Regulamin programu lojalnościowego „FRISCO FRIENDS”

Edycja I

wersja obowiązująca od dnia 20.09.2023r.

 

 1.      DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Frisco Friends” dla Klientów sklepu internetowego Frisco.pl („Program”). Organizatorem Programu jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000401344, NIP: 1132847981, Regon: 145819360, Kapitał zakładowy:  11 097 369,90 PLN („Organizator” lub „Frisco”).
 2. Program ma na celu premiowanie jego Uczestników za dokonywane w Sklepie zakupy oraz umożliwienie kierowania do nich ofert handlowych i promocyjnych służących wsparciu sprzedaży.
 3. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
 1.                Edycja – okres trwania Programu.
 2.                Friscoiny – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu za zakupy dokonywane w sklepie, jak również za inne aktywności punktowane w ramach Programu. Friscoiny podlegają wymianie na Kupony, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Katalog Nagród – katalog pozwalający zapoznać się z informacjami o dostępnych dla Uczestnika nagrodach, w tym Kuponach.
 4. Konto Uczestnika/ Panel Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne na stronie www.frisco.pl/frisco-friends oraz w aplikacji mobilnej Frisco po przystąpieniu do Programu, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu, w tym o liczbie zgromadzonych Friscoinów, dedykowanych Promocjach dla Przyjaciół, aktywnych Zadaniach oraz Kuponach w Katalogu Nagród.
 5.                Kupon – specjalny znak legitymacyjny dostępny dla Uczestnika po wymianie odpowiedniej liczby Friscoinów, umożliwiający odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości, Kupon stanowi „voucher”, o którym mowa w pkt. 2.7 Regulaminu supermarketu Frisco.pl.
 6. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady postępowania z danymi osobowymi Uczestników przez Frisco.
 7. Program – program lojalnościowy „Frisco Friends” organizowany przez Frisco, adresowany do klientów indywidualnych Frisco, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do różnych korzyści zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Oferty specjalne, Ceny dla Przyjaciół – dedykowane promocje produktowe.  Promocje mogą być adresowane do wszystkich Uczestników, grup Uczestników lub indywidualnie dla określonych Uczestników.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Sklep sklep internetowy dostępny na stronie internetowej: frisco.pl.
 11. Uczestnik/ Przyjaciel Frisco osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w dniu zgłoszenia udziału w Programie jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i dokonała rejestracji konta o typie „Konto Frisco, Zakupy dla domu” w serwisie www.frisco.pl/register oraz przystąpiła do udziału w Programie.
 12. Zadanie – aktywność udostępniana okresowo wybranym Uczestnikom lub grupie Uczestników, której prawidłowa realizacja będzie skutkować przyznaniem dodatkowych Friscoinów;
 13. Zakupy – zakupy produktów, których sprzedawcą jest Frisco S.A. dokonywane przez Klientów indywidualnych w sklepie internetowym Frisco, udokumentowane  zgodnie z Regulaminem  supermarketu Frisco.pl.

Dla uniknięcia wątpliwości, z udziału w Programie wyłączne są konta dokonujące zakupów przez stronę „Frisco Dla Biznesu”.

 

 1. Edycja I Programu trwa od dnia 20.09.2023 do 30.09.2024. Po tym okresie Organizator może, wedle swego swobodnego uznania, zdecydować o przedłużeniu funkcjonowania Programu o kolejne edycje.
 2. Program obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Do Uczestnika mogą być kierowane informacje o Zadaniach i dedykowanych Promocjach dla Przyjaciół, w tym mające spersonalizowany charakter, które mogą być dostosowywane do preferencji Uczestników w oparciu o profilowanie.
 4. W celach związanych z obsługą Programu, Organizator może komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, powiadomień push w aplikacji mobilnej Frisco.

 

 1.   PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU
 1. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Oznacza to, w szczególności, że Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady Programu.
 2. W ramach Programu Organizator, na zasadach opisanych w Regulaminie, będzie:
  1.        przygotowywać i dostarczać Uczestnikom dedykowane Promocje dla Przyjaciół;
  2.       przyznawać Uczestnikom Friscoiny za zakupy towarów z asortymentu Sklepów, jak również za inne aktywności w ramach Programu;
  3.        przygotowywać i dostarczać do Panelu Uczestnika dedykowane dla Uczestników propozycje Kuponów i zapewniać wymianę Friscoinów na Kupony po otrzymaniu dyspozycji Uczestnika;
  4.       zapewniać honorowanie Kuponów zgodnie z ich treścią w Sklepie;
  5.        dostarczać Uczestnikom komunikaty związane z przebiegiem Programu.

 

 1.           UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Z tytułu uczestnictwa w Programie Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat.

