Frisco Spółka Akcyjna - ogłoszenie planu połączenia

Dodano 2018-10-31

Zarząd Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401344, NIP 1132847981, REGON 145819360, o kapitale zakładowym w wysokości 2.658.267,30 PLN w całości opłaconym, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”), Plan Połączenia Frisco S.A. („Spółka Przejmująca”) z Frisco.pl. sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Zarząd Frisco S.A. jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został w dniu 31 października 2018 r. uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez Zarząd Frisco S.A. oraz Zarząd Frisco.pl. sp. z o.o.

Plan połączenia