Nowe zgłoszenie

Opisz proszę swój problem. Nasz dział wsparcia skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840. Jeśli chcą Państwo poznać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Regulamin promocji konsumenckiej

„Listerine Nightly Reset 21 dni dla lepszej ochrony jamy ustnej”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Listerine Nightly Reset 21 dni dla lepszej ochrony jamy ustnej”, zwanej dalej "promocją".

 

1.2. Organizatorem promocji pod nazwą „Listerine Nightly Reset 21 dni dla lepszej ochrony jamy ustnej” jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, zwana dalej organizatorem.

 

1.3.    Organizator   działa   w   imieniu  własnym,   lecz   na   zlecenie   firmy    Johnson

 

 • Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02 – 135 Warszawa.

 

1.4. Promocja dotyczy produktów marki Listerine® Nightly Reset o pojemności 400 ml, dostępnych i zakupionych w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”.

 

1.5. W promocji biorą udział produkty promocyjne zakupione w okresie od dnia 13.08.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.

 

1.6 Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych, zwany dalej „zwrotem”, przeznaczonych (faktycznie zapłaconych) przez uczestnika na zakup dwóch produktów promocyjnych. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy na podstawie prawidłowego zgłoszenia uczestnika, zgodnie z pkt. 3.5 regulaminu, w wysokości kwot widniejących na przekazanym przez uczestnika oryginale dowodu zakupu/oryginałach dowodów zakupów, z tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden zwrot pieniędzy na łączną kwotę nie większą niż 37,98 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 98/100). Zakup dwóch produktów promocyjnych może być udokumentowany jednym lub dwoma dowodami zakupu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji (zwana dalej „uczestnikiem”) może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz powinna dokonać zakupu produktów promocyjnych i posiadać oryginały dowodów zakupu.

 

2.3. Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkty w ramach prowadzonej

 

 

 

 

1

 

działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Johnson

 

 • Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

2.4. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

3.1. W celu wzięcia udział w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

zapoznać się z regulaminem promocji,

 

kupić w czasie trwania promocji, tj. od dnia 13.08.2018 r. do dnia 31.10.2018 r., dwa produkty marki Listerine® Nightly Reset, zgodnie z pkt. 1.4 i pkt. 1.5 regulaminu,

 

dokonać zapłaty za produkty promocyjne,

 

koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu/oryginały dowodów zakupów produktów promocyjnych (z zastrzeżeniem pkt 1.7 regulaminu, co oznacza, że także w przypadku, gdy dowód zakupu/dowody zakupów potwierdza dokonanie zakupu wielu produktów promocyjnych, uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych),

 

wypróbować produkty promocyjne przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych,

 

dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.5 regulaminu.

 

3.2. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w punkcie sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.5 regulaminu. W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.

 

3.3. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia produktów promocyjnych z pkt. 1.4 regulaminu i uzyskać prawo do tylko jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych w regulaminie. Uczestnikowi nie będą przysługiwały w związku z tym jakiekolwiek roszczenia, poza zwrotem pieniędzy zgodnie z regulaminem, o ile uczestnik spełnił wszystkie kryteria uzyskania takiego zwrotu określone w regulaminie.

 

3.4. Celem promocji jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia produkt promocyjnego. W związku z powyższym uczestnikowi, który pomimo prawidłowego stosowania produktu nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, przysługuje prawo złożenia pisemnego formularza zgłoszenia w tym zakresie, zgodnie z pkt 3.5 regulaminu, dalej zwanego "zgłoszeniem".

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3.5. Zgłoszenie, pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy, powinno zawierać łącznie następujące elementy i informacje:

 

 1. a) oryginał dowodu zakupu/oryginały dowodów zakupów produktów promocyjnych dokonanego/dokonanych w czasie trwania promocji (paragon, rachunek lub faktura VAT – wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierający/zawierające: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktu promocyjnego;

 

 1. pisemną informację zawierającą: imię i nazwisko,

nr telefonu kontaktowego uczestnika,

 

dokładny adres zamieszkania,

 

numer rachunku bankowego uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy,

 

krótkie wyjaśnienie dlaczego uczestnik nie jest zadowolony z produktów promocyjnych;

 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażoną poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod sporządzonym oświadczeniem o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych, którym jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z/s w Warszawie dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją promocji

 

Listerine Nightly Reset 21 dni dla lepszej ochrony jamy ustnej”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (co nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania jej danych, które miało miejsce za zgodą Uczestnika zanim została ona wycofana), a także prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały przedstawione w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.” (Załącznik 1 Regulaminu)”

 

datę i podpis uczestnika.