 

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1.        ukończyła 18-ty rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2.       dokonała rejestracji konta o typie „Konto Frisco, Zakupy dla domu” w serwisie www.frisco.pl/register;
  3.        jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  4.       zapoznała się uprzednio z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptowała jego postanowienia;
  5.        wyraziła zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Organizatora.

 

 1. W celu przystąpienia do Programu, należy udzielić wymaganych zgód i potwierdzić ten wybór poprzez użycie przycisku „Dołącz do programu” lub analogicznego.
 2. Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.

 

 1.          OFERTY SPECJALNE, CENY DLA PRZYJACIÓŁ
 1. Uczestnik Programu uzyskuje dostęp do dedykowanych promocji produktowych.
 2. Promocje mogą być adresowane do wszystkich Uczestników, grup Uczestników (np. z uwagi na adres dostawy zamówienia) lub indywidualnie dla określonych Uczestników.
 3. Promocje mogą być dopasowywane do Uczestników w oparciu o posiadane przez Organizatora dane dotyczące Uczestnika, przygotowane w szczególności na podstawie analizy:
  1. historii zakupów, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania i dostawy zakupów;
  2. sposobu korzystania ze strony Frisco.pl, w szczególności wskazującej na preferowane przez Uczestnika promocje i nagrody (Kupony);
  3. innych danych pozyskanych przez Organizatora zgodnie z Polityką Prywatności.

 

 1.             FRISCOINY 
 1. W ramach Programu na zasadach opisanych poniżej Uczestnikom przyznawane są Friscoiny. Friscoiny przyznawane są za zakupy dokonywane w Sklepie, z wyjątkiem zakupu produktów wyłączonych z Programu, o których mowa w ust. 5 – za zakup tych produktów nie są przyznawane Friscoiny.
 2. Friscoiny są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane przez Uczestnika w czasie jego udziału w Programie.
 3. Friscoiny są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane w Sklepach przez konsumentów w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Za każde pełne 30,00 PLN (trzydzieści złotych) wydane w ramach jednej transakcji w Sklepie, Uczestnik otrzymuje 10 Friscoinów. Podstawą naliczenia Friscoinów jest suma brutto widoczna dowodzie zakupu – z wyłączeniem produktów, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 5. Produktami lub usługami wyłączonymi z Programu, za które nie są przyznawane Friscoiny, są:
  1.        napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.);
  2.       wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2023 poz. 700);
  3.        preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 588 ze zm.), w tym produkty z kategorii mleka modyfikowane, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
  4.       produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);
  5.        usługa pakowania;
  6.         usługa dostawy.
 6. Limit wartości zakupów w ramach jednego zamówienia, za które Uczestnik może otrzymać Friscoiny, wynosi 5.000 PLN brutto. W przypadku gdy wartość jednej transakcji przekracza wskazaną powyżej kwotę 5.000 PLN brutto, wówczas Friscoiny za zakupy powyżej tego limitu nie są naliczane.
 7. Friscoiny zostaną naliczone na konto Uczestnika po pełnym sfinalizowaniu transakcji tj. w momencie dostawy zamówienia i otrzymania za nią zapłaty .
 8. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci towar, za którego zakup w Sklepie zostały mu naliczone Friscoiny, Organizator ma prawo odliczyć odpowiednią liczbę Friscoinów z Konta Uczestnika (tak, jakby zakup, za który przyznano wcześniej Friscoiny, nie obejmował zwróconego towaru). Nie dotyczy to jednak tych przypadków, gdy zwrot towaru następuje w wykonaniu przez Uczestnika ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady towaru – w takim wypadku Friscoiny nie są odliczane.
 9. Organizator może okresowo stosować szczególne, bardziej korzystne dla Uczestników, zasady przyznawania Friscoinów, w szczególności powiązać je z akcjami promocyjnymi. Informacje o takich szczególnych zasadach będą komunikowane Uczestnikom w Panelu Uczestnika.
 10. Organizator może okresowo przyznawać Friscoiny za działania lub aktywności inne niż określone powyżej, jak również może stosować szczególne zasady przyznawania Friscoinów, w tym w odniesieniu do niektórych produktów lub grup produktów. Informacje o takich szczególnych zasadach przyznawania Friscoinów będą komunikowane za pośrednictwem Panelu Uczestnika lub w odrębnych regulaminach.
 11. Organizator ma prawo weryfikować zasadność naliczania Friscoinów. W przypadku stwierdzenia nienależnego przyznania Friscoinów (w szczególności, w razie naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu) lub ich naliczenia z naruszeniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość odliczenia nienależnie naliczonych Friscoinów z Konta Uczestnika nawet jeżeli doprowadzi to do powstania salda ujemnego oraz dezaktywacji lub odmowy realizacji Kuponu aktywowanego za nienależnie naliczone Friscoiny. O dokonanym odliczeniu lub dezaktywacji i jego podstawie Uczestnik zostanie powiadomiony w sekcji Historia, w Panelu Uczestnika oraz za pośrednictwem e-mail.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Uczestnika (na zasadach opisanych w § IX poniżej) w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu. O dokonanym zablokowaniu Konta Uczestnika i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie naliczonych Friscoinów lub zablokowania Konta Uczestnik może wyjaśnić przez kontakt z BOK Frisco lub w ramach procedury reklamacyjnej.
 14. Friscoiny zebrane w ramach I Edycji tracą ważność 31.10.2024.
 15. Uczestnicy mogą stale obserwować liczbę uzyskanych Friscoinów w Panelu Uczestnika. W Panelu Uczestnika znajdują się także informacje dotyczące terminu ważności Friscoinów. Friscoiny, które stracą ważność, są trwale usuwane z Konta Uczestnika – oznacza to, że takie Friscoiny nie będą mogły być wykorzystane przez Uczestnika.

