REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE FR24 TOWARÓW UMIESZCZONYCH W KATEGORII „ALKOHOLE” NA STRONIE WWW.FRISCO.PL

 1. Definicje

Sklep FR24 – jeden z sześciu punktów sprzedaży prowadzonych przez FR24, tj. punkt sprzedaży położony w Klaudynie przy ul. Zorzy 4, w Plewiskach przy ul. Składowej 3, w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. Ryszarda Chomicza 13C, w Kowalach przy ul. Kominkowej 2, w Liszkach, przy ul. Cholerzyn 519 lub w Bydgoszczy przy ul. Cmentarnej 65, telefon: +48 785 103 175, e-mail: fr24spzoo@gmail.com

Sprzedawca - FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie przy ul. Zorzy 4, 05-080 Izabelin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806029, NIP: 1182202401, REGON: 384474648, kapitał zakładowy: 5 000 PLN

witryna - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.frisco.pl

Towary - towary prezentowane na Witrynie w kategorii „Alkohole”, dostępne w sprzedaży w danym Sklepie FR24

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie FR24 przy wykorzystaniu Witryny

Regulamin witryny - „Regulamin witryny www.frisco.pl i aplikacji mobilnej” dostępny TUTAJ , określający zasady korzystania z Witryny oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny, w tym również za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Regulamin dostaw Frisco S.A - „Regulamin dostaw Frisco S.A” dostępny TUTAJ

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zgodnie z Regulaminem Witryny

Klient - każdy klient nabywający Towary

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zarejestrowany Użytkownik - Zarejestrowany Użytkownik

 1. Postanowienia Ogólne

2.1. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Witrynie www.frisco.pl w kategorii „Alkohole” zawierana jest ze spółką FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie przy ul. Zorzy 4, 05-080 Izabelin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806029, NIP: 1182202401, REGON: 384474648, kapitał zakładowy: 5.000 PLN.

2.2. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest punkt sprzedaży położony:

 1. a) w miejscowości Klaudyn przy ul. Zorzy 4 - dla Klientów wskazujących ten punkt sprzedaży jako punkt, z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy upoważniają do odbioru towaru pracownika Frisco S.A. i jako swój adres dostawy wskazują adres z kodem pocztowym wskazanym w Części A Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 2. b) w miejscowości Plewiskach przy ul. Składowej 3 - dla Klientów wskazujących ten punkt sprzedaży jako punkt, z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy upoważniają do odbioru towaru pracownika Frisco S.A. i jako swój adres dostawy wskazują adres z kodem pocztowym wskazanym w Części B Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 3. c) w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska, przy ul. Ryszarda Chomicza 13C - dla Klientów wskazujących ten punkt sprzedaży jako punkt, z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy upoważniają do odbioru towaru pracownika Frisco S.A. i jako swój adres dostawy wskazują adres z kodem pocztowym wskazanym w Części C Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 4. d) w miejscowości Liszki, przy ul. Cholerzyn 519 - dla Klientów wskazujących ten punkt sprzedaży jako punkt, z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy upoważniają do odbioru towaru pracownika Frisco S.A. i jako swój adres dostawy wskazują adres z kodem pocztowym wskazanym w Części D Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 5. e) w miejscowości Kowale przy ul. Kominkowej 2 - dla Klientów wskazujących ten punkt sprzedaży jako punkt, z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy upoważniają do odbioru towaru pracownika Frisco S.A. i jako swój adres dostawy wskazują adres z kodem pocztowym wskazanym w Części E Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 6. f) w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Cmentarnej 65 - dla Klientów wskazujących ten punkt sprzedaży jako punkt, z którego osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, którzy upoważniają do odbioru towaru pracownika Frisco S.A. i jako swój adres dostawy wskazują adres z kodem pocztowym wskazanym w Części F Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2.3. FR24 Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

 1. a) w punkcie sprzedaży w miejscowości Klaudyn przy ul. Zorzy 4:

- dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr I-A-330/19 z dnia 14.11.2019 r. wydane przez Wójta Gminy Stare Babice

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I-B-274/19 z dnia 14.11.2019 wydane przez Wójta Gminy Stare Babice

