Regulamin supermarketu Frisco.pl obowiązujący od 01.01.2023

1. Definicje

Sprzedawca - Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, nr BDO: 000109941, kapitał zakładowy: 8 597 369,90 PLN. Dane kontaktowe: adres e-mail: bok@frisco.pl, tel.: 22 331 50 00

witryna Frisco.pl - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.frisco.pl

Frisco.pl - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez Frisco S.A., w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny Frisco.pl

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów we Frisco.pl

Regulamin Witryny - „Regulamin witryny www.frisco.pl i aplikacji mobilnej” dostępny tutaj, określający zasady korzystania z witryny frisco.pl oraz usług udostępnianych za pośrednictwem witryny frisco.pl, w tym również za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

Regulamin dostaw Frisco S.A. - „Regulamin dostaw Frisco S.A.” dostępny tutaj.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny Frisco.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie Frisco.pl zgodnie z Regulaminem Witryny

Klient - każdy klient nabywający produkt w sklepie Frisco.pl

kategoria „Alkohole” - towary prezentowane na witrynie Frisco.pl w kategorii „Alkohole”, których sprzedawcą nie jest Frisco S.A. ale FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie, ul. Zorzy 4, a które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności witryny Frisco.pl zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl” dostępnym tutaj, jak też na życzenie Klienta odbierane z danego Sklepu FR24 przez dostawców bądź kurierów współpracujących z Frisco S.A. i dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Zakupy we Frisco.pl

2.1. Działalność

Frisco.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe Frisco.pl.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez Frisco.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty Frisco.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie Frisco.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie Frisco.pl zgodnie z "Regulaminem Witryny".  Rejestracja w witrynie Frisco.pl oraz korzystanie z usługi dostępu do Konta są nieodpłatne. Poprzez dokonanie rejestracji pomiędzy Frisco a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w “Regulaminie Witryny”. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może usunąć Konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Frisco S.A. (e-mail: bok@frisco.pl, tel: 22 331 50 00). Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na witrynie Frisco.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Frisco.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 Frisco.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we Frisco.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

2.5. Produkty z kategorii „Alkohole”

2.5.1 Umowa sprzedaży produktów wymienionych na Witrynie w kategorii „Alkohole” zawierana jest ze spółką FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie, adres: ul. Zorzy 4 i następuje zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl”. Spółka FR24 sp. z o.o. posiada status przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646) i złożyła w tym zakresie oświadczenie Sprzedawcy.

2.5.2. Sprzedawca umożliwia Klientom zawieranie umów sprzedaży produktów wymienionych na Witrynie w kategorii „Alkohole” za pośrednictwem Frisco.pl, przy czym Sprzedawca nie jest stroną tej umowy.  Sprzedawca umożliwia Klientom skorzystanie z usługi dostawy zamówionych produktów z kategorii „Alkohole” polegającej na upoważnieniu przez Klienta Sprzedawcy do odbioru zamówionych przez niego produktów wymienionych na Witrynie w kategorii „Alkohole” i dostarczeniu tych produktów do wskazanego przez Klienta miejsca odbioru. Zasady dostaw określone są w „Regulaminie dostaw Frisco S.A.”, a szczegółowe zasady współpracy Sprzedawcy z FR24 sp. z o.o. przy dostarczeniu produktów wymienionych na Witrynie w kategorii „Alkohole” zostały określone w „Regulaminie dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl”.

2.5.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży produktów z kategorii „Alkohole” jest jeden z punktów sprzedaży prowadzonych przez FR24 Sp. z o.o. określony zgodnie z „Regulaminem dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl

2.5.4. Klient, w którego zamówieniu znajdują się produkty z kategorii „Alkohole” zobowiązuje się do odbioru tych produktów w punkcie sprzedaży zgodnie z postanowieniami „Regulaminu dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl”, chyba że skorzystał z opcji polegającej na odebraniu przez Frisco.pl w jego imieniu, z danego Sklepu FR24, zakupionych przez Klienta napojów alkoholowych i dostarczeniu ich do wskazanego przez Klienta w treści zamówienia miejsca dostawy.

2.6. Ceny towarów

2.6.1 Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Frisco.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6.2 Sprzedawca dopuszcza możliwość prezentowania Cen określonych towarów w oparciu o indywidualne dostosowanie ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Towary z tak określoną ceną są zawsze oznaczone.

2.7. Upusty, promocje, vouchery i program lojalnościowy "Frisco FRIENDS"

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez Frisco.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami, a w szczególności nie dotyczy produktów z kategorii „Alkohole” (których sprzedawcą jest Sklep FR24), wyrobów tytoniowych i produktów tzw. początkowego żywienia niemowląt.

