INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Dodano 27.12.2022

image

Frisco S.A.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 
w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

 

I.       Informacje wstępne

 

Cel sporządzenia informacji

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej Frisco S.A.. (dalej: Spółka lub Frisco) jest spełnienie obowiązku określonego w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.), zgodnie z którym informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50 mln euro. Z uwagi na to, że wartość przychodów Frisco przekracza ww. próg, Spółka sporządziła i podaje do informacji niniejsze sprawozdanie o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia i zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Strategia podatkowa jest katalogiem formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania ryzykiem podatkowym oraz umożliwia ocenę wpływu podejmowanych decyzji biznesowych na kwestie podatkowe. 

Spółka podchodzi z należytą starannością oraz dbałością do wypełniania ciążących na niej obowiązków podatkowych. Zgodność podejmowanych działań Spółki z przepisami polskiego prawa podatkowego stanowi podstawę dla realizacji wyznaczonego kierunku rozwoju biznesowego Spółki jako przedsiębiorcy działającego na rynku polskim.  

Strategia podatkowa Frisco uwzględnia długoterminowe cele finansowe i podatkowe wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej.

O Spółce

Frisco, jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Eurocash zajmującym się  sprzedażą internetową artykułów spożywczych objętych w dużej mierze  zgodnie z ustawą o VAT obniżonymi stawkami VAT i przemysłowych (e-grocery). Frisco  prowadzi od kilkunastu lat sklep internetowy Frisco.pl, jest liderem na rynku warszawskim i od 2020 roku umacniania pozycję w segmencie e-grocery w całej Polsce poprzez szeroko zakrojoną ekspansję co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów na zakupy inwestycyjne, kosztów stałych. Spółka działa obecnie w pięciu największych polskich miastach: w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie obsługując również obszar Katowic, w Trójmieście i Bydgoszczy. Spółka kieruje swoją ofertę zarówno do Klientów B2C jak i B2B.Spółka  posiada własne zaplecze magazynowe z zaawansowanym systemem obsługi zamówień w każdym z miast. By zapewnić najwyższą jakość produktów świeżych, są one porcjowane i pakowane bezpośrednio u dostawców pod indywidualne zapotrzebowanie. Zamówienia są następnie dostarczane pod wskazany adres od poniedziałku do niedzieli w określonej przez klienta godzinie.

 

II.      Informacje o realizowanej strategii podatkowej

 

1. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi, złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie informacji podatkowych

1.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe

Spółka, w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego jak i zapewnienia prawidłowego zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ich zgodną z prawem realizację, posiada i stosuje, dostosowane do wielości jak i struktury Spółki procedury i procesy podatkowe, tj. w szczególności:

1. Strategię obejmującą politykę podatkową Spółki, zasady zarządzania ryzkiem podatkowym, stosunek do planowania podatkowego oraz relacje z organami podatkowymi;

2. Obowiązujące w Spółce procedury i procesy podatkowe stanowiące doprecyzowanie zasad wynikających ze Strategii w odniesieniu do wybranych szczegółowych obowiązków podatkowych Spółki oraz obszarów jej działalności jak i obejmujące różnorodne czynności mające związek z procesem rozliczeń podatkowych, zarówno spisane jak i niespisane. Procedury obejmują:

a)       Właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych,

b)      Właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych,

c)       Właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism,

d)      Właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków,

e)      Właściwe kwalifikowanie stron zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe,

f)        Właściwe kwalifikowanie przedmiotu zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe,

g)       Właściwe kwalifikowanie okoliczności zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe,

h)      Właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych bezpośrednio przepisami prawa podatkowego,

i)        Właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych pośrednio przepisami prawa podatkowego, lecz wpływających na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych,

j)        Obowiązki z zakresu MDR (tzw. Procedura MDR),

k)       Inne niezbędne niespisane ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

Dodatkowo Spółka wdrożyła następujące procedury dotyczące poszczególnych podatków / obowiązków podatkowych:

a)       Raportowanie schematów podatkowych (MDR),

b)      Odliczanie podatku naliczonego,

c)       Weryfikacja stawek podatku VAT,

d)      Rozliczanie wydatków na samochody osobowe,

e)      Rozliczenie wynikające z mechanizmu podzielonej płatności (split payment),  

f)        Zasady wystawianie faktur, 

g)       Zasady oznaczania towarów i usług (GTU),

h)      Dokumentowanie darowizn.

Spółka zamierza w najbliższych miesiącach dokonać inwentaryzacji, weryfikacji i uporządkowania procesów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki. Zakres działań obejmie m.in. weryfikację i aktualizację już istniejących oraz opracowanie nowych procedur podatkowych. 

1.2. Umowa o współdziałanie z Szefem KAS  

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

2. Wybrane, podstawowe obowiązki Spółki w Polsce wynikające z przepisów prawa podatkowego, w tym MDR  

2.1. Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

 

image

 

2.2.  MDR

Spółka w ramach swojej działalności nie podejmuje działań nakierowanych na osiągnięcie korzyści podatkowej. Wszelkie decyzje podejmowane w toku działalności spółki są nakierowane przede wszystkim na cele biznesowe. 

Spółka nie składała informacji o schematach podatkowych w 2021 r.

 

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o  planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w roku podatkowym objętym niniejszą informacją z realizacji Strategii podatkowej

Transakcji dokonywane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej

 

Zakup towarów;

Umowa cashpoolingu;

Sprzedaż towarów;

Umowy poręczeń;

 

Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych  

Spółka nie podejmowała i nie planowała czynności restrukturyzacyjnych

Wszelkie informacje na temat tego typu działań w Grupie Eurocash można znaleźć na stronie internetowej Grupy EC:

https://grupaeurocash.pl/inwestor/informacje-korporacyjne/ladkorporacyjny

 

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA)

4.1.  Ogólne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.

4.2.  Indywidualne interpretacje podatkowe

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej, Spółka  złożyła  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podlegania regulacjom w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej. Ponadto uzyskała w 2021 roku interpretacje do złożonych w 2020 roku wniosków w zakresie podlegania opłacie cukrowej, ujmowania korekt sprzedaży dla celów Vat.

4.3. Wiążące informacje stawkowe (WIS)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.

4.4. Wiążące informacje akcyzowe (WIA)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600).

 

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1)Księstwo Andory;

2)Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 3)Antigua i Barbuda;

4)Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5)Królestwo Bahrajnu;

6)Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

7)Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

8)Wspólnota Dominiki;

9)Grenada; 

10)Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

11)Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 12)Republika Liberii;

13)Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

14)Republika Malediwów;

15)Republika Wysp Marshalla;

16)Republika Mauritiusu;

17)Księstwo Monako;

18)Republika Nauru;

19)Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

20)Republika Panamy;

21)Niezależne Państwo Samoa;

22)Republika Seszeli;

23)Saint Lucia;

24)Królestwo Tonga;

25)Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane          Stanów Zjednoczonych;

26)Republika Vanuatu.

 

W roku podatkowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej informacji z realizacji Strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję wymienionych powyżej.