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nr I-C-245/19 z dnia 14.11.2019 r. wydane przez Wójta Gminy Stare Babice

 1. b) w punkcie sprzedaży w miejscowości Plewiskach przy ul. Składowej 3:

- dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr WO.7340.2.18.2021.A z dnia 23.06.2021 wydane przez Wójta Gminy Komorniki

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr WO.7340.2.29.2021.B z dnia 28.12.2021 wydane przez Wójta Gminy Komorniki

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nr WO.7340.2.18.2021.C z dnia 23.06.2021 wydane przez Wójta Gminy Komorniki

 1. c) w punkcie sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska, przy ul. Ryszarda Chomicza 13C:

- dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr I/0291/A/2021 z dnia 31.08.2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/0292/B/2021 z dnia 31.08.2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/0293/C/2021 z dnia 31.08.2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 1. d) w punkcie sprzedaży w miejscowości Liszki, przy ul. Cholerzyn 519:

- dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr SA.7340.1.4.2022 z dnia 01.03.2022 wydane przez Wójta Gminy Liszki

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr SA.7340.2.4.2022 z dnia 01.03.2022 wydane przez Wójta Gminy Liszki

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nr 7340.3.4.2022 z dnia 01.03.2022 wydane przez Wójta Gminy Liszki

 1. e) w punkcie sprzedaży w miejscowości Kowale przy ul. Kominkowej 2:

- dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr D/I/02/2022 z dnia 31.03.2022 wydane przez Wójta Gminy Kolbudy

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr D/II/02/2022 z dnia 31.03.2022 wydane przez Wójta Gminy Kolbudy

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nr D/III/02/2022 z dnia 31.03.2022 wydane przez Wójta Gminy Kolbudy

 1. f) w punkcie sprzedaży w miejscowości Bydgoszcz przy ul. Cmentarnej 65:

- dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa NR I-D-14801/A-10538/2022 DECYZJA NR WSO/1808/2022 z dnia 01.07.2022 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu NR I-D-14801/B-8390/2022 DECYZJA NR WSO/1809/2022 z dnia 01.07.2022 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz

- dotyczący napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu NR I-D-14801/C-6162/2022 DECYZJA NR WSO/1810/2022 z dnia 01.07.2022 wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz

2.4. Witryna internetowa www.frisco.pl należy do Frisco S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, kapitał zakładowy: 3 097 369,90 PLN. Frisco S.A. nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.5. Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Witryny mogą składać drogą elektroniczną Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie FR24. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę.

2.6. Oferta Sklepu FR24 przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

2.7. Użytkownicy Witryny, w tym Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny www.frisco.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na witrynie www.frisco.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania złożenia zamówienia.

2.9. Zamówienia na zakup towarów w każdym z trzech Sklepów FR24 mogą być składane również telefonicznie pod nr telefonu +48 785 103 175 lub mailowo pod adresem e-mail fr24spzoo@gmail.com (przy czym Kupujący musi wskazać, w których z trzech Sklepów FR24 chce dokonać zakupu) jednak niniejszy regulamin obejmuje tylko zasady dokonywania Zamówień na Towary przez Zarejestrowanych Użytkowników Witryny przy wykorzystaniu funkcjonalności Witryny.

2.10. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez kupującego nabywanych towarów konsumentom w ramach działalności gospodarczej kupującego.

2.11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.12. Sprzedawca oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

 1. Warunki dokonywania zamówień

3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta na Witrynie oraz podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.

3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w jednym z trzech Sklepów FR należących, zgodnie z postanowieniami pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.

3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

 1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy lub w wybranym przez Klienta, zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu, Sklepie FR24
 2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
 3. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem
 4. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

3.7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

3.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

 1. Ceny i formy płatności

4.1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez Frisco S.A.

4.2. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 1. osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie FR24, w którym Klient dokonał danego zakupu,
 2. kartą płatniczą w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem Frisco S.A. (dostawcy Frisco S.A. wyposażeni są w mobilne terminale)- realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
 3. płatność kartą online
 4. płatność przelewem online

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

4.4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

4.5. Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane są na dedykowanym Koncie Klienta na Witrynie - w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta zapisany na Koncie z informacją o skompletowaniu zamówienia.