2.7.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.7.4 Frisco.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.7.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, Frisco.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7.6 Frisco.pl oferuje program lojalnościowy "Frisco FRIENDS" obejmujący wszystkich Klientów indywidualnych sklepu Frisco.pl i przewidujący dla nich dodatkowe korzyści. Zasady uczestnictwa w programie określa odrębny Regulamin udostępniony na stronie internetowej Frisco.pl pod adresem: https://www.frisco.pl/stn,pomoc/page,topic/id,360015628279.

2.8. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Frisco.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Frisco.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Frisco.pl. Frisco.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.10. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania

2.10.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Podobnie, każdorazowo w procesie składania zamówienia określony jest koszt pakowania.

W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców Frisco.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Frisco.pl, lub też za pośrednictwem skrytki pocztowej (Coolomatu), z tym zastrzeżeniem, iż dostawy obejmujące produkty z kategorii „Alkohole” nie są dostarczana za pośrednictwem Coolomatu.

W przypadku wyboru skrytki pocztowej, adresem dostawy jest adres Coolomatu wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.10.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji witryny Frisco.pl Pomoc.

2.10.3 Frisco.pl pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem. Wszelkie informacje o kosztach pakowania znajdują się w dedykowanej sekcji witryny Frisco.pl Pomoc.

2.10.4 Ograniczenie ilościowe

Frisco.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. Szczegóły dotyczące limitów znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Pomoc.

3. Zamówienie Klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie Frisco.pl lub z aplikacji mobilnej Frisco.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Frisco.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Frisco.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu Pomoc.

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Klaudyn 05-080, ul. Zorzy 4. Miejsc odesłania towarów z kategorii „Alkohole” zakupionych od FR24 reguluje „Regulamine dokonywania zakupów w Sklepie FR24 towarów umieszczonych w kategorii „Alkohole” na stronie www.frisco.pl”.

3.5.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

3.5.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

3.5.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.5.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

3.5.9a. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w podrozdziale 3.5. stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

3.5.10 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Pomoc.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. przez dostawców Frisco.pl - wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym
 2. przez firmę kurierską - najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Frisco.pl, przy czym w przypadku zamówień zaksięgowanych (w przypadku zamówień opłaconych z góry) lub złożonych (w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze):
  • do godziny 12.00 - Frisco.pl pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej kolejnego dnia roboczego
  • po godzinie 12.00 - Frisco.pl pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych

3.8.2 W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Frisco.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Frisco.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo w niedzielę lub święto).

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Najtaniej w sieci”, „Super cena”, „Produkt z gazetki” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Faktura

3.10.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

3.10.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dokonane w tym okresie w ramach przyznanego limitu kredytowego, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy – na dedykowanym koncie Klienta - w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury korygującej wraz z linkiem do jej pobrania oraz informacje o skompletowaniu zamówienia przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji.

3.10.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury korygującej wraz z linkiem do jej pobrania oraz informacje o skompletowaniu zamówienia przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji. Na życzenie Klienta, faktura może zostać przesłana jako załącznik w wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta adres mailowy..

3.10.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

3.10.5 Klient upoważnia Frisco S.A. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.10.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem Frisco S.A. wystawi i przekaże Klientowi fakturę VAT w formie oraz w sposób wskazany w pkt. 3.10.3 i następnych niniejszego Regulaminu, natomiast wystawiony paragon fiskalny pozostanie w posiadaniu Frisco S.A.

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane we Frisco.pl w sposób określony w Witrynie Frisco.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1 za zakupy realizowane przez dostawców Frisco.pl:

 • płatność kartą (dostawcy Frisco.pl wyposażeni są w mobilne terminale) - brak możliwości zapłaty kartą za pierwsze zakupy o wartości brutto powyżej 1 000 zł (jednego tysiąca złotych)
 • bonami BONUS SYSTEM przy odbiorze (jednak bez możliwości wydania reszty gdy wartość bonów przekroczy kwotę za zakupy)
 • bonami Sodexo przy odbiorze (jednak bez możliwości wydania reszty gdy wartość bonów przekroczy kwotę za zakupy)
 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów biznesowych stale współpracujących w ramach „Frisco dla Biznesu”).

4.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online (wszystkie banki internetowe)

Frisco.pl informuje, że w szczególnych przypadkach, ze względu na asortyment objęty danym zamówieniem, niektóre metody płatności mogą nie być dostępne, a to z uwagi na ograniczenia wynikające z umów łączących Frisco.pl z danym dostawcą usług związanych z realizacją płatności.

W zależności od sytuacji pandemii koronawirusa zastrzegamy sobie możliwość czasowego wstrzymania form płatności "kontaktowych".

