PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Dodano 30.09.2020

Zarząd Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401344, NIP: 1132847981, REGON: 145819360, BDO 000109941, kapitał zakładowy 3.097.369,90 zł (opłacony w całości) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki oraz uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji oraz warrantów subskrypcyjnych należy złożyć w biurze Spółki pod adresem ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa w terminie do dnia 15 października 2020 r.

Zarząd Frisco S.A.