4.6. Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na Koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta zapisanym na Koncie wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

4.7. Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

4.8. W przypadku Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi i przekaże Klientowi fakturę VAT w formie oraz w sposób wskazany w pkt. 4.4. i następnych niniejszego rozdziału Regulaminu, natomiast wystawiony paragon fiskalny pozostanie w posiadaniu Sprzedawcy.

 1. Odbiór lub dostawa Towarów

5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży, tj. w tym Sklepie FR24, w którym zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy Frisco S.A., która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu FR24, w którym zgodnie z pkt. 2.2. doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towaru i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

5.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu FR24 będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail, a jeżeli Klient upoważnił Frisco S.A. do odbioru Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości Towaru do odbioru zostanie przekazana Frisco S.A. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru za pośrednictwem Frisco S.A. wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi Frisco S.A. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów przedstawicielowi Frisco S.A., poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

5.4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5.5. Sprzedawca informuje, że również Frisco S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez Klienta Towarów osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. Zasady na jakich Frisco S.A. dostarcza Towary ze Sklepu FR24 do Klienta określone są w „Informacjach o dostawach” umieszczonych TUTAJ na Witrynie.

5.6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej ze Sklepu FR24 przez Frisco S.A. i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

5.7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności pracownika Frisco S.A. sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (faktury VAT).

5.8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez Frisco S.A. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego TUTAJ na Witrynie. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest również przesłanie wypełnionego formularza dostępnego TUTAJ mailowo na adres: fr24spzoo@gmail.com.

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien wskazać numer Zamówienia lub dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów i określić, czy odstąpienie od umowy obejmuje wszystkie Towary, czy tylko poszczególne Towary objęte umową.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

 1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia
 2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych
 3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli

6.5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem do tego Sklepu FR, w którym została zawarta umowa sprzedaży Towarów zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.

6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru na adres danego Sklepu FR24.

6.7. Jeżeli Towary zostały odebrane ze Sklepu FR24 i dostarczone Konsumentowi przez Frisco S.A. a Konsument odstąpił od umowy najpóźniej w chwili dostarczenia mu Towarów przez Frisco S.A. Konsument może przekazać zwrócone Towary przedstawicielowi Frisco S.A., który dostarczy je do tego Sklepu FR24, w którym została zawarta umowa sprzedaży zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.

6.8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6.10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.11. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do napojów alkoholowych, które zostały przez Konsumenta otwarte.

6.12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.14. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w rozdziale 6 stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 1. Reklamacje

7.1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego Towaru zgodnego z umową.

7.1.1. Towar jest zgody z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

- przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

7.1.2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o zawarciu umowy.

-być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

-być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7.1.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt., 7.1.2., jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 7.1.2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

7.1.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

7.1.5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w pkt. 7.1.4., jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7.1.6 Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

7.1.7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

7.1.8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

7.1.9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

7.1.10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

7.1.11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

7.1.12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 7.1.7. powyżej;

- Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 7.1.9. do 7.1.10. powyżej;

- brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

- brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od pkt. 7.1.6. do 7.1.11 powyżej;

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

7.1.13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

7.1.14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

7.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

7.3. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Sklepu FR24, w którym zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu została zawarta umowa sprzedaży Towaru (na adres tam wskazany) lub telefonicznie na numer 48 785 103 175, lub na adres e-mail: fr24spzoo@gmail.com. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu do tego Sklepu FR24, w którym zgodnie z pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu została zawarta umowa sprzedaży Towaru.

7.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne:

- wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny

- wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, pod adresem Sienkiewicza 3, strona www.wiih.org.pl.

8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 1. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych jest FR24 Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie, ul. Zorzy 4, 05-080 Klaudyn. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz prawach przysługujących na mocy RODO, znajdują się w polityce prywatności Sklepu FR24 dostępnej tutaj.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Zarejestrowanym Użytkownikom na stronie internetowej www.frisco.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Zarejestrowanego Użytkownika wyrażonej przed dokonaniem Zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

10.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

10.3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.4. Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Sprzedawca, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny. Więcej informacji na temat badania opinii Klienta znajduje się na dedykowanej podstronie dostępnej tutaj.