 

 1.          ZADANIA
 1. W czasie funkcjonowania Programu, Organizator może wedle swego uznania, w dowolnym momencie i przez określony przez siebie czas udostępniać wybranym Uczestnikom lub grupie Uczestników Zadania, których prawidłowa realizacja nagrodzona zostanie przyznaniem dodatkowych Friscoinów na Konto Uczestnika.
 2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zadaniach, termin ich obowiązywania oraz liczba Friscoinów możliwych do zdobycia są w takim przypadku opisane w treści Zadania publikowanego w Panelu Uczestnika.
 3. Możliwość udziału w Zadaniu może być uzależniona od spełnienia przez Uczestnika dodatkowych warunków opisanych w treści Zadania.

 

 1.        KUPONY
 1. Uczestnik może wymienić zgromadzone na swoim Koncie Friscoiny na Kupony. Kupony umożliwiają odbiór nagrody podczas zakupów w Sklepie.
 2. Kupony, jakie można zamówić w ramach Programu, są zamieszczone w Katalogu Nagród dostępnym w Panelu Uczestnika.
 3. Dostępność danych Kuponów może być ograniczona. W szczególności, Kupony mogą być dostępne wyłącznie w oznaczonym okresie lub do wyczerpania zapasów. Informacje w tym zakresie są wskazane każdorazowo w opisie Kuponu.
 4. Lista Kuponów nie jest stała i będzie ona okresowo aktualizowana przez Organizatora.
 5. Kupony wraz z informacją o liczbie Friscoinów, za jaką mogą zostać wymienione, prezentowane są w sekcji Katalog Nagród oraz w innych miejscach na stronie Frisco.pl. Gdy liczba Friscoinów zebranych przez Uczestnika umożliwia wymianę na Kupon, zostanie on odpowiednio wyróżniony w Katalogu Nagród, pozostałe Kupony, jeszcze niedostępne dla Uczestnika, pozostają niewyróżnione.
 6. Nabycie Kuponu (zamiana Friscoinów na Kupon) powoduje odliczenie odpowiedniej liczby Friscoinów z Konta Uczestnika i zapisanie Kuponu w zakładce Kupony Rabatowe.
 7. Nabyte Kupony są dostępne niezwłocznie i są możliwe do wykorzystania przy zakupach.
 8. Okres ważności Kuponu, liczony od momentu jego nabycia i zapisania w zakładce Kupony Rabatowe, wynosi 30 dni. Po upływie okresu ważności Kuponu, Kupon ten nie może być wykorzystany.
 9. Organizator może określić inny okres ważności Kuponu. Informacja o dacie wygaśnięcia Kuponu jest każdorazowo prezentowana w zakładce Kupony Rabatowe.
 10. W przypadku gdy Organizator z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie zapewnić dostępności danego produktu objętego Kuponem, Organizator zwróci Friscoiny, które zostały odjęte z Konta Uczestnika w wyniku nabycia tego Kuponu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość informowania Uczestników o zbliżającym się upływie okresu ważności Kuponów.
 12. Kupony mają charakter jednorazowy. Zrealizowanie Kuponu powoduje usunięcie go z zakładki Kupony Rabatowe.
 13. Uczestnikom nie przysługuje możliwość wymiany Friscoinów ani Kuponu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