 

 

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/listerine-promocja.

 

3.6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych elementów opisanych w pkt. 3.5 regulaminu, zgłoszenia nieczytelne, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.8 regulaminu, niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji oraz przesłane wcześniej niż po upływie 21 dni od daty zakupu produktów promocyjnych wskazanej na dowodzie zakupu (w przypadku, gdy zakup promocyjny udokumentowany jest dwoma dowodami zakupu, termin 21 dni liczony

 

 

 

 

3

 

jest od daty zakupu pierwszego opakowania produktu promocyjnego widniejącej na dowodzie zakupu). Ponadto nie będą rozpatrywane zgłoszenia zawierające kopie dowodu zakupu /dowodów zakupów produktów promocyjnych.

 

3.7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za nadanie i doręczenie zgłoszenia.

 

3.8. Zgłoszenie powinno być wysłane w terminie najpóźniej do dnia 28.11.2018 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia do organizatora) na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź, z dopiskiem „Listerine Nightly Reset 21 dni dla lepszej ochrony jamy ustnej”, przy czym w żadnym przypadku nie wcześniej niż 21 dni od daty zakupu produktów promocyjnych wskazanej na dowodzie zakupu przesłanym przez uczestnika w zgłoszeniu (w przypadku, gdy zakup promocyjny udokumentowany jest dwoma dowodami zakupu, termin 21 dni liczony jest od daty zakupu pierwszego opakowania produktu promocyjnego widniejącej na dowodzie zakupu).

 

3.9. W przypadku przesłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia rozpatrywane będzie tylko zgłoszenie, które dotrze do organizatora, jako pierwsze.

 

3.10. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie, otrzymają zwrot pieniędzy wskazany w pkt. 1.6 regulaminu.

 

3.11. Organizator nie zwraca uczestnikowi kosztów wysyłki zgłoszenia.

 

3.12. Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane na bieżąco w miarę spływu zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie do dnia 28.12.2018 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu uczestnikowi w terminie do dnia 11.01.2019 r.

 

3.13. Przedmiotowa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

3.14. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 1.6 regulaminu.

 

3.15. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku: odstąpienia przez uczestnika od umowy sprzedaży chociażby jednego z produktów promocyjnych, w przypadku wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w przypadku niespełnienia któregokolwiek z pozostałych warunków promocji przewidzianych w regulaminie.

 

 

 

 

4

 

 

3.16. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

3.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu promocyjnego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu.

 

3.18. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 1.6 regulaminu, nie oznacza przyznania przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi lub Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym.

 

3.19. Otrzymanie przez uczestnika zwrotu pieniędzy nie wyłącza roszczeń uczestnika przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 

4.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotu pieniędzy z pkt. 1.6 regulaminu będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.

 

4.2. Komisja składa się z 2 członków powołanych przez organizatora.

 

4.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

4.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora i/lub w postępowaniu sądowym i/lub w innym właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

5 . REKLAMACJE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93 – 569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 18.01.2019 r.

 

 

 

 

5

 

5.2. Każda reklamacja powinna zawierać:

 

imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

 

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 29.01.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

5.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. DANE OSOBOWE

 

6.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w promocji przez uczestników jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-135), ul. Iłżecka 24, KRS: 0000032278

 

6.2 Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione w Załączniku 1

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl. Wszelkie informacje o promocji, udzielane będą uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego uczestnika).

 

7.2.    Zasady   przeprowadzenia   promocji   określa   wyłącznie   niniejszy   regulamin.

Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

7.3 Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

 

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

7.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji

 

 

O R G A N I Z A T O R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ZAŁACZNIK 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

 

 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych uczestników promocji, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Johnson & Johnson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:

 

 1. z przeprowadzeniem i organizacją promocji „Listerine Nightly Reset 21 dni dla lepszej ochrony jamy ustnej” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Realizacją prawnie   usprawiedliwionych   interesów   Organizatora   takich   jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony  w  sprawach  dotyczących  roszczeń  związanych  z  akcją  promocyjną

 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze promocji ( (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa związany z prowadzeniem dokumentacji księgowo-rozliczeniowej.

 

 

 1. Zasady gromadzenia danych

 

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne informacje są niezbędne (wymagane) do wzięcia udziału w promocji. Dane wymagane są zawsze wyraźnie oznaczone przez Administratora. Ich niepodanie uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:

 

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

 

 1. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

 

 1. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,

 

 1. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także

 

do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,

 

 1. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w temacie maila „Listerine Nightly reset” - Administrator akcji promocyjnej lub emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych) lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa).

 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8