

…………………………………………………………………..

    data i czytelny podpis zwycięzcy

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU 

„Duet idealny”

 (dalej: Konkurs)

 

1.     Administrator danych 

Współadministratorami danych osobowych Uczestników, (w tym Laureatów) Konkursu, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych (dalej jako „Dane Osobowe”) są:

 1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Konkursu, który decyduje o środkach i celach przetwarzania;
 2. Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Góralska 3, Przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego, Płatnik-w zakresie realizacji obowiązków prawnych i podatkowych związanych z nagrodami wydanymi zwycięzcom Konkursu.

W dalszej części w/w podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 • organizacji i realizacji Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu;
 • poinformowania o przyznaniu nagród Uczestnikom Konkursu,
 • wydania nagród Uczestnikom,
 • realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych,
 • rozpatrywania reklamacji uczestników Konkursu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest:

 1. wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,
 2. prawnie uzasadniony interes – w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3.     Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów,  a także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji w/w usług np. hosting IT. Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kurierom na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji. Dane zwycięzców, którym przyznano nagrodę zostaną udostępnione poczcie lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagrody. 

Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

 

4.     Okres przechowywania Danych Osobowych

         Dane     osobowe     Uczestników     będą     przechowywane     przez     okres     trwania       Konkursu 

(w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie przez kolejne 6 miesięcy od czasu jego zakończenia. Dane osobowe Laureatów oraz laureatów rezerwowych będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata/wydanie. 

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. 

5.     Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie przez Uczestnika Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursu, w tym pozbawienie go możliwości uzyskania prawa do Nagrody.

6.     Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7.     Dane kontaktowe

Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą

Dane Osobowe pełni Albedo Marketing sp. z o.o. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: dane@aledbomarketing.pl lub wysyłając list na adres siedziby Albedo Marketing sp. z o.o.  tj. ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. W Albedo Marketing Sp.  z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych,  w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).