 1.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora pod adresem ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa lub e-mailem na adres bok@frisco.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: numer Klienta, numer telefonu Uczestnika podany przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie, imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji Uczestnika (według wyboru Uczestnika: adres zamieszkania lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie lub e-mailowo (w zależności od sposobu wniesienia reklamacji), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1.           REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE, ZABLOKOWANIE ORAZ USUNIĘCIE KONTA
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez wycofanie zgody na akceptację postanowień Regulaminu lub wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Organizatora lub zmianę typu konta z „Konto Frisco, Zakupy dla domu” na konto „Konto Frisco Biznes, Zakupy do biura”. Wykonanie tej akcji spowoduje utratę dostępu do Panelu Uczestnika, w tym zgromadzonych Friscoinów oraz Kuponów.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy ww. naruszanie Regulaminu doprowadzić mogło lub ma na celu nienależne naliczanie Friscoinów czy uzyskanie Kuponu, jak również w przypadku przystąpienia do Programu z naruszeniem Regulaminu. O blokadzie Konta i jej przyczynie Organizator zawiadamia Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Blokada Konta Uczestnika następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości stanowiących podstawę jej dokonania, nie dłuższy jednak niż 30 (trzydzieści) dni, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości  e-mail. W zależności od rozstrzygnięcia, po upływie 30-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, blokada Konta Uczestnika zostaje odwołana albo Konto Uczestnika zostaje trwale usunięte zgodnie z ust. 5.
 4. W okresie blokady Konta, Uczestnik traci dostęp do Panelu Uczestnika – w tym nie może zamawiać i realizować Kuponów (odbierać na ich podstawie nagród) ani w inny sposób wykorzystywać Friscoinów. W okresie blokady Uczestnikowi nie są naliczane Friscoiny na jego Konto. W okresie blokady Uczestnik nie traci wcześniej nabytych (zgodnie z Regulaminem) Friscoinów.
 5. W przypadku stwierdzenia rażących lub powtarzających się naruszeń Regulaminu, w szczególności naruszenia polegającego na tym, że Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków uczestnictwa w Programie, Organizator może trwale usunąć Konto tego Uczestnika bez możliwości ponownego przystąpienia do Programu.
 6. Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie lub nieprawidłowo naliczonych Friscoinów, dezaktywowanych Kuponów lub zablokowania czy usunięcia Konta, Uczestnik może wyjaśnić w ramach procedury reklamacyjnej.

 

 1.             ZMIANA REGULAMINU 
 1. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w każdym czasie.
 2. Zmiany będą dokonywane bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników (w szczególności nabytych Friscoinów lub Kuponów).
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników za pomocą odpowiedniego komunikatu w Panelu Uczestnika oraz w formie wiadomości e-mail lub SMS wysłanej na adres e-mail albo numer telefonu wskazany przez Uczestnika w procesie rejestracji konta w serwisie internetowym frisco.pl. Informacja taka przekazana zostanie na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Tekst jednolity Regulaminu zostanie udostępniony w Panelu Uczestnika oraz pod adresem www.frisco.pl/stn,pomoc.

 

 1.           ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
 1. Program trwa do dnia wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej, chyba, że zakończony zostanie wcześniej zgodnie z postanowieniami niniejszego § XI.
 2. Organizator może zakończyć Program przez końcem Edycji. Takie wcześniejsze zakończenie Programu nastąpić może wyłącznie bez uszczerbku dla praw nabytych Uczestników (w szczególności nabytych Friscoinów lub Kuponów).
 3. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Panelu Uczestnika oraz wiadomość e-mail, wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu Programu.
 4. Organizator nie będzie naliczał Uczestnikom Friscoinów za zakupy lub inne aktywności dokonane po upływie daty zakończenia Programu. Organizator zapewnia jednak Uczestnikom możliwość wykorzystania ważnych Friscoinów, naliczonych na ich Konta, jeszcze przez co najmniej 1 miesiąc od daty zakończenia Programu. Uczestnicy będą mogli również realizować Kupony zgodnie z terminem ich ważności pomimo zakończenia Programu. Wykorzystanie Friscoinów i realizacja Kuponów następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Program zostaje zamknięty i Uczestnicy stracą dostęp do Panelu Uczestnika. Niewykorzystane Friscoiny tracą swoją ważność.

 

 1.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach określonych w Polityce Prywatności Sklepu Frisco.pl, dostępnej na stronie www.frisco.pl/stn,privacy
 2. Szczegółowe informacje o Programie i warunkach uczestnictwa w nim są dostępne:
  1.        w serwisie internetowym: www.frisco.pl/frisco-friends oraz aplikacji mobilnej Frisco;
  2.       w biurze siedziby Organizatora.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów pod adresem www.frisco.pl/stn,pomoc, gdzie Uczestnicy mogą w każdym czasie go przeglądać, utrwalić a także sporządzić jego wydruk. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu supermarketu Frisco.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.