OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O ZŁOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Dodano 05.11.2020

Zarząd Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, BDO 000109941, kapitał zakładowy 3.097.369,90 zł (opłacony w całości) („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 15 października 2020 r. jedyny akcjonariusz Spółki złożył Spółce dokumenty wszystkich akcji i warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.

Wobec powyższego, Spółka odstępuje od kierowania kolejnych wezwań do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji, z uwagi na bezprzedmiotowość takich wezwań.

Warszawa, 05 listopada 2020 r.

Zarząd Frisco S.A.