4.2. Rozliczanie niedopłat i nadpłat

4.2.1 Frisco.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso, ryby itp.). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowiednią ikoną. Podane na stronie Frisco.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 30% w przypadku ryb i +/- 20% w przypadku innych produktów o zmiennej wadze. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT.

4.2.2 Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

4.2.2.1 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Frisco.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4.2.2.2 opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Frisco.pl do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) od wartości kolejnego zamówienia. Klient może również w każdym czasie żądać zwrotu nadpłaty, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: bok@frisco.pl - wówczas zostanie ona dokonana zgodnie z zapisami pkt. 3.5.7. niniejszego regulaminu.

4.2.3 Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w zakładce 'Rozliczenia' po zalogowaniu się do swojego konta we Frisco.pl., przy czym stan ten może być różny od wartości wskazanej w pozycji „Rozliczenie salda” na fakturze VAT z uwagi na zmienność salda w czasie w efekcie dokonywanych na bieżąco w panelu sklepu transakcji (np. uznane reklamacje, przyznane vouchery, itp.)

5. Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawy mogą być realizowane przez dostawców Frisco.pl lub przez firmę kurierską:

5.1.1.1 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej (Coolomatu) Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia ze skrytki pocztowej (Coolomatu) zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę Frisco.pl:

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca Frisco.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Frisco.pl.

5.2.2.3 Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.2.4 Frisco.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Z wyłączeniem przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do skrytki pocztowej (Coolomatu)

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta Frisco.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca Frisco.pl spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.

6. Reklamacje i zwroty

6.1.1 Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru zgodnego z umową.

6.1.2 Towar jest zgody z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

- przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

6.1.3 Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o zawarciu umowy.

- być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

- być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

6.1.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt., 6.1.3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 6.1.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

6.1.5 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6.1.6 Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w pkt. 6.1.5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

6.1.7 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

6.1.8 Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.1.9 Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6.1.10 Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

6.1.11 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

6.1.12 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

6.1.13 Jeżeli towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6.1.8 powyżej;

- Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 6.1.10 do 6.1.11 powyżej;

- brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

- brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od pkt. 6.1.7 do 6.1.12 powyżej;

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 6.1.14 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 6.1.15 Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6.2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną lub niezgodnego z umową, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Frisco.pl po czym odsyła otrzymany towar na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1 Regulaminu i może żądać zwrotu należności za niego oraz zwrotu udokumentowanych i adekwatnych kosztów wysyłki. Alternatywnie, Biuro Obsługi Klienta Frisco.pl może zaproponować Klientowi przesłanie zdjęć produktu, w tym zdjęć etykiet. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania towaru przez Klienta, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub braku zgodności towaru z umową.

6.4 Reklamacja może zostać złożona:

6.4.1 mailem na adres bok@frisco.pl,

6.4.2 pisemnie na adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa,

6.4.3 poprzez wysłanie uzupełnionego formularza znajdującego się na tutaj,

6.4.4 telefonicznie pod numerem 22 331 50 00,

6.4.5 chatem znajdującym się tutaj,

6.4.6 wysyłając wiadomość poprzez messengera.

W treści zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną należy umieścić numer zamówienia oraz zdjęcie reklamowanego produktu.

6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne:

- wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny

- wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

6.7. Frisco.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.8. Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

6.9. Frisco.pl jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Frisco.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Frisco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Frisco.pl dokona na podstawie żądania Klienta przesłanego na adres: bok@frisco.pl pełnego zwrotu wpłaconej kwoty zgodnie z zapisami pkt. 3.5.7. niniejszego regulaminu. W przypadku braku żądania ze strony Klienta, Klient upoważnia Frisco.pl do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej za anulowane bądź niekompletne zamówienie) od wartości kolejnego zamówienia.

7.4. Zmiana regulaminu

7.4.1 Frisco.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:

a) zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu,

b) zmiana jest wymuszona przepisami prawa,

c) zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu lub aplikacji,

d) wprowadzane zostaną nowe usługi lub zasady dokonywania zakupów bądź zmiany w zakresie świadczonych usług lub zasad dokonywania zakupów, korzystanie z których nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu.

 

7.4.2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany w drodze e-mailowej lub pisemnej,

 

7.4.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych klientów,

 

7.4.4. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

 

7.4.5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług. .

7.5. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.6. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Frisco.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny. Więcej informacji na temat badania opinii Klienta znajduje się na dedykowanej podstronie dostępnej tutaj.

7.7. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez kupującego nabywanych towarów konsumentom w ramach działalności gospodarczej kupującego.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

8.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę Frisco.pl w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.

8.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Frisco.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych jest FRISCO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz prawach przysługujących na mocy RODO, znajdują się w Polityce Prywatności.